۱۳۹۶ مهر ۷, جمعه

پی دی اف کتاب ضد کارگری مشترک حسن روحانی و تیم جنایت کارشپی دی اف کتاب ضد کارگری مشترک حسن روحانی و تیم جنایت کارش

خواندن این کتاب برای افشای افکار ضد کارگری حکومت اسلامی و دولت حسن روحانی به عنوان مدرک مستند افشای آنها و رساندن آگاهی لازم به زحمتکشان برای فعالین و کارگران انقلابی ضرورت دارد ، برای همین تلاش کردیم پی دی اف کتاب فوق را تهیه کنیم تا نیروهای انقلابی مجبور نشوند پولی برای خرید آن بپردازند که جسن روحانی و تیم جنایت کارش سودی ببرند.لازم است رفقا لینک پی دی اف کتاب فوق را در اختیار همه رفقا قرار بدهند.

باز تکثیر از : کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

در جهت افشای نقشه فریب کارانه مشترک سرمایه داری داخلی و سرمایه داری جهانی که علیه ملت کرد و خلق های منطقه پیش می برند.
۱۳۹۶ شهریور ۳۰, پنجشنبه

رفیق لبخند بزن

رفیق لبخند بزن

دکلمه شعر "رفیق لبخند بزن" تقدیم شده به طبقه کارگر به مناسبت دومین سال کشته شدن رفیق شاهرخ زمانی است ، دکلمه از رفیق علی پیچگاه است و شعر از رفیق امید حق وردی است تنظیم و توزیع توسط جمع قدم اول صورت گرفته است .

۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

در محکومیت یورش وحشیانه اوباش رژیم به کارگران معترض و خانواده هایشانهموطنان وهمرزمان گرامی رژیم حامی تروریست وسراسرفساد وجنایت وغارتگرحاصل دسترنج کارگران زحمتکش وشرافتمند ایران طی سی وهشت سال عمرننگین خود بصورت پنهان وآشکارضمن غارت سرمایه های ملی که مولد کل آنها کارگران زن ومرد شریف ایران میباشند با بیشرمی خاص ملایان ازپرداخت حقوق ومزایای ناچیزکارگران سرباززده واکنون که خزانه مالی تهی وبرادران قاچاقچی برتمامی امورکشورتسلط یافته اند وازسویی صدها هزارمیلیارد یا به حساب سران رژیم درکشورهای گوناگون خارجی واریزمیشود ویا درجنگ های نیابتی صرف حمایت ازسران دیکتاتورمنطقه همچون بشاراسد وحماس ویمن وگروه های تروریستی می گردد وانگاه که کارگران بجان آمده ونیازمند بصورت مسالمت امیزدست به اعتراض واعتصاب می زنند پاسداران ولباس شخصی ها وبسیجی ها واتش به اختیاران مغول واربرآنها می تازند وبشکل بیرحمانه ای آنها وخانواده های معترضشان را مورد ضرب وشتم قرارمی دهند واین بیشرمی های ولی فقیه وباندهای جنایتکارتحت امرش تمامی ندارد.
هموطنان گرامی ازروز28 شهریورکارگران اذراب وهپکواراک بعلت عدم حقوق ومطالبات معوقه دست به اعتراض واعتصاب زنده اند اما آتش به اختیاران تحت فرمان سردسته جنایتکاران علی خامنه ای با چوب وباتوم وگازاشک آوربه تجمع انها یورش برده اند وبه شدت تعداد زیادی را مجروح وتعدادی رادستگیرکرده اند البته این سریال سرکوب هرروزه دراقصا نقاط کشوردرحال انجام است زیرا تمامی  کارفرماهای صنایع بزرگ وکوچک یا ازسران سپاه ویا ازوابستگان آخوندهای ریزودرشت جیرخوارولی فقیه میباشند به همین لحاظ هیچکس خودرا درمقابل خواسته های بحق انها پاسخگونمی داند وازپیش منابع مالی غارت شده است وازطرفی با واردات کالاهای بنجل توسط برادران قاچاقچی عملا بخش بزرگی ازکارخانه های تولیدی یا تعطیل ویا نیمه تعطیل شده وهزاران کارگرازکاراخراج ویا بلاتکلیف میباشند.
هموطنان گرامی رژیم وحشیان داعشی طی نزدیک به چهاردهه نشان داده که اصلاح پذیرنیست وبا توجه به یاوه گویی های سران حکومت وایجاد دشمنان واقعی وفرضی قصد نابودی ایران وایرانی را دارند ازاین رو من بعنوان یک کارگردرد کشیده درتبعید ازتمامی وجدانهای بیداردرداخل وخارج ازکشورعاجزانه تقاضا دارم دراین برهه اززمان که ظلم وستم وتبعیض وسرکوب وناروایی سران رژیم آخوندی به اوج خود رسیده است به اشکال گوناگون حمایت خودراازجامعه کارگری وحقوق بگیران سرکوب شده سراسرکشورتحت اشغال آخوندها اعلام کنید وصدای زنان ومردان زحمتکش وبیدفاع رابه گوش جهانیان برسانید واعمال وحشیانه وبیشرمانه ولی فقیه وباندهای تحت امرش را محکوم کنید.
سرنگون باد رژیم جهل وجوروفساد وجنایت آخوندی.
زنده باد کارگران شرافتمند ایران.
پاینده ایرانزمین.
به امید فردای آزادی متحد وپیروزباشید.

                     با مهروسپاس واحترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.


در گرامی داشت شاهرخ زمانی به مناسبت دومین سالگرد قتل او دوسال پیش، در ۱۳  سپتامبر ۲۰۱۵، جسم بی جان شاهرخ زمانی، فعال کارگری جسور و مبارز، توسط هم سلولی هایش در زندان گوهردشت یافت شد.  مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله اعلام کردند که او از سکته مغزی درگذشته است.  اندکی بعد محسن اژه ای، این جانی معروف و  سخنگوی قوه قضایه رژیم جمهوری اسلامی، اعلام کرد که علت "درگذشت" شاهرخ زمانی "بررسی" خواهد شد.  اما  در همان هنگام، رژِیم از کالبد شکافی برای روشن شدن آنچه بر شاهرخ رفته بود جلو گیری کرد و از درخواست تشکیل کمیسیون مستقل برای بررسی علت مرگ شاهرخ سر باز زد.  و آن گونه که از آخرین گزارش رسمی "کمیته آزادی انجمن" سازمان جهانی کار پیداست مقامات رژیم به این کمیته، بدون ارائه کوچکترین سندی، گزارش داده اند که "تحقیقات مستقل در مورد شرایط درگذشت شاهرخ زمانی" در جریان است و هنور به نتیجه نرسیده است؛ که  این نیز دروغی بیشرمانه بیش نیست.  دلیل همه اینها نیز روشن است: از نظر مقامات رژیم ، پرونده شاهرخ زمانی بسته شده است؛ زیرا خود می دانند که چه بر سر شاهرخ آوردند. چگونگی کشته شدن شاهرخ زمانی، رازی است که مصلحت رژیم ایجاب می کند که  پنهان بماند. بنابراین، نتیجه ای دیگر نمی توان گرفت که ادعای بی پایه اژه ای، جلوگیری از کالبد شکافی، نپذیرفتن در خواست تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق و نیز دروغ بیشرمانه به "کمیته آزادی انجمن" همه برای  پنهان نگاه داشتن و پرده پوشی  قتل شاهرخ بوده است و بس.
  
شاهرخ زمانی، کارگر سوسیالیستی بود که جمهوری اسلامی نتوانسته بود حتی با به بند کشیدنش صدای او را که در حقیقت صدای اعتراض، دادخواهی و ادعانامه ی طبقه کارگر ایران علیه استثمار، فقر، بی حقوقی و سرکوب عریان نظام سرمایه داری و رژیم اسلامی اش در ایران بود، خاموش کند. او از پشت دیوارهای زندان، شرایط  ضد انسانی در زندان های جمهوری اسلامی را افشا و به آن اعتراض می کرد. با شجاعت و جسارت ستودنی، حکومت اسلامی را آشکارا حکومت "ثروت و جنایت" می نامید. در باره مسایل جنبش کارگری و کمونیستی و موانع تشکل یابی کارگران و راه برون رفت از آن مقالات و مطالب تحلیلی و تحقیقی می نوشت.  شاهرخ در زندان خاموش نبود و همین باعث انتقام گیری ازاو حتی در حبس می شد. او را از زندانی به زندان دیگر، از بندی به بندی دیگر تبعید می کردند: از زندان تبریز به زندان یزد، از رجایی شهر به قزل حصار و از بند انفرادی به بند انفرادی دیگر.

در تمام مدتی که شاهرخ در حبس بود، هیچگاه به او مرخصی ندادند. نه اجازه یافت تا در مراسم ازدواج دخترش حضور یابد و نه توانست در مراسم خاک سپاری مادر پیر و مبارزش شرکت کند. در زمانی که در زندان بسر می برد به اتهام تبلیغ علیه ولی فقیه به شش ماه حبس دیگر محکومش کردند. شاهرخ نخستین بار در سال ۱۳۷۲، ۱۸ ماه را در زندان گذارند. دومین بار در ۱۳۹۰ در تبریز دستگیر شد و ۳۶ روز تمام را در سلول انفرادی بسر برد. دادگاه  او را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و تشکیل "گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی"  به ۱۱ سال حبس محکوم کرد. شاهرخ در آوریل ۲۰۱۴ علیه تبعیدش به زندان قزل حضار دست به اعتصاب غذا زد که بیش از چهل روز به طول انحامید . اعتصاب غذای او فریاد دادخواهی  فعال کارگری ای بود که به دست جنایت کاران حاکم اسیر شده بود. این فریاد از دیوارهای بلند زندان جمهوری اسلامی گذشت و به یاری کمپین های سراسری، بازتاب جهانی یافت. دهها تشکل بین المللی کارگری، به همراه تشکل ها و صدها  فعال کارگری در ایران با انتشار بیانیه و اطلاعیه و برگزاری اکسیونهای اعتراضی جمهوری اسلامی را به دلیل اقدامات ضد کارگری و ضد انسانی علیه زندانیان سیاسی محکوم کردند و حمایت خود را از شاهرخ زمانی اعلام داشتند.

رژیم جمهوری اسلامی که می دید با به بند کشیدن شاهرخ زمانی و انتقام گیری هایش از او در دوران حبس نتوانسته صدای او خاموش کند آخرین چاره را در حذف فیزیکی او یافت و به این ترتیب با کوتاه کردن زندگی پر بار شاهرخ، جنایتی دیگر بر کارنامه سراسر جنایت خود افزود.

شاهرخ زمانی مبارز سازش ناپذیر جنبش کارگری و سوسیالیستی علیه کلیت سرمایه و برای برقراری جهانی آزاد، برابر و سوسیالیستی بود. با جان باختن شاهرخ جنبش سوسیالیستی و کارگری ایران ضربه ای سخت خورد.  تا بود، سر فراز و استوار بر آرمان های این جنبش پای فشرد و با تمام نیرو برایش در کلیه عرصه ها سازماندهی و مبارزه کرد. یاد شاهرخ زمانی و راهش را گرامی می داریم و به نوبه خود همچنان به کارزار برای دادخواهی او ادامه خواهیم داد.


اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
سپتامبر ۲۰۱۷


مراسم بزرگداشت رفقا کوروش و شاهرخ را چگونه برگزار کنیم؟با درود به  رفقای مبارز!!! 
  
رفقا ، مبارزه کارگران و زحمتکشان هر روز بیش از پیش   به سمت تداوم و جهت مشخص طبقاتی ، رشد در جهت سطوح بالاتر و تهاجمی تر حرکت می کند، در مقابل جمهوری اسلامی سرمایه داری به عنوان دشمن طبقاتی، کارگران و  مردم آزادیخواه و حق طلب را با ابزارها و ترفند های گوناگون و گاهان بی پرده و بسیار هار و فاشیستی سرکوب می کند.
صفوف مبارزه و نبرد طبقاتی هر لحظه فشرده تر میگردد و هیچ کس را   یارای دور ماندن از چنین نبرد هر دم افزاینده  نیست، اکنون وظیفه همه ماست که در صفوف فشرده و متحدانه در نقاط مشترک از هر امکان، روش و شیوه ممکن استفاده کنیم. همانطوری که اطلاع دارید جمع قدم اول همراه دیگر جریانات طی یک ماه گذشته  در داخل وخارج از کشور  فعالیت های عملی را در جهت دفاع و حمایت گسترده از رضا شهابی  و دیگر زندانیان اعتصابی پیش برده اند، همچنین در دومین جلسه فوق العاده پالتالکی جمع قدم اول در روز یکشنبه 17 سپتامبر که با موضوع "برنامه ریزی فعالیت عملی  در دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی " بر گزار شد، با پیشنهاد و تایید جمعی رفقای حاضر در اطاق تصویب شد که در روزهای 23 و 24 سپتامبر، رفقا در شهر محل زندگی خود اقدام به حمایت از زندانیان اعتصابی و دستگیر شده گان اخیر نمایند. از این رو پیشنهاد شد که  رفقا متناسب با امکانات خود برای اجرائی نمودن پیشنهادات زیرین که مورد توافق بیشتر بودند بکوشند:
اعتراض ایستاده و راه پیمایی، بر قراری چادر اعتراضی ، بر قراری نمایشگاه عکس و پوستر،  جلب حمایت های بیشتر از تشکل های کارگری ، دعوت از خبر نگاران و گزارش گران ، انجام مصاحبه و ساخت فیلم و کلیب، اشغال مراکز عمومی پر تردد و نهاد های مختلف ، حضور جمعی در دفاتر اتحادیه ها و نهاد های اجتماعی  و اعتصاب غذای سمبلیک جمعی در محل های مشخص اعلام شده. ، به دنبال چنین  مصوبه ای تعدادی از رفقا با نام خود و و شهر محل سکونت خود مشخصا" اعلام کردند که یک و یا هر ترکیبی از کارهای مصوب شده را در شهر خود انجام خواهند داد و در جلسه بعدی کارهایشان را گزارش خواهند کرد
در این راستا لازم است همه رفقا در حد ممکن حمایت و پشتیبانی از رضا شهابی، واله زمانی ، بهنام ابراهیم زاده ، پیمان سالمی و دیگر زندانیان سیاسی را با دقت و مشترک پیش ببرند.
همچنین لازم به ذکر است، ما در راستای انجام وظایف خود جهت کمک به همبستگی طبقاتی، پیشنهاد می کنیم برای برگزاری مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده ، هر کدام از رفقا که خود را موظف به تلاش و کوشش در جهت منافع طبقه کارگر و زحمتکشان می دانند برای برنامه ریزی و اجرایی کردن  برنامه های مشترک  و مورد نظر خود در مراسم فوق اقدام به ایجاد گروه کاری یا کمیسیون اجرایی با عضویت داوطلبانه  نمایند.،
با توجه به اینکه در رابطه با مراسم فوق، تنها اقدام صورت گرفته رزرو سالنی با آدرس
 Community centre  7755 Bayview Avenue , Markham – Fireside loung  room   در طبقه هم کف ،  روز شنبه مورخ    14 اکتبر  2017 از ساعت  30/7 الا 11  شب   می باشد واز این جهت قرار است تمامی تصمیم گیری ها ، نوع  و سبک و روش برگزاری و موضوعات قابل طرح در مراسم  در جلسات کمیسیون فوق، برنامه ریزی و سازماندهی شوند. همچنین ما در جمع قدم اول اعتقاد داریم در مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده برنامه ریزان و برگزار کنندگان (اعضای کمیسیون برگزاری) حق تام دارند آنگونه که اصولی می دانند در مراسم فوق به مشکلات جاری طبقه کارگر و بر رسی راه های حمایت و پشتیبانی از زندانیان بپردازند، چرا که چنین عملی بخشی از اعمال و آمال و اهداف شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده بوده است.
پشنهاد فوق ) ایجاد گروه کاری یا کمیسیون بر گزاری (از این جهت است که جمع قدم اول بنا بر وظیفه خود اعتقاد دارد تنها راه و روش اصولی که می تواند پیروزی های شایانی برای جنبش انقلابی و کارگری به ارمغان بیاورد، این است که کمیسیون فوق در بر گیرنده همه گرایشات، رفقا و دوستان منفرد باشد، با توجه به تجارب گذشته جمع قدم اول تاکید دارد در خدمت کار مشترک، گروه کاری یا کمیسیون برگزاری از الف تا ی مراسم را سازماندهی نماید.

جمع قدم اول " تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر"

18/سپتامبر /2017