۱۳۹۴ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

اعتراض به قتل شاهرخ زمانی، مقابل ساختمان بی بی سی، لندن سپتامبر ۲۰۱۵اعتراض به قتل شاهرخ زمانی، مقابل ساختمان بی بی سی، لندن سپتامبر ۲۰۱۵

اعتراض به قتل شاهرخ زمانی، مقابل ساختمان بی بی سی، لندن سپتامبر ۲۰۱۵واحد لندن تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست – خط رسمي

لندن؛ گزارشي از تجمع اعتراضي به قتل شاهرخ زماني
ویدئو و عکسها ضمیمه گزارش است  


بنا به فراخوان کميته شاهرخ زماني در لندن امروز شنبه ١٩ سپتامبر تجمعي اعتراضي در محکوميت قتل شاهرخ  در سياهچالهاي جمهوری اسلامی توسط جلادان اين رژيم، مقابل استوديوي بي بي سي برگزار شد. واحد لندن تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي) به عنوان بخشی از اين کميته، همراه ساير احزاب و جریانات چپ در اين تجمع شرکت کرد.
تجمع با خوشامد گويي  رو به شرکت کنندگان اغاز شد. اطلاعيه ها و بيانيه هاي سازمانهاي مختلف توسط مسئولين آنها يکي پس از ديگري در محکوميت قتل شاهرخ زماني بدست رژيم اسلامي خوانده شد. سخنرانان متعددي در رابطه با شروع مجدد دستگيري، شکنجه و فشار رژيم به طبقه کارگر ايران، سخنراني کردند. بار ديگر بر ويژگي ضد کارگري اين رژيم، سه دهه سرکوب، تحميل استبداد و بگير و ببند کمونيست ها و جبهه آزاديخواهي در ايران تاکيد گذاشته شد. از زبان يکي از سخنرانان از شاهرخ زماني بعنوان صداي "خاموش" طبقه کارگر ايران ياد شد. طبقه کارگري که علي رغم محروم بودن از تشکل هاي خود، اعتصاب و تحزب خود، با سرکوب و تحميل استبداد شديد، بيان و سيماي مبارزه خود را از مقاومت و ايستادگي شاهرخ زماني ها ميگيرد.
در نوبت سخنراني مسول واحد لندن حزب حکمتيست – خط رسمي به اهميت تشخيص اين دوره و از سرگيري موج دستگيري ها و به اين اعتبار سرکوب فعالين کارگري در ايران اشاره کرد. بختيار پيرخضري ضمن اشاره به مبارزات شاهرخ زماني که هدفي جز دفاع از کمونيسم، طبقه کارگر و انقلاب کارگري نداشت، در ادامه صحبت هايش به اين نکته اشاره کرد که پرونده جمهوري اسلامي براي تمام ما و براي کل جبهه آزاديخواهي و برابري طلبي پرونده قطوري از جنايت و کشتار زير بغل دارد. اما علاوه بر اين فاکتور بديهي، هجوم هاي اخير رژيم در اين دوره محصول معادلاتي است که در اين دوره تغيير کرده است. مهمترين فاکتور بازگشت جمهوري اسلامي به کلوپ "جامعه جهاني" است. تمام آن "اپوزيسيوني" که روزگاري بر سر شکاف غرب با جمهوري اسلامي حساب باز کرده بود و مبارزه و اعتراض و انتقادش به اين رژيم را از اين زاويه بيان مي کرد، امروز تماما پشت دولت اعتدال روحاني و جمهوري اسلامي عليه طبقه کارگر ايران و جبهه آزاديخواهي به صف شده اند. ايشان به طور مشخص به احزاب و جريانات پرو – رژيم در خارج کشور اشاره کرد. به جريان جبهه ملي، اکثريت – توده، فرخ نگهدارها، بهنودها و ... که همگي زير چتر بي بي سي گرد هم آمده اند و اين رسانه با بي شرمي تمام مشغول لانسه کردن دولت روحاني از طريق پادوهاي آن در خارج است. ايشان تاکيد کرد که تا جمهوري اسلامي و نظام سرمايه داري در ايران برقرار است، ما کمونيست ها در خارج کشور کماکان عليه اين جبهه و عليه همه اپوزيسيون بورژوايي که دارند دولت اعتدال را رنگ مي کنند و به نام "دموکراسي و صلح" به افکار عمومي مي فروشند، خواهيم ايستاد. ايشان توجه شرکت کنندگان تجمع و همه آزاديخواهان و برابري طلبان در خارج کشور را به اين عرصه مهم از مبارزه عليه اين اپوزيسيون پرو – روحاني جلب کرد و بر اتحاد و همکاري بيشتر احزاب و نيروهاي کارگري و سوسياليست بر سر اين مسله تاکيد کرد.
لازم به ذکر است که در اين تجمع، نوري بشير مسول تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري کردستان (عراق) حضور يافت و در سخنراني اش ضمن مسئول دانستن جمهوري اسلامي در مرگ شاهرخ زماني، بر همبستگي و همسرنوشتي طبقه کارگر عراق و کردستان با طبقه کارگر ايران تاکيد کرد. وي همچنين به اين نکته اشاره کرد که حمله امروز دول مرتجع منطقه به طبقه کارگر و مردم محروم اين جوامع محصول سناريوي سياهي است که دول غرب و در راس آن آمريکا در خاورميانه بوجود آورده است و جمهوري اسلامي در کنار ساير دول ارتجاعي منطقه يک پاي ناامن کردن منطقه است. ايشان به توافقات اخير غرب با جمهوري اسلامي اشاره کرد و يک دليل اساسي حملات و هجوم دوباره رژيم ايران در داخل به فعالين طبقه کارگر را محصول اين اتفاق دانست.
در تجمع پلاکارهاي متعددي در دست شرکت کنندگان بود، از جمله: "دولت اعتدال روحاني مسئول مرگ شاهرخ زماني است، بي بي سي تريبون اپوزيسيون پرو – رژيم در خارج کشور است، قاتلين شاهرخ زماني در مجلس ايران نشسته اند، شاهرخ زماني زبان گوياي مقاومت و اعترض طبقه کارگران ايران بود" و ... . تجمع با سر دادن شعارهاي متعددي از جمله: "مرگ بر جمهوري اسلامي، زنده باد شاهرخ زماني، کارگر زنداني آزاد بايد گردد، زنداني سياسي آزاد بايد گردد"، به کار خود پايان داد.

تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي) – واحد لندن
١٩ سپتامبر

۳ نظر: