۱۳۹۴ مهر ۵, یکشنبه

در گرامیداشت و تجلیل از مبارزه و پایداری شاهرخ زمانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران و فعالین کارگری در بند.

یکشنبه 4 اکتبر از ساعت 14 تا 18 در محل اتحادیه نقاشان دانمارک در کپنهاگ  آدرس زیر:
Lygten 10 2400 København    Nørrbro station
این مراسم با همکاری و هم یاری گروه ها، احزاب، نهادهای چپ و سوسیالیست دانمارکی و ایرانی و  اتحادیه های کارگری مشترکان بر گزار می شود. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کانون پوینده نیز از این ابتکارمشترک پشتیبانی می کند و در جهت هرچه با شکوه تر و گسترده تر شدن این همبستگی تلاش می کنند.

   
 صبح روز یکشنبه 13 سپتامبر 2015 قلب پر شور کارگر آگاه و سازش نا پذیر شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر  از حرکت باز ایستاد و بار دیگر جنایت دیگر بر پرونده رژیم سرمایه داری اسلامی ایران افزوده شد. رفیق شاهرخ به اتهام تشکیل جمع های سوسیالیستی و فعالیتهای مستقل کارگری و اقدام برای تشکیل اتحادیه کارگران نقاش  و ... محکوم به 11 سال زندان شد،  او در حال  سپری کردن پنچمین سال زندان  بود که ناگهان خبر مرگ او را اعلام کردند.  طبقه کار گر ایران  رهبری اگاه و و توانا خود را از دست داد. محکومیت این چنین سنگین و مجازاتی این چنین ظالمانه در حق شاهرخ خود بیانِ گویای اهمیت فعالیت او در جهت منافع کارگران ونفرت طبقاتی حاکمان سرمایه از مبارزین و فعالین کارگری است.
  همچنین در ادامه سیاست سرکوبگرانه و به قتل  رساندن رهبران کارگری، رژیم تعرض گسترده ای را به فعالین جنبش کارگری و زندگی فقیرانه کارگران آغاز کرده است.  بسیاری از فعالین کارگری با تنی خسته و بیمار در شرایط  دشوار در زندان و تبعید گاه ها زجرکش می شوند. خانواده این عزیزان نه تنها باید فشار سیاسی  نیروهای امیتی را تحمل کنند  بلکه فشار اقتصادی  که به سبب زندانی شدن نان آور خانواده را نیز به دوش کشند. درچنین شرایط  دشوار دستان به هم پیوسته و اراده مشترک  یکا یک شما می تواند تکیه گاه عزیزان در بند ما می باشد. از هر طریقی که امکان همبستگی و کمک رسانی در این کار زار بین المللی  برایتان مقدوراست کوتاهی نکنید و  پرچم سرخی که از دستان شاهرخ به زمین افتاده است در اهتزاز نگهداریم
      زنده با شاهرخ زمانی .                                       سرنگون باد جمهوری اسلامی.                                                        زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد.              زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم                                                                                    ایران در دانمارک و کانون پوینده  در کپنها گ    25 سپتامبر 2015  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر