۱۳۹۴ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

اعلام همبستگی سازمان دانشجویان انقلابی مراکش(مغرب) با مبارزات کارگران ایران و محکومیت قتل رفیق شاهرخ زمانی

اعلام همبستگی سازمان دانشجویان انقلابی مراکش(مغرب) با مبارزات کارگران ایران و محکومیت قتل رفیق شاهرخ زمانی

انسان واقعی نمیتواند از کنار این همه تبعیض و نابرابری و بیعدالتی بی تفاوت بگذرد
"رفیق شاهرخ زمانی"

فعالیت در شبکۀ ارتباط جمعی فیس بوک جهت جلب توجۀ کنشگران انقلابی و سوسیالیست و نیروهای مولد کشورهای جهان بر اساس ایمان پایدار و اعتقاد راسخ به انترناسیونالیسم پرولتری برای رسواسازی افزونتر ستمگری رژیم در پی انتشار خبر قتل "رفیق شاهرخ زمانی"، از چهره های پرآوازۀ مبارزات کارگری ایران، به همیاری و همراهی رفقا "مهرآفرین" و "پویان"، آغاز گردید. روایت قتل "رفیق شاهرخ زمانی" بهمراه شرح حالی از زندگی مبارزاتی، بیدادگری رژیم  نسبت به کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش جامعه به زبان عربی و انگلیسی، انتشار یافت. در این راستا، ستمگری و دست یازیدن مافیای قدرت و ثروت به ابتدایی ترین حقوق کارگران ایرانی از سوی  جمعی از کنگشران انقلابی، چپ و سوسیالیست بطور قاطع و مصمم محکوم گشت. رفقا از کشورهای پاکستان، مصر، مراکش، عراق و سوریه با نگارش دیدگاهها و به اشتراک گذاردن این رویداد ناگوار و تصویر "رفیق شاهرخ زمانی"، با خانواده ایشان، مردم، رفقای چپ و سوسیالیست ایرانی و جنبش انقلابی میهن ابراز همدردی خویش را اعلام داشتند. در همین رابطه، رفیق "زاهد مخدوم" از کشور پاکستان اظهار داشتند: نبرد کارگران در هر نقطه از جهان در اعتراض به سیاستهای دولتهای سرمایه داری بعنوان مثال علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در مسیر لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برای تمامیت جنبش کارگری و سوسیالیستی جهان ارزشمند و ستایش انگیز است. از اینرو، "رفیق شاهرخ زمانی" یکی از پرچمداران و پیشتازان کارزار جهانی برای تکوین تغییرات بنیادین و هستی پذیری دموکراسی و سوسیالیسم بشمار می آیند. بنابراین، یاد و خاطره اشان همواره در جنبش مبارزات طبقۀ کارگر جهان ماندگار و فناناپذیر، خواهد ماند.(1)  
رفیق "عادل ملک" از مراکش نیز با محکوم ساختن جنایت اخیر اعلام داشتند: قتل "شاهرخ زمانی" تعدی و تجاوز به حقوق کارگران، گردانهای زحمتکش و کنگشران انقلابی و سوسیالیست در سراسر جهان، است. "رفیق عادل ملک" با گرامی داشت یاد و خاطرۀ "رفیق شاهرخ زمانی" و نثار درودهای سرخ و انقلابی به همرزمان  و سوسیالیستهای ایرانی برای استمرار و گستردگی نبرد کارگران و زحمتکشان ایرانی به قصد رهایی از زنجیر استبداد و سرمایه آرزوی پیروزی و کامروایی نمودند. (2)
در امتداد این فعالیت، با رفیق "حسین فهمی" از اعضای سازمان دانشجویان انقلابی و طرفداران انترناسیونال چهارم در کشور مراکش ( مغرب) (3) آشنا گشتیم. پس از کار توضیحی، گفتگوی نوشتاری و تماس تلفنی، پیرامون منافع مشترک طبقاتی کارگران ایرانی و مراکشی به جلب رضایت ایشان جهت انتشار خبر قتل "رفیق شاهرخ زمانی" در زندان و محکومیت رژیم در پنجرۀ رسمی سازمان مزبور در فیس بوک (4)، به پاس بردباری و شکیبایی انقلابی وی، توفیق یافتیم. رفیق "حسین فهمی" پس از گفتگو با اعضای دیگر سازمان و انتقال براهین و مدارک به انتشار بیانیۀ اعلام همبستگی سازمان دانشجویان انقلابی مراکش با مبارزات کارگران و جنبش انقلابی ایران و محکومیت قتل "رفیق شاهرخ زمانی" در وبگاه رسمی سازمان، مبادرت ورزیدند. (5)
این بیانیه با شرح حالی از زندگی مبارزاتی "رفیق شاهرخ زمانی" به مثابۀ یکی از طلایه داران مقاوم و خستگی ناپذیر مبارزات کارگری ایران و بازداشت و حبس  بدلیل حمایت از حقوق کارگران و تلاش برای سازماندهی آنان، آغاز می گردد. سپس، با استناد به نامۀ "رفیق شاهرخ زمانی" به احمد شهید مبنی بر تهدید مستقیم و غیرمستقیم وی به مرگ توسط اطلاعات، مسمومیت، قراردادن رفیق در کنار افراد مبتلا به ایدز،برانگیختن افراد جانی و خطرناک به درگیری با وی و ...ادعای واهی و مهمل سکتۀ مغزی یا قلبی را مردود می شمارد و کارگزاران دیکتاتوری ولایی را عاملان و آمران اصلی قتل وی در زندان رجایی شهر کرج، می شناساند. مضاف بر این، در اثبات محکومیت رژیم به دو نمونۀ بارز از کارنامۀ سیاه و ننگین رژیم در کشتار فعالان سیاسی و کارگری، جانباختگان" ستار بهشتی" و "افشین اسانلو"، اشاره می نماید.
"رفیق حسین فهمی" از اعضای سازمان دانشجویان انقلابی، به "رفیق عبد الله موناصر"، فعال سیاسی و کارگری به عنوان نمونه ای مشابه با "رفیق شاهرخ زمانی" اشاره می کند که بخاطر تلاش و کوشش برای تشکیل اتحادیه های کارگری بویژه میان ماهیگیران، در سال  1997 بوسیلۀ ماموران دولتی ربوده و به قتل می رسد. این، مبین رعب و وحشت دولتها از تشکل یابی کارگران، است. (6)    
این بیانیه در فرجام بار دیگر بر محکومیت قتل رفیق شاهرخ زمانی بواسطۀ مخالفت با دیکتاتوری ملایان و تلاش برای ساماندهی مبارزات کارگری به مثابه یک سوسیالیست انقلابی، ضد نظام سرمایه داری، اصرار می ورزد.

برآمد

به قتل رساندن شاهرخ زمانی، از چهره های برجسته مبارزات کارگری ایران و عضو کمیتۀ پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و سندیکای کارگران نقاش، دست درازی بی شرمانه و وقیحانه رژیم به حقوق و خواستهای برحق کارگران، اعلان جنگ علنی نولیبرالیسم معیوب دولت بی تدبیر و سفسطه گر روحانی به کارگران و بنابراین، نمایاندن و تقریب تیغۀ شمشیر قهر ضد انقلابی به شاهرگ سوسیالیستها و انقلابیون و مدافعان راستین حقوق کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش میهن پس از برجام است. نظر به اینکه استبداد مذهبی مبتنی بر ولایت فقیه مانند اژدهایی با فلسهای زهرآگین در منطقه دُم تکان می دهد نمیتوان تنها به افشاء گری ستمگری و بیدادگری سبعانه اش در محدودۀ هم میهنان و همرزمان ایرانی، بسنده کرد. اگر جریان عمل انقلابی را پویا که مستمرا با دیگر ستمدیدگان و فعالان در ارتباط است در نظر بگیریم، لاجرم می پذیریم که توجه ی همگان را به ستمگری رژیم معطوف کنیم، آنرا واقعیتر جلوه دهیم، پرده از چهرۀ ننگین و کریه آن برداریم و ننگین تر عیانش سازیم. لذا، برای رهایی خود و دیگران به مثابه ی عضوی زنده و فعال از جریان پیکارجوی عریض و طویل جهانی زمانی موثرتریم که نه تنها برای تداوم اعمال انقلابی بلکه برای فعال ساختن هوشیارانۀ بسط بعدی این اعمال با ستمدیدگان و فعالان کشورهای دیگر به  گفت و شنود بنشینیم. از همین رو، این جد و جهد بر اساس مونودکسی انقلابی، جهت رسواسازی هر چه افزونتر جنایت و خیانت خامنه ای و روحانی نزد افکار عمومی جهان، کماکان ادامه دارد. تا این لحظه، پیامی برای شخصیتها و نویسندگان شهیری نظیر "خانم نائومی کلاین" و "آقای نوآم چامسکی" و بیش از بیست حزب سیاسی انقلابی، سوسیالیست و کمونیست، سازمان و تشکلهای مدافع حقوق کارگران در اقساء نقاط جهان ارسال شده است. (7)
قتل رفیق شاهرخ زمانی و تشدید فشار بر رهبران مبارزات کارگری در پی توافق سیاسی برجام، بویژه با توجه به فرمان علی خامنه ای در برخورد با تهدیدات داخلی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، چهارشنبه 25 شهریور ماه و ضرورت نقش راهبردی کارگران در نبرد علیه دیکتاتوری، مدلل می سازد که کارگران و ستمدیدگان ایرانی برای انتقال و ادغام تجارب و آموخته ها و بطورکلی، آگاهیهای در زمانی و هم زمانی به یک سازماندهی گسترده نیازمند است. این سازماندهی با هدف مبارزۀ ضد استبدادی و استثماری و رویارویی با سرکوب و تدارک قهرآمیز انقلاب، نمی تواند دست کم در اصلی ترین شکلش "علنی" باشد. نابودی جمهوری اسلامی به مثابۀ گامی سرنوشت ساز و سرآغاز گشایش فضایی مناسب جهت انحلال کار مزدی، رسالت تاریخی این سازماندهی است که خواه ناخواه بایستی مانند یک "ستاد عملیاتی" مقابل نظام سرمایه داری حاکم و دستگاه عریض و طویل سرکوبی اش، صف آرائی کند. این،کلامی حماسی ست، اما گزاف و میان تهی و ناممکن نیست!!

سرنگون باد دیکتاتوری ضد کارگری ولایی
پیروز باد انقلاب، دموکراسی و عدالت اجتماعی
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

مهرآفرین، آناهیتا اردوان و پویان
شنبه 19 سپتامبر 2015


پا نویس ها:

  1. https://www.facebook.com/zahidmakhdoom?fref=ufi&pnref=story

  1. https://www.facebook.com/abdelmalek.haouzi?fref=ufi&pnref=story

3.لطلبة الثوریون - أنصار تیار المناضل-ة
Etudiants Revolutionnaries- Sympathisants Courant Almounadil- a
Al Mounadil-a is an Arabic-language website of the Fourth International, published by the Moroccan section.

3.http://www.almounadila.info/2015/08/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2015-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/

  1. https://www.facebook.com/etudiantrevo/photos/pb.427947510626455.-2207520000.1442544663./898177150270153/?type=1&theater

5.http://www.etudiantrevolutionnaire.org/2015/09/16/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/

  1. http://www.almounadil-a.info/article726.html


  1. Dear Mr./ /Mrs./ Sir or Comrades
The dictatorship of Iran murdered a popular workers' rights activist in jail under barbaric and exceedingly brutal circumstances such as horrible torture, physical and physiological pressure . He was a union organizer who struggled many years of his brilliant life for achieving the basic rights for all workers in Iran. The religious fascism of Iran announced the death of him due to "hearth attack". IT IS NOT THE TRUTH!! Many Iranian politic activists and prisoners and ... strongly believe that, Mr. "Shahrokh Zamani" who symbolized "JOE HILL" for workers movement and was a predominant activist among political prisoners has been killed by Iranian secret service.
Here is the link to his funeral ceremony who people desire implementing justice regarding his death in jail.
https://www.facebook.com/ZagrosPost/videos/950484888348698/?pnref=story
Please take action to this crime.
Thank you.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر