۱۳۹۴ شهریور ۲۵, چهارشنبه

جمهوری اسلامی ، قاتل شاهرخ زمانی

خبررسید  که شاهرخ زمانی درزندان رجائی شهر جمهوری اسلامی درگذشت. اندوهی جا نکاه مارا درگرفته است.  رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی، شاهرخ را به بند کشید، تحت  شدید ترین فشارهای جسمی و روانی قرار داد وبه انواع حیله‌ها و وسایل کوشید شاهرخ را به سکوت وادارد. لیکن شاهرخ نه تنها سکوت رااختیار  نکرد، بلکه باوجود تمامی تضعیقات درون زندان وتهدیدات وفشارهای دژخیمان اسلامی، همچنان به دفاع از منافع کارگران ستمدیده  پرداخت. شاهرخ،  زندان را به سنگرمبارزه تبدیل کرد وهر چند گاه  با نوشتجات و رهنمودهای خود، رژیم ضد کارگری اسلامی رابه چالش کشید.
شاهرخ، درتمامی عمر امر مبارزه برای آزادی طبقه کارگر و زدودن ستم واستثمار را بعنوان وظیفه اساسی خود پیشه کرده بود. دربیرون اززندان، درسندیکای کارگران نقاش وکمیته پیگیری، به مبارزه درراه آزادی طبقه کارگرهمت گمارد ودرزندان نیز، دمی ازمبارزه برای این اهداف انسانی وهمچنین دفاع  ازحقوق سایر اقشاراجتماعی وزندانیان ومحکومین به اعدام دست برنداشت. شاهرخ با تمام وجود به رهائی طبقه کارگرازستم و استثمارمی اندیشید وازهمین روباتمامی محرومیت‌ها ومشکلات درون زندان، می کوشید نظریات خود را برای ایجاد تشکلات سیاسی وصنفی طبقه کارگرازطرق گوناگون ازجمله نوشتجات به بیرون اززندان انتقال دهد.
این ادامه ی مبارزه  درزندان و پای بندی به  اهداف انقلابی کارگری،  تیری بود که  برچشمان سردمداران و حامیان رژیم فساد وجنایت نشست. این جرثومه های جنایت وفساد ازشاهرخ وشاهرخ ها، کینه دردل دارند و ازهمین رو کمربه قتل شاهرخ بستند.  شاهرخ  نه تنها زیرفشارهای روحی و جسمی قرارداشت، بلکه  ازهر  گونه معالجه پزشکی که پیامد سالیان زندان بود، محروم  نگه داشته شد. شاهرخ ازنظربهداشتی وجسمی رنج میبرد، ولیکن مأموران زندان، نیروهای امنیتی وقضائی از رسیدگی پزشکی جلوگیری می کردند. رژیم اسلامی  قاتل شاهرخ زمانی است وعاملان این جنایت بایستی درفردای انقلاب وآزادی کشور ازاینهمه ستم واستثماراسلامی  به پاسخگوئی کشیده شوند.
شاهرخ، اولین قربانی رژیم اسلامی در درون زندان نیست و آخرین نیزنخواهد بود. تا زمانیکه چنین رژیمی حاکمیت دارد، با هرعنصری وهررنگی دررأس آن، شاهد چنین جنایاتی خواهیم بود. برای رسیدن به آزادی و رفاه وجامعه ای به دورازاینهمه فساد وجنایت، چاره‌ای جزبراندازی حاکمیت اسلامی وبرقراری  جامعه‌ای عاری ازخصوصیات رژیم اسلامی، یعنی همان جامعه‌ای که شاهرخ چه بیرون اززندان وچه دردرون زندان برای برقراری آن مبارزه می‌کرد، نیست.
نهادهای همبستگی باجنبش کارگری درایران ـ خارج کشور، قتل عمدی شاهرخ را به بستگان ایشان، به یاران وی درکمیته پیگیری، به تمامی دوستان او وبه رزمندگان طبقه کارگرتسلیت میگوید ودرروزهای آینده خواهیم کوشید با برگزاری مراسمی درخورو با افشای و اعتراض به جنایتهای جمهوری اسلامی، یاد این مبارزراستین طبقه کارگررا بزرگ داریم.

ننگ بررژیم جمهوری اسلامی سرمایه، قاتل شاهرخ زمانی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پاینده باد سوسیالیسم


نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

13 سپتامبر 2015
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر