۱۳۹۳ فروردین ۳۰, شنبه

فراخوان حزب کار ایران (توفان) برای اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی برای بدرفتاری با شاهرخ زمانی ودیگر فعالین کارگری

فراخوان حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و بیش از 50 تشکل کارگری و دمکراتیک برای اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی برای بدرفتاری با شاهرخ زمانی ودیگر فعالین کارگری

کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست ، سازمانهای دمکراتیک و مترقی ، تشکلهای کارگری ، انسانهای آزاده *

جان فعال کارگری شاهرخ زمانی در خطر است !

تمامی فعالین کارگری باید فورا و بدون قید و شرط از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی ایران آزاد شوند !

رفقای گرامی ،
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران سرکوب فعالین کارگری و بویژه سرکوب شاهرخ زمانی را تشدید کرده است.شاهرخ زمانی ، کارگر نقاش ، فعال سندیکائی ، عضو " هیات موسس سندیکای کارگران نقاش تهران و عضو "کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری" از تاریخ 8 مارس 2014 تا کنون در اعتصاب غذا بسر میبرد. شاهرخ در 7 ژوئن 2011 درتبریز بخاطر فعالیت های سندیکائی دستگیر شد. رژیم جمهوری اسلامی او را به 10 سال زندان بجرم وابستگی به " گروه ضد نظام" و یک سال بجرم " تبلیغ علیه نظام" محکوم نمود. رژیم اسلامی ایران شاهرخ را از این زندان به آن زندان ، تبریز، یزد ،مجددا تبریز ، گوهر دشت ، و اخیرا به زندان قزلحصار در شهر کرج منتقل میکند.
شاهرخ زمانی در روز 8 مارس 2014 و به حمایت از اعتراضات همکاران کارگر و دیگر فعالین کارگری در زندان گوهردشت دست به اعتصاب غذا میزند. رژیم جمهوری اسلامی ایران در روز 11 مارس اورا به به زندان قزلحصار ، زندانی که فقط مجرمین مواد مخدر در آن محبوس اند ، منتقل میکند. شاهرخ در اعتراض به انتقال خود و به شرایط وحشتناک زندان قزلحصار به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد. هم اکنون 5 هفته از اعتصاب غدا ی شاهرخ میگذرد و او 20 کیلو وزن کم کرده است. جان شاهرخ درخطر جدی است و رژیم جمهوری اسلامی هیچ توجهی به شرایط وخیم جسمی او نکرده است.

حزب کار ایران (توفان) بد رفتاری با شاهرخ زمانی و دستگیری و به بند کشیدن فعالین کارگری که برای مطالبات پایه ای وعادلانه خود مبارزه میکنند را شدیدا محکوم مینماید. ما یکبار دیگر نفرت و انزجار خود را نسبت به رژیم سرمایه داری و ضد مردمی جمهوری اسلامی ابرازمی داریم.
کارگران حق دارند که برای حقوقی که از آن محروم شده اند مبارزه کنند و تشکلهای مستقل خود را ایجاد نمایند. هرکوششی که فعالیت مشروع طبقه کارگر را جلوگیری نماید باید توسط تمامی مزدبگیران و نیروهای مترقی ایرانی وبین المللی محکوم شود.
حزب کار ایران (توفان) رژیم جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری میداند.
سرکوب تودهای مردم توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی هم به سود استثمارگران و چپاولگران ایرانی وهم به نفع امپریالیستها و جنگ افروزان بین المللی است که با تحریم های اقتصادی خود شرایط زندگی مردم ایران را وخیمترکرده اند.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران از ایجاد تشکل های مستقل کارگری واتحاد و همبستگی اقشار دیگر جامعه با کارگران هراسان است. بهمین خاطر ، رژیم سعی میکند که هرنوع کوشش برای ایجاد تشکل های کارگری مستقل و دمکراتیک را خفه کند.
بدنبال همین سیاست است که رژیم جمهوری اسلامی فعالین کارگری رضا شهابی ، محمد جراحی ، ابراهیم زاده و دیگران را چندین سال است که آزار و شکنجه داده و آنها را زندانی نموده است.

حزب کارایران (توفان) از مبارزات عادلانه فعالین کارگری برای ایحاد شرایط بهتر دفاع میکند و کوشش آنها برای تشکیل سندیکای کارگری را تحسین مینماید. ما همه احراب و سازمانهای برادر ، فعالین کارگری و تشکل ها و افراد مترقی جهان را فرا میخوانیم که همبستگی خود را با مبارزات کارگران ایران بیان کنند. مردم حهان باید نفرت و انزجار خود را از رژیم جمهوری اسلامی برای بد رفتاری و سرکوب و زندانی نمودن مردم و فعالین کارگری ایران ابراز دارند و ازرژیم بخواهند که شاهرخ زمانی و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد نمایند. فقط تشدید مبارزات زحمتکشان ایران و حمایت واقعی بین المللی است که میتواند رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارد و سرکوب توده ها را متوقف سازد.

شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنید !
زنده باد مبارزه گارگران ایران !
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران !
حزب کار ایران (توفان)
13 آوریل 2014
www.Toufan.org
*ترجمه متن از انگلیسی به فارسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر