۱۳۹۰ آبان ۳۰, دوشنبه

دادگاه تجدید نظر، حکم ٢٢ سال و ٦ ماه زندان


چهار فعال کارگری و دانشجویی تبریز را عینا تایید کرد


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                 یکشنبه ٢٩ آبان ماه ١٣٩٠
احکام صادره توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، از طرف شعبه ٦ دادگاه تجدید نظر این شهر، عینا تایید شد:
شاهرخ زمانی: ١١ سال حبس تعزیری
محمد جراحی:
۵ سال حبس تعزیری
نیما پور یعقوب: ٦ سال زندان حبس تعزیری
ساسان واهبی وش: ٦ ماه زندان حبس تعزیری
شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد ١٣٩٠ بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٠ در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند. در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمده بود.
حملبر، رییس شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، احکام اولیه را در دادنامه ای به تاریخ ٦ شهریور ١٣٩٠ صادر کرده بود. طی ماه های پس از برگزاری دادگاه، این فعالان به ترتیب با وثیقه های ١- دویست، ٢- یکصد، ٣- سی،
۴- یکصد ۵ و- سی میلیون تومانی، از زندان آزاد شدند.
کانون مدافعان حقوق کارگر