۱۳۹۰ مرداد ۴, سه‌شنبه

گزارش آ کسیونها ی ا عترا ضی در شهر ها نوفر آلمان


در را ستا ی آ کسیونها ی ا عترا ضی به د ستگیری فعا لین کا رگری شاهرخ زما نی؛ محمد جراحی وسید  و سا یر فعا لین کا رگری د ربند  وبا خوا ست آ زا د ی

فوری وبد ون قید وشرط تما می کا رگرا ن و زند انیا ن سیا سی ؛ نها د همبستگی کا رگری ها نوفر ا قد ا م یه برگزا ری د و آ کسیون د رتا ریخ ها ی شنبه 16 و       

شنبه بیست وسوم ژوئیه د ر د و محل متفا وت شهر نمود . د رهریک ا ز ا ین آ کسیونها اطلا عیه ها ئی به زبا ن آ لما نی و همچنین نشریه ما هیا نه ا ین  نها د 

پخش گرد ید . عکسها ئی ا زمبا رزا ت وا عترا ضا ت کا رگرا ن ا یرا ن د رد ورتا د ور میز تبلیغا تی نظر بسیا ری ا زعا برین را جلب میکرد . تعد ا دی ا ز

عا برین نیز با ذ کر نا م  خود د رلیست ا مضا ؛ پشتیبا نی خو د را ا زخوا ست آ زا دی بد ون قید وشرط کلیه فعا لین کا رگری وسا یرزند ا نیا ن سیا سی   د ر
ا یرا ن اعلا م د ا شتند .  هریک ا زا ین میز ها ی تبلیغا تی بمد ت د و سا عت ا د ا مه د ا شت .                                                                  
پیروز باشید
نها د همبستگی با جنبش کا رگری ا یرا ن  _ ها نوفر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر