۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری


شاهرخ زماني كارگر نقاش ازاد بايد گردد


شاهرخ زماني كه در خرداد ماه سال جاري دستگير وزنداني شده است.در وضعيت جسماني بسيار بدي به سر ميبرد.

چنانكه در گفتگویی تلفنی با خانواده اش  توانايي حرف زدن را نداشته است.

شاهرخ زماني عضو كميته پيگيري و كارگر نقاش  جرمش  تنها فعاليت براي تامين رفاه زندگي كارگران بوده است

اينك ما تمامي كارگران و تشكل هاي كارگري  بايد تلاش وسيعي را به كار بگيريم كه ضمن  قطع فشارهاي روحي و جسمي  به او بلكه خواهان ازادي فوري ايشان شويم.

شاهرخ زماني كارگر نقاش ازاد بايد گردد    زنداني سياسي ازاد بايد گردد.


كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري

12/تيرماه سال نود
سيد كارگر راه اهن تبريز ازاد بايد گردد.

سيد كارگر راه اهن تبريز مدتي پيش دستگير و روانه زندان شداو كارگر است..وتنها اتهامي كه به وي مي توانند بزنندفعاليت كارگري و اگاهگري ميان همكارانش

وديگر كارگران است.البته در نظام سرمايداري و ان هم در ايران اين جرم بسيار بزرگي از نظر كارفرمايانو حاميانشان دولت به شمار ميرود.

در شرايطي كه بر كسي پوشيده نيست زندگي جهنمي كه به كارگران تحميل كردند كافي نيست.بلكه فشار پليسي بر زندگي كارگران سايه انداخته است.

طي روزهاي گذشته سيد تنها كارگر زنداني نيست .شاهرخ زمانيكارگر نقاش و محمد جراحي كارگر اخراجي عسلويه از جمله كارگران زنداني هستند.

ودر سال جاري دستگيرو زنداني شدند..

محاكمه فعالان كارگري در سراسر ايران بويژه در كردستان اعضاي كميته هماهنگيوهمچنين محاكمه مجدد علي نجاتي عضو هييت مديره نيشكر هفت تپه و  محاكمهو تعقيب ديگر فعالان جنبشهاي اجتماعي از جمله زنانو دانشجويان نيز بيش از هر زماني شدت يافته است.

علاوه بر اين تعقيبو دستگيري و محاكمه وضع اسفناك زندانها كه بر محوريت شكنجه  قرار دارد .

ما ضمن محكوم كردن تعقيب و محاكمه و زنداني كردن مردم ازاديخواه و برابري طلب  خواهان ازادي بدون قيدو شرط  تمامي زندانيان كارگري و سياسي هستيم.

      سيد كارگر راه اهن تبريز ازاد بايد گردد.


كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري

12/تيرماه سال نود


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر