۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه

فولاد دگر باره ابدیده خواهد شد.

تقدیم به کارگران فولاد و هفت تپه پیروز باد رزم توفنده کارگران
فولاد دگر باره ابدیده خواهد شد.

اسماعیل برخاست
فریاد زد
کارگران  بیایید
خورشید را شعله ور کنیم
کارگران شمعی بودند
آتش زیر خاکستر بودند
جرقه ای زدند
شعله کشیدند
ستاره شدند
خورشید شدند
در کوچه ها
خیابان ها
شهرها
در ظلمت کده ایران ،
دوست داشتن
امید زیستن
آزادی را
نشانه کردند

دیو پلید ولایت را
با  رزم خویش
ذلیل کردند

اسماعیل گفت:
دیگر بس است
انتظار کشیدن
گرسنه ماندن و
پژمردن
حق خود را گدایی کردن
"ما زندگی شورائی می‌خواهیم"
همه فریاد زدند
"ما زندگی شورایی می خواهیم"
دما دم کارگران
معلمان
زنان
دانشجویان
میرزمند
دیو پلید ولایت
میلرزد

خامنه‌ای گفت
ولایتمداران
محض رضای خدا
حرکتی بکنید ،
چاره ای بیندیشیم
اسلام را
کارفرما و
ولایت را
محض رضای خدا
سرمایه را
نجات دهید.

زامبی های ولایتمدار
نوحه ها سر دادند
زو زه ها کشیدند
از پس و پیش
آه و فغان کردند
تهدیدها و  التماس
تدبیر ها کردند.
اسماعیل ما را
در غل و زنجیر کردند.

وکارگران
آتش رزم را
شعله ور تر کردند.
ولایت مداران و
مزدوران را
زمین گیر کردند.

اسماعیل ها برخاستند
فولاد ، هفت تپه شد
هفت تپه، فولاد شد
هفت تپه ایران شد
ایران فولاد خواهد شد
و فولاد
دگر باره
آبدیده خواهد شد.

کارگران و زحمتکشان
پرشور و استوار
چون
سرو
صخره
موج های خروشان
سینه ستبرکردند.

بیایید کارگران
بیایید زحمتکشان
ای  رفیقان بیاید
زمین را زیر پای
کارفرما
شیخ و شاه
سرب داغ کنیم
آتش انقلاب را ، شعله ور کنیم

در این رزم
در این میدان
با مشت و سنگ
ناخون و چنگ
کارفرما و
کارآفرین را
ولایت و سرمایه دار را
سر نگون کنیم
نظم کهنه را نابود
زندگی شورایی برقرار کنیم.
آری
بیایید
بیاید
زندگی شورایی برقرار کنیم.

محمد اشرفی

۶آذر۱۳۹۷

ما زندگی شورایی می خواهیم.

تقدیم به اسماعیل بخشی کارگر انقلابی ، کارگر مبارزی که صمیمانه و به زبان ساده خواست و نیاز های هم طبقه های خودش را شجاعانه بیان کرد وبرای کسب آنها مبارزه می کند.

ما زندگی شورایی می خواهیم.

کارگری برخاست
 فریاد زد
 زندگی شورایی می‌خواهیم
  نام
 اسماعیل
بلند همت
بالاتر از آسمان

اسماعیل برخاست
 فریاد زد
 کارگران
 هم زنجیران
 بیایید
 عزم، رزم کنیم
گام به گام
سنگر به سنگر
در میدان نبرد طبقاتی
در رزم نهایی
 خورشید را شعله ور کنیم
ستم و استثمار
نظم کهنه را نابود
زندگی شورایی بر قرار کنیم.


 اسماعیل ما
 این بار
 از هفت تپه برخاست
 ما زندگی شورای می‌خواهیم
 زمین زیر پای خدایگان زر و سیم
 ولایت و کارفرما
 حتی عرش خدا
 لرزید
 لرزید 
و لرزید.

به رزمید کارگران
 تا فرو ریختن نظم کهنه
 تنها
 قدمی چند مانده است.

 فریاد زد اسماعیل
 ما زندگی شورایی می خواهیم
 فریاد زدند
 کارگران
 معلمان و
 زنان
  ما زندگی شورای می‌خواهیم

فریاد میزنیم
  اسماعیل
 در قلب
در رگ
 در خون ماست

 اکنون صدها اسماعیل
 برخاستند
 فولاد و هفت تپه
 به هم پیوستند
 کارگران  و
زحمتکشان
 یک صدا
 دوش به دوش
 بازو به بازو
 فریاد بزنیم
 ما زندگی شورایی می خواهیم
 ما زندگی شورایی می خواهیم

 محمد اشرفی


 ۷ آذر ۱۳۹۷