۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

وقتی اولین بارقه های پیروزی مردمی دیده می شوند سرمایه داران ، دولتهایشان و فاشیست ها و امپریالیست ها مجبور می شوند از آتش بس ، و صلح سخن بگوییند بنا براین تنها راه برقراری صلح قدرت مند و مسلح بودن توده ها بخصوص کارگران است و بس!!!

مردم متحد هر گز شکست نمی خورند 


دورد بر مردم مبارز شرق اکراین که در مقابل انواع نیروهای فاشیستی که از طرف امپریالیست های مختلف پشتیبانی می شوند ایستادگی کردند و یک بار دیگر نشان دادند که مردم متحد شکست نمی خورند و هر لحظه احتمال این است که دشمنان شان تسلیم شوند ما امید واریم روزی چنین پیروزی های نسیب مردم عراق ، سوریه، افغانستان، فلسطین ، لیبی و ... که از طریق انواع نیروهای ارتجاعی و فاشیستی که توسط سرمایه جهانی و داخلی ساخته شده اند و کشور و مردم را نابود بودند شوند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر