اعضا کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

اسامی افرلد  عضو :

1 - محمد اشرفی

2 -علی افشاری

3 - حسین حمیدی

4 – بهروز خباز
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسامی اعضا و تشکل های حمایت کننده از کمیته حمایت از شاهرخ زمانیکانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ

رادیو همبستگی با کارگران - گوتنبرگ انجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه- گوتنبرگ (سوئد)5 -عسکر شیرین بلاغی

6 -کریم خوش عقیده


7 -بهزاد جوادیان

8 -مهرداد کریمی


9 -رفعت لنگرودی


10 -رحیم استخری

11 -امیر جواهری لنگردوی کانون  همبستگی با کارگران در ایران - ایالت نورد راین وستفالن آلمان :


12 - سوسن شهبازی


13 -سوسن گل


14 -سعید رحیمی


15 -البرز دماوندی


16 - جلال سعیدی
17 -بهنام کرمی
18 -رضا آملی
19 -سیامک مویدزاده
20 - گودرز حسنوند
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
افراد منفرد عضو
21 -سعید اسدی
22 -رضا رشیدی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23- آمادور نویدی             http://eshtrak.wordpress.com
24- بهروز کریمی زاده


25- سیروان سهرابی
26 - مریم افشاری
27 - علیرضا بیانی      از کمیته کناره گیری کرده است 
28- شجاع ابراهیمی
29 - اشرف عبود زاده بریهی (رویا)
30 - حمیدرضا کوهینی تفرشی
31 - لاله محمدی
32 - ترزه  عباسی
33 - سیروان  پرتو نوری
34 - آمنه حسینی (روژین)
35 - علی پیچگاه
36 -  رامین کریمی
37 - هاشم محمد نژاد
38 - زبیده حاجی زاده
39 - نیما ابراهیم زاده 
40 - بهنام ابراهیم زاده
41 - بهروز رضوانی 
42 - بتی جعفری     koli64@gmx.de         از کمیته کناره گیری کرده است    
43 - فرامرز عباد        از کمیته کناره گیری کرده است     faramarz.ebad@gmail.com) 
44 - علی دماوندی 
45- باقر ابراهیم زاده
46 - فریده جعفری
47 - حسین  علیزاده فومنی
48 - شیدا ارغوانی
49 - لیلا ارغوانی
50 - ظهیر رضوی
51 - سمیرا عنایتی
52 - ژیان سبحانی
53 - ایمان ابراهیمی 
54 - شاهو فاتحی 
55- یاسر شیخ ویسی