۱۳۹۳ مرداد ۲۵, شنبه

پیام به شرکت کننده گان


پیام به شرکت کننده گان در کارزار نجات جان رضا شهابی
و حمایت ازکارگران و سایر زندانیان سیاسی درشهر کلن آلمان
برهمه ما روشن است که زندانهای رژیم ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسلامی مملو از تعداد زیادی فعالین سیاسی ، کارگران و فعالین کارگری است. اعتراض و مبارزه در ایران وبموازات آن درداخل زندانها در جریان است وتازه ترین مورد آن اعتصاب غذای پنجاه روزه کارگر دربند و عضو سندیکای واحد، رضا شهابی بود.
 هراس و وحشت سرمایه داری و رژیم جمهوری اسلامی در ایران ازشکل گیری تشکل های سراسری کارگران و سازماندهی اعتراضات کارگری است وفشار وآزار وشکنجه ، دستگیری و زندانی کردن کارگران وفعالین اجتماعی خود گواه آن است .
 ما فعالین کارگری ، سوسیالیست و آزادیخواه با هر تصوری که از مبارزه داریم، می توانیم در تقویت حرکتی متشکل وسراسری برای آزادی زندانیان سیاسی وکارگران و فعالین کارگری  ،در اشکال مختلف در سطح شهرها و یا کشورهای مختلف با شعار واحد آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی اقدامات مشترکی را سازمان دهیم تا صدای اعتراض آنها را رساتر و موثر تر کرده ورژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداریم. اتحاد عمل و برگزاری کارزاردر شهر ها و کشورهای مختلف بر سر آزادی کارگران ودیگر فعالین سیاسی می تواند ضامن پیشروی جنبش کارگری در ایران باشد و ما نیز در حد توان و امکان خویش خود را بخشی از این حرکت جمعی می دانیم.


نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر