۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

بیانیه شماره 14

با انجام وظایف خود،خانواده زندانیان را ازمحاصره و انزوا نجات دهیماقدامات تقابلی پلیس، نشان دهنده درستی عمل ماست!!!دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی برای مقابله با کارگران و نیروهای مدافع طبقه کارگرازهروسیله و نیروئی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می کند.

1-  خانواده ها را بشدت وهمه جانبه تهدید کرده وآنها بخاطر حفظ جان زندانیان وهمچنین کمترشدن یا حداقل اضافه نشدن به اتهامات ساختگی زندانیان تن به سکوت وانزوا و رضایت به خواسته های قضایی وپلیسی داده اند.

2-  نیروهایی که از رشد و مطرح شدن جنبش و فعالین کارگری دل خوشی ندارند خواسته و نا خواسته هم جهت با جمهوری اسلامی در خبر رسانیهای گسترده خود اقدام به حذف فعالین کارگری کرده، نام دیگری بر آنها می نهند یا به نفع خود تصرف می کنند.در تبلیغات خود هم سو وهم جهت با سربازان گمنام امام زمان سعی دارند نشان دهند که در میان مدافعین و پیش قدممان دفاع از کارگران زندانی، خود کارگران و فعالین کارگری حضور ندارند و اصلا" جنبش کارگری وجود ندارد آنها ما را حذف می کنند و متاسفانه بسیاری از گروهها و رسانه های مدافع کارگران نیز ندانسته تن به پخش چنین تبلیغات سوی می دهند.یعنی حذف گرایی آنها را تبلیغ می کنند.

3-  همچنین برخی از نیروهای منفعل در جهت پنهان کردن عدم تلاش و کوشش خود ناخواسته و نا آگاهانه به ابزار تبلیغی ماموران تبدیل شده و در مصاحبه های بی نام و نشان اقدام به تطهیر دستگاه پلیسی و قضایی کرده و همچنین در کسوت دوست، خانواده ها را دعوت به سکوت و انزوا و عدم فعالیت می کنند.و آنها را امید وار به الطاف و مرحمت دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی در مقابل سکوت و انزوا می نمایند.

نتایجی که از مجموع عمل کرد همسو میان نیروهای ناراضی از رشد و موجودیت جنبش کارگری که البته آگاهانه با پلیس و دستگاه قضایی هم سو می شوند و کارگران نا اگاه که نا خواسته هم جهت با پلیس و دستگاه قضایی به جنبش کارگری ضربه می زنند و خود پلیس و دستگاه قضایی این است که بتوانند، ارتباط فعالین کارگری را با خانواده های زندانیان قطع کنند تا به وسیله قطع ارتباط از رشد و امکان گسترش فعالیت جنبش کارگری و فعالین آن دردفاع ازکارگران زندانی جلو گیری کنند . دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی در مرکزیت این برنامه قرار دارد و تمامی سود اجرایی سه نیرو نام برده به حساب آن واریز می شود.

اما آنچه مهم است اینکه تمامی طرحهای تقابلی از سوی پلیس جمهوری اسلامی نشان دهنده درستی کار ماست این همه تلاش به ما اثبات می کند که شروع خوبی داشتیم و اگرخوب ادامه بدهیم و هر روز فعالیت و اعتراضات خود را گسترش بدهیم نه تنها می توانیم طرحهای اخیر پلیس را شکست داده، خانواده ها را از محاصره و انزوا خارج کنیم بلکه می توانیم به اهداف اصلی فعالیت خود که همان آزادی و کمترشدن جرم و اتهامات زندانیان است نزدیکتر شویم.

کارگران ، مردم آزادیخواه ، جوانان ، تشکل ها، گروهها و احزاب،  ما از همه نیروهای فعال می خواهیم در جهت شکست طرح های پلیس جمهوری اسلامی و نجات خانواده ها از انزوا و همچنین در جهت آزادی زندانیان ، ضمن ادامه فعالیت های قبلی خود فعالیت خود را هرچه بیشتر گسترش بدهند و از نیروهای که هنوز شروع به فعالیت در جهت حمایت از کارگران زندانی نکرده اند، مصرانه دعوت به همکاری می کنیم.

برخی از تشکل ها ی کارگری داخل نیز کاملا"منفعل و پاسیو بر خورد می کنند حتی دریغ از یک بیانیه حمایتی هیچ دلیلی هم بیان نمی کنند. ما از این دوستان می خواهیم مصرف کننده محض حمایت ها نباشند بلکه وظایف اصلی به عهده آنهاست به هر شکلی که خود تشخیص می دهند اما سکوت و انفعال نمی تواند شکلی از حمایت باشد.

از تمامی گروههاو افرادی که تا کنون به صورت رسمی و کتبا" دعوت به همکاری و کمک کردیم، مجددا" به صورت عمومی مصرانه دعوت به انجام وظایف شان در قبال زندانیان می کنیم.همچنین از تمامی افراد و گروههای که تا کنون به صورت رسمی و کتبا" دعوت به عمل نیامده ، اکنون به وسیله این بیانیه به صورت عمومی دعوت به همکاری در جهت انجام وظایف حمایت از کارگران زندانی و خانواده های آنها می کنیم.

به یاد داشته باشیم در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی که نقطه صد در صد مشترک تمامی گروهها و تشکل ها کارگری ، احزاب و افراد است هیچ عذر و بهانه نمی تواند توجبه گرعدم انجام وظایف باشد.

تشکل های کارگری و دانشجوی ، کارگران ، دانشجویان و جوانان، برای شکست محاصره و انزوای خانواده های زندانیان با هر فرد یا گروهی که با خارج از ایران تماس دارید از طریق تلفن های همگانی در کوچه ها و خیابانها یا باهروسیله مطمئنی که خود می شناسید هرخبرکوچک وبزرگ را سریعتر برسانید . شما می توانید با گسترش چنین اطلاع رسانی خانواده ها را از زیر ضرب خارج کنید و همچنین ارتباط گسترده ای را بر قرار نمایید که این ضمن مقابله با طرح محاصره و انزوای خانواده ها، عامل همبستگی بیشتر نیروهای خواهد شد.

پیش به سوی گسترش خبر رسانی و بر قراری ارتباط گسترده .پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

9/5/1390


ما از تمامی رادیو ها ، تلویزیون ها ،نشریات و سایت ها می خواهیم این بیانیه را قرائت و منتشر نمایند.

۱۳۹۰ مرداد ۴, سه‌شنبه

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران نقاش ساختمان کپنهاک به مقامات ایرانی

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران نقاش ساختمان کپنهاک به مقامات ایرانی
که در نامه خواستار آزادی کارگران زندانی شده اند

Fra: Bo Rosschou

Sendt: 25. juli 2011 07:40

Til: 'info@mlsa.ir'; 'infopack@mlsa.ir'

Cc: 'info@judiciary.ir'; 'office@justice.ir'; 'support@irimlsa.ir'; 'info@humanrights-iran.ir'; 'dr-ahmadinejad@president.ir'

Emne: Arrested labour activist

To Ministry of Labour and Social Affair

We are informed about the fact that 5 labour activist, Sharrokh Zamani, Mohammad Jarrahi, Seyyedbiok Seyyedler. Nima Pouryaghob og Sasan Vahebi,  are arrested in June 8th 2011.

Although these labour activists  have not done anything else than organizing labours.

According to convention: C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, from Geneve 1949, it is every workers right to organize and create organizations, which has been sign by Iranian government.

We are demanding that these 5 labour activists should be immidietly released and we require Islamic Republic of Iran respect the convention C098.

Malernes fagforening Storkøbenhavn

Bo Rosschou

گزارش آ کسیونها ی ا عترا ضی در شهر ها نوفر آلمان


در را ستا ی آ کسیونها ی ا عترا ضی به د ستگیری فعا لین کا رگری شاهرخ زما نی؛ محمد جراحی وسید  و سا یر فعا لین کا رگری د ربند  وبا خوا ست آ زا د ی

فوری وبد ون قید وشرط تما می کا رگرا ن و زند انیا ن سیا سی ؛ نها د همبستگی کا رگری ها نوفر ا قد ا م یه برگزا ری د و آ کسیون د رتا ریخ ها ی شنبه 16 و       

شنبه بیست وسوم ژوئیه د ر د و محل متفا وت شهر نمود . د رهریک ا ز ا ین آ کسیونها اطلا عیه ها ئی به زبا ن آ لما نی و همچنین نشریه ما هیا نه ا ین  نها د 

پخش گرد ید . عکسها ئی ا زمبا رزا ت وا عترا ضا ت کا رگرا ن ا یرا ن د رد ورتا د ور میز تبلیغا تی نظر بسیا ری ا زعا برین را جلب میکرد . تعد ا دی ا ز

عا برین نیز با ذ کر نا م  خود د رلیست ا مضا ؛ پشتیبا نی خو د را ا زخوا ست آ زا دی بد ون قید وشرط کلیه فعا لین کا رگری وسا یرزند ا نیا ن سیا سی   د ر
ا یرا ن اعلا م د ا شتند .  هریک ا زا ین میز ها ی تبلیغا تی بمد ت د و سا عت ا د ا مه د ا شت .                                                                  
پیروز باشید
نها د همبستگی با جنبش کا رگری ا یرا ن  _ ها نوفر

مجله رادیوئی کارگری

گفتگوی امیر جواهری با محمد اشرفی فعال کارگری و سخنگوی «کمیته حمایت از شاهرخ زمانی» در رابطه با علت دستگیری های اخیر در ایران

برای دریافت روی لینک کلیک کنید   اینجا

۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

بیانیه شماره 13

گسترده تر باد مبارزه متحدانه در جهتآزادی کارگران و زندانیان سیاسیامروز شنبه 1/5/1390 شاهرخ زمانی به دادگاه برده شده است. اما زمان دادگاه انقدر کوتاه و ناگهانی بوده است که خانواده او نتوانستند خود را به دادگاه رسانده با او ملاقاتی داشته باشند .وقتی به دادگاه رسیده اند که شاهرخ را به زندان منتقل کرده بودند بر گزار ناگهانی جلسه دادگاه و کوتاه بودن زمان ان می تواند احتمال تجدید حکم باز داشت موقت او باشد . در همین حال می تواند دلیل نتیجه مبارزات فعالین کارگری و سیاسی همچنین نهاد ها و تشکل ها باشد که باعث دستپاچگی دستگاه قضایی و ظابتین آن شده است .در حال حاضر کسی از کم وکیف دادگاه ، نتیجه و دلایل کوتاهی آن و حتی اتهامات وارده خبر ندارد . فقط منشی دادگاه تلویحا" گفته است پرونده او تکمیل شده است.

اگر جلسه امروز دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات باشد نشان دهنده تاثیرات مثبت فعالیت تمامی تشکل ها و نهاد های کارگری و مردمی است که از طریق فعالیت گسترده دوستان و رفقا طی 40 روز گذشته انجام گرفته و حداقل پایه و اساس وبستر خوبی برای اعتراضات در روز های آتی را بنیان گذاشته است.

در نتیجه ما از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، فعالین ، تشکلها و نهاد های کارگری داخلی و جهانی ضمن قدر دانی می خواهیم همچنان با صلابت فعالیت خود را در جهت آزادی بی قید و شرط و فوری این زندانیان ادامه و گسترش بدهند.تا در آینده نزدیک شاهد آزادی این عزیزان و تمامی زندانیان سیاسی و کارگری باشیمپیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

1/5/1390


بیانیه شماره 12

با گذشت 45 روز !دستگیر شدگان تبریز هنوز بلاتکلیف هستند.با توجه به اینکه شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بیوک سیدلر ، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش پس از گذشت 45 روز از زندانی شدن انها که 36 روز در انفرادی بودند و در تاریخ 23/4/1390 به بند عمومی انتقال یافتند . و همچنین شاهرخ که 32 روز در اعتصاب غذا به اعتراض عدم تفهیم اتهام خود بوده است . و اکنون دچار ضعف شدید می باشد و همین طور طی مدت بازداشت هر پنج نفر زیر شدید ترین آزار و شکنجه بودند . هرچند در حال حاضر در بند عمومی هستند و ملاقات دارند و می توانند تلفن بزنند اما هنوز به انها تفهیم اتهام نشده و همچنان در بلاتکلیفی زندانی هستند. و خانواده انها از طرف قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به شدت تهدید می شوند که با خبر گزاری ها تماس نگیرند ، مصاحبه نکنید و هیچ گونه خبری از عزیزان خود به کسی ندهید خانواده همه این زندانیان تهدید شده اند که اگر خبری در رابطه با این پنج نفر پخش کنند یا حتی به نزدیکان خود بگویند ضمن انتقال زندانیان به انفرادی، خانواده ها را نیز دستگیر خواهند کرد. برای شکست چنین جو تهدید آمیز ما از تمامی افرادی که به نوعی از اخبار با خبر می شوند می خواهیم با رعایت موارد امنیتی به گستردگی و هر چه سریعتر اقدام به اطلاع رسانی کنند. با تشکیل یک کمیته کوچک در داخل دوستان می توانند از قطع ارتباط جلو گیری کرده و اخبار لازم را از طریق کمیته فوق توزیع نمایند.

ما برای نجات جان زندانیان کارگری و سیاسی و آزادی فوری و بی قید و شرط آنها از تمامی مردم آزادیخواه ، کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و... می خواهیم از هر طریق ممکن جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند . با برنامه ریزی برای برگزاری راه پیمایی ، تجمع در مقابل نهاد های بین المللی و سفارت خانه ها ی ایران ، بر گزاری آکسیونها در شهر های مختلف جهان ، در خواست از تشکلها و نهاد ها،احزاب و سازمانهای کشور های مختلف ، نوشتن تقاضا و نامه های اعتراضی ، تشکیل کمیته های حمایتی در داخل ، اطلاع رسانی گسترده در داخل ، بر گزاری گردشها و مهمانی های کوچک در داخل و تشکیل گروههای کوچک ارتباطی و عملی در داخل و... فعالیت خود را هرچه بیشتر گسترش بدهند .

از جمله فعالین می توانند اکنون که نامه های اعتراضی و تقاضانامه های کمک زیردر جریان هستند ضمن امضا کردن آنها را بطور گسترده میان کارگران ، دانشجویان ، معلمان و زنان و جوانان و فعالین هر چه گسترده تر توزیع نمایند. لازم به توضیح است که نامه های فوق را می توانید از طریق لینک ارایه شده در هر بند بدست اورید.

نامه های اعتراضی و تقاضا ها عبارتند از :


1-   نامه اعتراضی به نهاد های دولتی و بین المللی


2-   تقاضای کمک و حمایت از احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران


3- نامه در خواست حمایت از سندیکاهای کارگری ترکیه (لازم به توضیح است که ما از تمامی دوستان و رفقا و نهاد ها در کشور های مختلف  می خواهیم این نامه رابه زبان کشوری که در آن مستقر هستند  ترجمه کرده با تغییر نام گیرنده برای سندیکا ها و نهاد های کارگری و مردمی ان کشور ارسال نمایند.)


4-   فراخوان کلی برای جمع آوری امضا در جهت حمایت از شاهرخ زمانی
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

1/5/1390
تقاضا نامه ارسالی به سندیکاهای کارگری ترکیه

ترجمه این نامه به زبان ترکی  برای سندیکاهای کارگری ترکیه فرستاده شده است از تمامی فعالین میخواهیم آن را برای ارسال به سندیکاها و نهادهای کارگری در کشور های مخطلف به زبان آن کشور ترجمه کرده و ارسال نمایداز: کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

به :  دیسک و بقیه سندیکاهای کارگران ترکیه

ما برای کمک به آزادی کارگران زندانی در ایران احتیاج به حمایت های شما داریم در زیر اسامی برخی از کارگران زندانی را برای شما ارسال می کنیم.1- شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش و تزئینات و همچنین عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است و هم اکنون در زندان تبریز محبوس است

شاهرخ زمانی آخرین بار در تاریخ 18/03/1390 دستگیر شده است و هم اکنون بلاتکلیف در زندان تبریز زندانی است

اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در اعتراضات ،شرکت در جلسات کارگری و عضویت در تشکلات کارگری و... است

دادگاه او هنوز برگزار نشده است و او هنوز زیر فشار بازجوی  قرار داد2- محمد جراحی

محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و  عضو انجمن کارگری سلامت از تبریز می باشد

او هم اکنون در زندان تبریز است

آخرین بار در تاریخ 18/03/1390 همراه شاهرخ زمانی دستگیر شده است اکنون تحت بازجوی و بلاتکلیفی قرار دارد

او از کارگران اخراجی پروژه نفت و گاز عسلویه است و آخرین شغل او رانندگی تاکسی بود

اتهامات او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در تجمعات ،نشر اکاذیب ، تحریک کارگران به اعتراض و...است3- بیوک سیدلر

او کارگر شرکت قطارهای مسافربری صبای تبریز است  هم چنین او یکی از بنیان گزاران انجمن کارگری سلامت تبریز می باشد

سید بیوک سید لر در تاریخ 18/03/1390 همراه شاهرخ زمانی و محمد جراحی در تبریز دستگیر شد

هم اکنون بیوک سید لر در زندان تبریز بلاتکلیف بازداشت  تحت فشار و بازجویی قرار دارد

اتهامات او عبارتند از تحریک کارگران به اعتراض، تشکیل تشکل کارگری در محل کار،اقدام علیه امنیت ملی ،تشویش اذهان عمومی و...  است4- رضا شهابی

رضا شهابی از اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سمت خزانه داری سندیکای را دارد

آخرین بار 22 خرداد 1389 دستگیر شده است در بند 209 اوین زندانی است بیش از 1سال است او در بلاتکلیفی به سر میبرد او بیمار است و تحت شدیدترین فشارزندانی است

اتهامات وارده به او عبارتند از تبلیغ علیه نظام - شرکت در تجمعات کارگری ، اقدام علیه امنیت و تشویش اذهان عمومی است او هم اکنون در زندان اوین محبوس است5- منصور اصانلو

منصوراصانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بار در سال 1386 دستگیر شکنجه و به 5 سال زندان محکوم شد هم اکنون در زندان گوهردشت کرج زندانی است و در سال 1389 در حالی در زندان بود دوبار محاکمه شده و یک سال دیگر به محکومیت او افزوده شده است

اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی و... است6- ابراهیم مددی

ابراهیم مددی نائیب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بار در زمستان 1387 دستگیر شده و به 5/3 سال زندان محکوم گردید و هم اکنون در زندان اوین زندانی است

اتهامات وارده به او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی و... است7- بهنام ابراهیم زاده

او عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین از اعضای کانون حمایت از کودکان است

آخرین بار ابراهیم زاده در 22/03/1389 دستگیر شده است . اول در دادگاه شعبه 15 به 20سال زندان محکوم شد ولی در شعبه 28 به 5 سال تقلیل یافت و هم اکنون در زندان اوین محبوس است

اتهامات وارده به او عبارتند از اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی، عضویت در تشکل های کارگری و حمایت ازکودکان و تشویش اذهان عمومی ... است

هم اکنون در زندان اوین ، زندانی است8- مهدی فراهی شاندیز

ایشان عضو شورای  نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر است.

مهدی فراهی شاندیز آخرین بار در تاریخ 11/02/1388 روز کارگر در پارک لاله تهران دستگیر شد و پس از یک سال بلاتکلیفی به 7 سال زندان محکوم شده است

اتهام او برهم زدن نظم عمومی، شرکت در تجمع روز کارگر و اقدام علیه امنیت ملی و... است

او هم اکنون در زندان اوین مبحوس است9- سعید ترابیان

سعید ترابیان عضو هئیت مدیره  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است

آخرین بارسعید ترابیان در 19 خرداد 1389 دستگیر شده است و بعد از گذشت یک سال هنوز در بلاتکلیفی بسر می برد

اتهامات وارده به او عبارتند از تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات کارگری، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و... است هم اکنون در زندان اوین بازداشت استبا توجه به زندانی بودن افراد بالا دها نفر از کارگران در اقصا نقاط ایران بدون اعلام دستگیر و زندانی هستند که تهیه لیست اسامی آنها مستلزم زمان طولانی است

همچنین صدها کارگر نیز دستگیر شده مدتی بازداشت موقت بوده و با وثیقه های سنگین موقتاً تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده اند در واقعه بلاتکلیف هستند

همین طور صدها کارگر نیز دستگیر و بازداشت موقت شده اند با وثیقه های سنگین آزاد شده اند و دادگاه آنها برگزار شده و حکم های سنگین دریافت کرده اند در انتظار اجرای احکام یعنی زیر حکم هستند

در صورت نیاز به لیست ما مهلت بیشتر لازم داریم تا لیست آنها را تهیه و ارایه نمایم


با تشکر کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

جمع آوری امضا برای فرستادن به جناب آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

جمع آوری امضا برای فرستادن به جناب آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
جهت امضا میتوانید از لینک زیر استفاده کنید

لینک

۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

گزارش اولین اکسیون خیابانی

گزارش اولین اکسیون خیابانی

 کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن

یک ماه پس ازتظاهرات بزرگ 9 ژوئن در برابر سازمان جهانی کار در ژنو و شرکت فعال کانون ما، اولین اکسیون خیابانی روزهای شنبه، توسط این کانون در روز شنبه 9 ژوئیه، در یکی از مراکز پرتجمع شهر کلن برگزار شد.

از آنجا که به علت ویژگی پراکنده بودن اعضای ما در چند شهر، تا کنون موفق به انجام چنین برنامه­هایی نبودیم، از این نقطه نظر بسیار موفقیت آمیز بود و به ما کمک کرد که بتوانیم اکسیون های بعدی را با موفقیت های بیشتری برگزار کنیم.

اکسیون به صورت برگزاری تظاهرات ایستاده و میز اطلاعاتی صورت گرفت که در آن تعدادی از اعضاء، دوستان و ایرانیان مترقی فعالانه حضور داشته و با سر دادن شعارها، پخش اعلامیه و جمع آوری امضاهای حمایتی و کمک مالی ادامه داشت و رفقا به پرسش­ها و نظرات مراجعه کنندگان پاسخ داده و به آنها اطلاعات لازم را داده و درخواست حمایت می­کردند،این اکسیون مورد استقبال و پشتیبانی نسبی عابرین و مراجعه کنندگان قرار گرفت.

در میز اطلاعاتی، علاوه بر اطلاعیۀ نهادها به فارسی و آلمانی، بولتن خبری شمارۀ 24 و بولتن ویژۀ 9 ژوئن، ونشریۀ "ایران – آربیتر ِبوِگونگ" نشریۀ آلمانی زبان کانون همبستگی با کارگران ایران درهانوفر، همچنین نشریۀ "آربیتر نیوز" که توسط فعالین کارگری در هامبورگ منتشر می شود به اضافۀ لیستی برای امضاهای حمایتی گذاشته شده بود.

این اکسیون از ساعت 12 تا 14 روز شنبه 9 ژوئیه برگزار شد و در سه نوبت دیگر در روزهای شنبه و همین ساعات و در همین محل ادامه خواهد داشت.

علاوه براین نمایندگان کانون ما در روز گذشته برای جلب پشتیبانی دو اتحادیۀ بزرگ آلمان د.گ.ب و وِردی (اتحادیۀ سراسری کارگران آلمان و اتحادیۀ رشته­های خدماتی کارگران آلمان) به آنها مراجعه کردند، ولی به علت نبودن مسئولین مربوطه ترتیب ملاقاتی برای روز دوشنبه داده شد، که امیدواریم بتوانیم ضمن جلب حمایت ایشان، زمینۀ ارتباطات و همکاری های بیشتر را با آنها فراهم کنیم.

عکس هایی از اکسیون فوق به ضمیمه ارسال می­شود.

کانون همبستگی با کارگران در ایران - ایالت نورد راین وستفالن
10/7/

کانون هانوفر

کانون هانوفر در روز شنبه 16 ژوئن یک میز اطلاعاتی در رابطه با کارگران دستگیر شده اخیر برگزار کرد، این اکسیون در روز شنبه این هفته نیز در مرکز شهر هانوفر تکرار خواهد شد

فراخوان حزب کار ایران (توفان)

فراخوان حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و بیش از 50 تشکل کارگری و دمکراتیک برای اعتراض به دستگیری و شکنجه شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری در ایراننامه به :

کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی لنینیستی ، فعالین کارگری ، تشکل

های مترقی ، و مردم آزاده جهان


فعالین کارگری ایران باید بی قید و شرط از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد گردند !

رفقای گرامی ،

رژیم جنایت کار چمهوری اسلامی ایران سرکوب مردم و فعالین کارگری را تشدید کرده است. در چند ماه گذشته ، چندین فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران دستگیر ، شکنجه ، و زندانی شده اند.

شاهرخ زمانی ، کارگر نقاش و تزئینات ساختمان ، از 7 ژوئن تا کنون در بازداشت جمهوری اسلامی است. او در حال مسافرت از شهر تبریز به تهران در اتوبوس بازداشت گردید. شاهرخ زمانی عضو هیات موسس " سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان" و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است . جمهوری اسلامی ایران او را بمدت بیش از یک ماه در زندان انفرادی نگه داشت . شاهرخ در اعتراض به دستگیری خود و شرایط زندان و رفتار نا شایست ماموران بمدت یک هفته دست به اعتصاب غذا زد. جمهوری اسلامی پس از مدت یک ماه او را به زندان تبریز منتقل کرده است. ماموران امنیتی نه حکم رسمی برای بازداشت شاهرخ در دست داشتند و نه تا کنون اتهام مشخصی علیه او ارائه کرده اند.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی از تشکیل سندیکایهای مستفل کارکری و اتحاد بین کارگران و دیگر اقشار جامعه بشدت هراسناک است. رژیم ایران که پایان خود را در مبارزات ، اعتراضات ، و اعتصابات متحد و سراسری می بیند سعی میکند که هر نوع تلاشی برای ایجاد تشکل های مستقل و دمکراتیک را متوقف سازد. در اجرای این سیاست است که رژیم جمهوری اسلامی چند سال است که فعالین شناخته شده کارگری مانند منصور اسالو ، علی نجاتی ، ابراهیم مددی ، ترابیان و.....را تهدید و شکنجه و زندانی کرده است. شاهرخ زمانی و دیگر رفقای کارگر او محمد جراحی و سید و دو دانشجو به نامهای نیما همت پور و ساسان وهابی قربانیان اخیر این سیاست جنایتکارانه و ارتجاعی هستند.

حزب ما بر این باور است که سرکوب کارگران و زحمتکشان ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی در خدمت به منافع امپریالیسم و ارتجاع جهانی نیز هست. ما اعمال سرکوبگرانه رژیم را قویا محکوم میکنیم.

حزب کار ایران (توفان) از میارزات عادلانه فعالین کارگری برای ایحاد شرایط بهتر دفاع میکند و کوشش آنها برای ایجاد سندیکای کارگری را تحسین مینماید. ما به همه احراب و سازمانهای برادر ، فعالین کارگری ، و تشکل ها و افراد مترقی جهان برای همبستگی با مبارزات کارگران ایران فراخوان میدهیم. مردم حهان باید نفرت و انزجار خود را از رژیم جمهوری اسلامی برای بد رفتاری و سرکوب و زندانی نمودن مردم و فعالین کارگری ایران ابراز دارند و از رژیم بخواهند که زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد نمایند.

فقط تشدید مبارزات زحمتکشان ایران و حمایت واقعی بین المللی است که میتواند رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارد و سرکوب توده ها را متوقف سازد. 

شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری زندانی بی قید وشرط آزاد بایذ گردند!

زنده باد مبارزه طبقه کارگر ایران !

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران !

حزب کار ایران ( توفان )

16 ژوئیه 2011 احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانهای مارکسیستی- لنینیستی :


حزب کمونیست کارگران تونس ، حزب کمونیست انقلابی ترکیه ، حزب کمونیست کارگران دانمارک ، حزب کمونیست کارگران فرانسه ، حزب کمونیست آلمان ، پلاتفرم کمونیستی نروژ ، تشکیلات برای احیای حزب کمونیست یونان ، سازمان برای بازسازی حزب کمونیست ایتالیا ، حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست کار دومینیکن ، حزب کمونیست مکزیک (مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست کلمبیا (مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست انقلابی ولتا ، حزب کمونیست شیلی (مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست اکوادور(مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست انقلابی برزیل ، حزب کمونیست ونزوئلا (مارکسیست- لنینیست) ، حزب کمونیست بنین


۳۶ روز اعتصاب غذای شاهرخ زمانی در زندان

سه شنبه, 04/28/1390 - 17:26
 
پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی- حکومت ایران فشار بر کنشگران کارگری را افزایش داده و هرنوع فعالیت کارگری با بازداشت و حبس روبه‌رو می‏شود.

شاهرخ زمانی، ۴۷ ساله و نقاش ساختمان است. او که عضو «شورای نمایندگان کمیته پی‏گیری ایجاد تشکل‏های کارگری» و عضو سندیکای نقاشان نیز هست، در تاریخ ۱۷ خردادماه امسال در تبریز دستگیر و نخست به وزارت اطلاعات منتقل شد.


این فعال کارگری دو روز پس از دستگیری دست به اعتصاب غذای تر می‌زند و در روز ۲۱ تیرماه به زندان تبریز منتقل می‌شود. آقای زمانی اکنون بیش از ۳۶ روز است که در اعتصاب غذا به‏سر می‏برد.
مادر شاهرخ زمانی، زرین نجاتی، یک‏بار با او در زندان تبریز ملاقات داشته است و حال در گفت‌وگو با رادیو زمانه از دلیل اعتصاب غذای فرزندش می‏گوید.

زرین نجاتی: علت اعتصاب غذای شاهرخ این است که چرا او را آزاد نمی‏کنند. او می‏گوید از من هیچ‏چیزی نگرفته‏اید. من هیچ‏کاره‏ام و فقط عضو سندیکای کارگرانم که آن هم غیر قانونی نیست. همچنین درابتدا در سلول انفرادی که بسیار تنگ بوده، او را انداختند. به این دلایل اعتصاب غذای تر کرده است.
او ۱۷ خرداد دستگیر شده و دو روز پس از دستگیری اعتصاب غذا کرد. او گفته: شما دیده‏اید که من هیچ‌چیزی ندارم، مرا آزاد کنید! او را آزاد نکرده‏اند و به یک زندان انفرادی خیلی تنگ انداخته‏اند. او هم اعتصاب غذا کرده که چرا مرا آزاد نمی‏کنید و چرا به این‏جای تنگ انداخته‏اید. شما که می‏دانید من هیچ‏کاری نکرده‏ام. من کار دارم. کار گرفته‏ام. زندگی دارم. بچه دارم. چرا مرا این‏جا نگه داشته‏اید. من چه گناهی کرده‏ام؟ تروریستم؟ چی‏ام که مرا این‏جا انداخته‏اید؟!

درملاقاتی که در زندان با پسرتان داشتید، وضعیت جسمی او چطور بود؟

۲۳ کیلو لاغرتر شده بود. وقتی او را برای ملاقات آوردند، اصلاً او را نشناختم. خیلی لاغرتر شده بود و حتی نمی‏توانست با من حرف بزند. من از روزی که با او ملاقات کرده‏ام و او را در آن وضعیت دیده‏ام، مریض شده‏ام.

از صبح رفتم پیش قاضی و این‌ور و آن‌ور. آنقدر اصرار کردم و آن‏قدر گریه کردم که توانستم ببینمش... وقتی او را آوردند، من اصلاً نشناختمش. آن‏قدر فریاد کشیدم، گریه کردم که این چه وضعی است؟ او وقتی می‏خواست با من صحبت کند که بگوید چیزی نیست، اصلاً نمی‏توانست حرف بزند.

او کجا و چگونه دستگیر شده است؟

به ما گفت زمانی که با اتوبوس از تهران به تبریز می‏آمده، یعنی وقتی به تبریز رسیده، او را دستگیر کرده‏اند. این‏جا در تبریز کار گرفته بود. او همیشه در تبریز کار می‏گرفت. حتی گاهی وقت‏ها شش‌ماه تهران بود و شش ماه تبریز. گفت وقتی در تبریز از اتوبوس پیاده می‌شود که به خانه خواهرش برود، او را دستگیر می‌کنند.

مثل این‏که بعد از این‏که چند نفری از سندیکا را دستگیر کرده‏اند، او را هم گرفته‏اند. من نمی‏دانم ... شاید منتظرش بوده‏اند که دستگیرش کرده‏اند. او می‏گفت که توی ماشین هیچ کاری نکرده، حتی حرف هم نزده و خواب بوده است. وقتی دستگیرش می‌کنند، او را به اطلاعات می‌برند و در آن‏جا بوده. اکنون فقط چند روز است که ازاطلاعات به زندان تبریز منتقل شده است.

من هم هر وقت زنگ می‏زدم، می‏گفتند: خُب بخورد دیگر(اعتصابش را بشکند)! می‏گفتم اعتصاب غذا است، خواسته‏هایش را بدهید که بخورد دیگر! زمان طاغوت هم وقتی زندانی‏ها اعتصاب غذا می‏کردند، خواسته‏ها‏ی‏شان را می‏دادند. شما خواسته‏اش را بدهید، او هم اعتصابش را می‏شکند. می‏گفتند: خانم نترس! دکتر بالای سرش است و ... من هم گریه می‏کردم.

به شما چگونه اطلاع داده شد که فرزندتان دستگیر شده است؟

وقتی دستگیرش کرده بودند، خواسته بود که بگذارند زنگ بزند که ما نگرانش نشویم. به خواهرش زنگ زده بود و گفته بود که دستگیرش کرده‏اند و در اطلاعات است.

پسر شما، شاهرخ زمانی چه‏کاره است؟

او نقاش ساختمان است. همیشه سروکارش با نقاش‏ها بود و عضو سندیکای کارگرها بود. او می‏گوید که اگر حرفی می‏زند، به‏خاطر کارگرهاست و هیچ کاری نکرده است. خودش می‏گوید: بی‏گناهم و این‏که گفته‏اند این کار یا آن کار را کرده‌ام، واقعیت ندارد.

قاضی به ما گفت که پسر شما تنها نیست و پنج نفردیگر هم در این رابطه دستگیر شده‌اند و گویا او سرگروه هم هست. پسرم می‏گوید: من سرگروهی کرده‏ام، چه‏کار کرده‏ام مگر؟ گفته‏ام حق کارگرها را بدهید. چرا آن‏ها را بیمه نمی‏کنید؟ چرا به آن‏ها نمی‏رسید؟ و ...

پسرتان همسر و فرزند دارد؟

بله؛ یک دختر دارد و یک پسر. دختر او دانشجو است. سال آخر است و در دانشگاه تهران درس می‌خواند. پسرش هم سال آخر دبیرستان است و پیش‏دانشگاهی می‏خواند. پسرم در تهران زندگی می‏کند. بعضی‏وقت‏ها که می‏آمد تبریز، من او را نمی‏دیدم، چون این‏جا کار می‏گرفت و کار می‏کرد. به این‏خاطر به تبریز می‏آمد.

اسم قاضی‏ای که الان پرونده‏ی او را بررسی می‏کند، چیست؟

به او آقای هاشم‏زاده می‏گفتند. قاضی به من گفت که من قاضی شما هستم. اگر خواسته‏ای داری به من بگو.

به آقای زمانی تفهیم اتهام شده است؟

نمی‏دانم ... او که خودش اعتصاب غذا کرده و می‏گوید مرا بی‏گناه این‏جا نگه داشته‏اند. آن‏ها هم گفته‏اند که شما گناهکار هستید. به این‏ها مثلاً سفارش ‏کرده‏اید، چیزهایی گفته‏اید. قاضی به من گفت که به کارهای امنیتی دست زده. به قاضی گفتم که او بی‏گناه است، چرا نگه‏اش داشته‏اید؟ قاضی گفت: نه خانم بی‏گناه نیست، اگر بی‏گناه بود دستگیرش نمی‌کردیم، اگر بی‌گناه‌ها را می‌گرفتیم، باید شما را می‏گرفتیم. او بی‏گناه نیست.

قاضی‏اش با من بدرفتاری نکرد. می‏گفت مادر هیچ‏جا نرو، بنشین. این‏که می‏گویند این‏ور و آن‏ور برو، اصلاً! بی‏خودی هیچ‏جا نرو، بنشین. در زمان بازجویی هیچ‏وقت ملاقات نمی‏دهند، بی‏خودی این‏ور و آن‏ور نرو. این‏جور حرف‏ها را به من می‏گفت.

منظورشان از این‏که این‏ور و آن‏ور نروید، چه بود؟ منظورشان این‏ بود که اطلاع‏رسانی نکنید؟

آره...! اول اطلاعات به ما ‏گفت که های و هوی نکنید. این‏جاست. حالش هم خوب است، اما آدم یک چیز کوچک را گم می‏کند، پشت‏اش را می‏گیرد، من پسرم را گم کرده‏ام، پشت‏اش نیایم؟! چرا داد و بیداد نکنم؟ اولاً نشان بدهید که چرا گرفته‏اید، تا من هم داد و بیداد نکنم.

در وزارت اطلاعات، این‏ حرف‏ها را به شما زدند؟

بله ... بله... اول ما ندیدیم، اما آن‏ها دوربین دارند و ما را دیدند. آمدند پرسیدند که برای چه آمده‏ام. گفتم که مادر شاهرخ زمانی هستم. گفتند که آره این‏جاست، ولی هیچ‌چیزی نیست، حالش خوب است، این‏ور و آن‏ور هم نگویید. من چندروزی صبر کردم. دوروز اعتصاب غذا کرد و در حال مرگ است. آن‏ها گفتند که نگران نباش، پزشک بالای سرش هست، نمی‏میرد.

پسرتان بعد از چند روز از وزارت اطلاعات به زندان منتقل شد؟

۳۲ روز. من وقتی به زندان می‏رفتم، نامش را به کامپیوتر می‏دادند و می‏گفتند که این‏جا نیست. اعتصاب غذا کرده بود و ۳۲ روز در اطلاعات بود. بعد از ۳۲ روز که ما خیلی داد و بیداد کردیم، بالاخره دل‏شان به رحم آمد و او را به زندان آوردند و در آن‏جا قرنطینه بود. بعد از چند روز، پیش قاضی‏اش که رفتیم، او به ما گفت در زندان و در قرنطینه است.

درخواست‏تان از مسئولان چیست؟

از مسئولان خواهش می‏کنم که کمک کنند پسرم آزاد بشود. تکلیفش را روشن کنند که آزاد بشود. به‏ خدا هیچ‏کاره است. فقط عضو سندیکای کارگران است. از کارگران دفاع می‏کند و می‏گوید که حق و مزد کارگران را بدهید، آن‏ها را بیمه کنید ... چیز دیگری نگفته!
از مسئولان می‏خواهم که کمک کنند پسرم آزاد بشود. زن دارد، بچه‏ دارد، در این وضعیت گرانی چه می‏شود؟ وضع جسمی‏اش هم خوب نیست.

۱۳۹۰ تیر ۲۸, سه‌شنبه

خبرنامه سایت اتحاد بین المللی در حمایت ازکارگران

لینک در یافت را در زیر میگزارم
این خبرنامه به صورت انگلیسی است  به زودی ترجمه آن را نیز میگزاریم

مادر شاهرخ زمانی


مادر شاهرخ زمانی: بعد از ۳۲ روز اعتصاب غذا فرزندم را نشناختم

شاهرخ زمانی، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، و عضو سندیکای کارگران نقاش، که در ۱۷ خرداد بازداشت شده است، در روزهای اخیر از زندان انفرادی به بخش عمومی انتقال یافت.


به گزارش رادیو فردا، وی در پی ۳۲ روز اعتصاب غذا، و به دلیل ضعف جسمی، به بهداری زندان و سپس به بخش عمومی انتقال یافت.


زرین نجاتی، مادر شاهرخ زمانی، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید که پسرش چنان ضعیف شده بود، که او در ابتدا دیدار، قادر به شناسایی او نبود.


خانم نجاتی، وضعیت آقای زمانی در تازه‌ترین ملاقات شما چگونه بود؟


شاهرخ زمانی که او را انفرادی برده و تنهایی نگه داشته بودند، آنقدر وزنش پایین آمده بود که اصلا من او را نشناختم و وقتی آوردنش حتی نمی توانست با من صحبت کند.


این طور که گفتید، خیلی لاغر شده است؟


آره.آره خیلی لاغر شده است. می‌توانم بگویم ۲۰ کیلو یا ۲۲ کیلو لاغر شده است. آنقدر لاغر و تکیده شده که وقتی آوردنش من نشناختم. کسی به من گفت که بابا این شاهرخ است دیگر. بی‌حال بود. نمی‌توانست با من صحبت کند و حرف بزند.

به شما گفتند که به چه دلیل ایشان را بازداشت کرده‌اند؟

پسرم گفت من که از تهران به تبریز آمدم وقتی داشتم از ماشین پیاده می‌شدم، مرا دستگیر کردند و من در این مورد هیچ نمی‌دانم. پرسیدم که مرا برای چه دستگیر کرده‌اید.

خبر دارید که ایشان وکیل گرفته است یا نه ؟


بله. تازه بچه‌ها برایش وکیل گرفته‌اند. الان دو سه روز است که می‌آید اینجا ولی تعطیل است.

خودش از شرایطش صحبتی کرد؟ چیزی گفت؟


والله چیزی نگفت. اصلاً حال نداشت که چیزی بگوید. گفتم برای چه شما را گرفته‌اند؟ کاری کرده‌اید؟ چیزی با شما بوده است؟ گفت نه. هیچ چیزی از من نگرفته‌اند.

گویا اینها یک نفر نبوده‌اند که بازداشت شده‌اند، چهار نفر بوده‌اند. آنها را از قبل در تبریز بازداشت کرده بودند. دقیق نمی‌دانم، بعد از پسرم بازداشت کرده‌اند یا قبل از آن. با پسرم می‌شوند پنج نفر که بازداشت شده‌اند، دیگر نمی‌دانم آنها احیاناً چیزی گفته‌اند که پسرمن هم بازداشت شده است؟ نمی‌دانم. به ما چیزی نمی‌گویند.

 مقامات دادگستری اصلاً به شما نگفتند که ایشان به چه دلیل دستگیر شده است؟

والله من هر وقت رفته‌ام پاسخ درستی نگرفته‌ام. همین دو سه روز پیش رفتم پیش قاضی‌اش، می‌گفت که به خاطر مسائل امنیتی دستگیر شده. امنیت مملکت را به هم زده. از این جور حرف‌ها می‌گفت. اما خودش می‌گوید که هیچی از من نگرفته‌اند و منم هیچ کاری نکرده‌ام.

می‌دانید که پسر من فقط یک کارگر نقاش است. از حقوق آنها دفاع می‌کند. اگر هم چیزی بنویسد به خاطر آنها و به خاطر کارگرها بوده. آنهم که قانونی است.