۱۳۹۳ خرداد ۲۱, چهارشنبه

از فرخوان کارگران برزیل حمایت می کنیم !!!

 
ما کارگران و نمایندگان کارگری که هم اکنون به دلیل فعالیت های کارگری و اقدام در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط نظام سرمایه داری دستگیر و به دنبال اتهامات ساختگی و ضد کارگری زندانی شده ایم می دانیم که حکومت های سرمایه داری در تمامی جهان علیه کارگران و زندگی آنها دست به یورش های مداوم  مانند طرح های که حکومت برزیل علیه کارگران برزیل زده است اقدام می کنند ما می دانیم هم طبقه های مان در کشور برزیل نیز از طرف دولت و کارفرمایان تحت فشار و سرکوب قرار دارند ، دوستان کارگر در کشور برزیل، شما نیز هم چون ما می دانید تنها راه موفقیت و دست یابی به مطالبات برای ما کارگران همبستگی طبقاتی در سطح ملی و جهانی است . بر مبنای چنین آگاهی ما از فراخوان شما با تمام وجود دفاع می کنیم و شما را در عرصه های مبارزاتی با هر چه در توان داریم حمایت می کنیم .
ما ضمن اعلام حمایت از فراخوان کارگران برزیل از تمامی کارگران ، تشکل ها و نهاد های کارگری و انقلابی می خواهیم از هر طریق ممکن و با هر توانی که دارند در کمک و حمایت از مبارزات کارگران برزیل اقدامات عملی لازم را انجام بدهند .


شاهرخ زمانی عضو هیات موسس سندیکای نقاشان تهران و عضو کمیته پیگیری ... از زندان گوهر دشت کرج
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه از زندان گوهر دشت کرج
محمد جراحی کارگر عسلویه عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  از زندان مرکزی تبریز
21/3/1393

توزیع و تکثیر از :

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر