۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

بیانیه شماره 14

با انجام وظایف خود،خانواده زندانیان را ازمحاصره و انزوا نجات دهیماقدامات تقابلی پلیس، نشان دهنده درستی عمل ماست!!!دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی برای مقابله با کارگران و نیروهای مدافع طبقه کارگرازهروسیله و نیروئی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می کند.

1-  خانواده ها را بشدت وهمه جانبه تهدید کرده وآنها بخاطر حفظ جان زندانیان وهمچنین کمترشدن یا حداقل اضافه نشدن به اتهامات ساختگی زندانیان تن به سکوت وانزوا و رضایت به خواسته های قضایی وپلیسی داده اند.

2-  نیروهایی که از رشد و مطرح شدن جنبش و فعالین کارگری دل خوشی ندارند خواسته و نا خواسته هم جهت با جمهوری اسلامی در خبر رسانیهای گسترده خود اقدام به حذف فعالین کارگری کرده، نام دیگری بر آنها می نهند یا به نفع خود تصرف می کنند.در تبلیغات خود هم سو وهم جهت با سربازان گمنام امام زمان سعی دارند نشان دهند که در میان مدافعین و پیش قدممان دفاع از کارگران زندانی، خود کارگران و فعالین کارگری حضور ندارند و اصلا" جنبش کارگری وجود ندارد آنها ما را حذف می کنند و متاسفانه بسیاری از گروهها و رسانه های مدافع کارگران نیز ندانسته تن به پخش چنین تبلیغات سوی می دهند.یعنی حذف گرایی آنها را تبلیغ می کنند.

3-  همچنین برخی از نیروهای منفعل در جهت پنهان کردن عدم تلاش و کوشش خود ناخواسته و نا آگاهانه به ابزار تبلیغی ماموران تبدیل شده و در مصاحبه های بی نام و نشان اقدام به تطهیر دستگاه پلیسی و قضایی کرده و همچنین در کسوت دوست، خانواده ها را دعوت به سکوت و انزوا و عدم فعالیت می کنند.و آنها را امید وار به الطاف و مرحمت دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی در مقابل سکوت و انزوا می نمایند.

نتایجی که از مجموع عمل کرد همسو میان نیروهای ناراضی از رشد و موجودیت جنبش کارگری که البته آگاهانه با پلیس و دستگاه قضایی هم سو می شوند و کارگران نا اگاه که نا خواسته هم جهت با پلیس و دستگاه قضایی به جنبش کارگری ضربه می زنند و خود پلیس و دستگاه قضایی این است که بتوانند، ارتباط فعالین کارگری را با خانواده های زندانیان قطع کنند تا به وسیله قطع ارتباط از رشد و امکان گسترش فعالیت جنبش کارگری و فعالین آن دردفاع ازکارگران زندانی جلو گیری کنند . دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی در مرکزیت این برنامه قرار دارد و تمامی سود اجرایی سه نیرو نام برده به حساب آن واریز می شود.

اما آنچه مهم است اینکه تمامی طرحهای تقابلی از سوی پلیس جمهوری اسلامی نشان دهنده درستی کار ماست این همه تلاش به ما اثبات می کند که شروع خوبی داشتیم و اگرخوب ادامه بدهیم و هر روز فعالیت و اعتراضات خود را گسترش بدهیم نه تنها می توانیم طرحهای اخیر پلیس را شکست داده، خانواده ها را از محاصره و انزوا خارج کنیم بلکه می توانیم به اهداف اصلی فعالیت خود که همان آزادی و کمترشدن جرم و اتهامات زندانیان است نزدیکتر شویم.

کارگران ، مردم آزادیخواه ، جوانان ، تشکل ها، گروهها و احزاب،  ما از همه نیروهای فعال می خواهیم در جهت شکست طرح های پلیس جمهوری اسلامی و نجات خانواده ها از انزوا و همچنین در جهت آزادی زندانیان ، ضمن ادامه فعالیت های قبلی خود فعالیت خود را هرچه بیشتر گسترش بدهند و از نیروهای که هنوز شروع به فعالیت در جهت حمایت از کارگران زندانی نکرده اند، مصرانه دعوت به همکاری می کنیم.

برخی از تشکل ها ی کارگری داخل نیز کاملا"منفعل و پاسیو بر خورد می کنند حتی دریغ از یک بیانیه حمایتی هیچ دلیلی هم بیان نمی کنند. ما از این دوستان می خواهیم مصرف کننده محض حمایت ها نباشند بلکه وظایف اصلی به عهده آنهاست به هر شکلی که خود تشخیص می دهند اما سکوت و انفعال نمی تواند شکلی از حمایت باشد.

از تمامی گروههاو افرادی که تا کنون به صورت رسمی و کتبا" دعوت به همکاری و کمک کردیم، مجددا" به صورت عمومی مصرانه دعوت به انجام وظایف شان در قبال زندانیان می کنیم.همچنین از تمامی افراد و گروههای که تا کنون به صورت رسمی و کتبا" دعوت به عمل نیامده ، اکنون به وسیله این بیانیه به صورت عمومی دعوت به همکاری در جهت انجام وظایف حمایت از کارگران زندانی و خانواده های آنها می کنیم.

به یاد داشته باشیم در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی که نقطه صد در صد مشترک تمامی گروهها و تشکل ها کارگری ، احزاب و افراد است هیچ عذر و بهانه نمی تواند توجبه گرعدم انجام وظایف باشد.

تشکل های کارگری و دانشجوی ، کارگران ، دانشجویان و جوانان، برای شکست محاصره و انزوای خانواده های زندانیان با هر فرد یا گروهی که با خارج از ایران تماس دارید از طریق تلفن های همگانی در کوچه ها و خیابانها یا باهروسیله مطمئنی که خود می شناسید هرخبرکوچک وبزرگ را سریعتر برسانید . شما می توانید با گسترش چنین اطلاع رسانی خانواده ها را از زیر ضرب خارج کنید و همچنین ارتباط گسترده ای را بر قرار نمایید که این ضمن مقابله با طرح محاصره و انزوای خانواده ها، عامل همبستگی بیشتر نیروهای خواهد شد.

پیش به سوی گسترش خبر رسانی و بر قراری ارتباط گسترده .پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

9/5/1390


ما از تمامی رادیو ها ، تلویزیون ها ،نشریات و سایت ها می خواهیم این بیانیه را قرائت و منتشر نمایند.

۲ نظر: