۱۳۹۴ آبان ۸, جمعه

تهدید و تحت فشار قرار دادن خانواده ام همچنان ادامه دارد

اسماعیل فتاحی :تهدید و تحت فشار قرار دادن خانواده ام همچنان ادامه دارد.
بعد از گذشت دوماه از خارج شدنم از ایران و درخواست پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل، تهدید و تحت فشار قرار دادن خانواده ام همچنان ادامه دارد طی روزهای گذشته مزدوران کاسه لیس رژیم سه بار به خانه ی مان یورش برده و با بهانه های پوچ و واهی خانواده ام را تهدید کرده ولپ تاپ شخصیم را با خود برده اند.با توجه به اینکه بعد از خروج کشور به صورت مکتوب وبارها با انجام مصاحبه ،حتی دلایل خروجم را از کشور بیان کرده ام و جواسیس و قرامیس رژیم نیز به یقین مطلع هستند از موضوع درخواست پناهندگی ام.به بهانه دستگیری, وحشیانه به خانه ی مان یورش برده خانواده ام را تهدید کرده اند که باید محل زندگی من را برای دستگیری در اختیار آنها بگذارند و گرنه اینگونه تجسس ها و تفتیش از منزل ادامه خواهد داشت .حکم شصت روزه بازرسی از منزل و فک قفل را به خانواده ام نشان داده و گفته اند اسماعیل همین حوالی است وبرای پایان دادن به اینگونه تجسس ها،بگویید خود را معرفی کند.
                                                              2015/10/28 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر