۱۳۹۳ مرداد ۱۷, جمعه

فراخوان به تظاهرات ایستادۀ

فراخوان به تظاهرات ایستادۀ رفقای احیای مارکسیستی در لندن در حمایت از شاهرخ زمانی و رضا شهابی روز جمعه ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن با موفقیت برگزار شد. در این تجمع چند سازمان سیاسی از جمله گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، اتحاد رهایی کارگران بریتانیا، حزب کمونیست کارگری، حزب حکمتیست، و افراد مستقل ایرانی و انگلیسی شرکت داشتند. شرکت کنندگان عکس های رضا شهابی و شاهرخ زمانی را بر در سفارت نصب کردند و هزارها امضای جمع آوری شده را در روی در سفارت چسباندند. در این تظاهرات رفیق مازیار رازی سخنرانی ای به انگلیسی همراه با برخی دیگر از شرکت کنندگان ایراد نمود۲ نظر: