۱۳۹۴ مهر ۵, یکشنبه

دعوت به همکاری : جهت جمع آوری و انتشار آثار شاهرخ زمانیکارگران، دانشجویان و جوانان انقلابی که اندیشه و عملکرد شاهرخ زمانی را الگوی مبارزاتی و خود شاهرخ را به عنوان معلم در مبارزه و نبرد طبقاتی جاری قبول داشتند در مراسم خا کسپاریش شعار دادند "شاهرخ معلم ماست ، راه شاهرخ راه ماست"، کمیته حمایت از شاهرخ زمانی که سالها با او همراه بوده و جمع قدم اول که رفیق شاهرخ زمانی یکی از مشوقین و یکی از بنیان گذاران آنست به درستی بدین شعار وفاداراست شاهرخ زمانی برای ایجاد فدراسیون سراسری کارگران ،برای ایجاد حزب انفلابی طبقه کار گر وبرای ایجاد اتحادبزرگ اکثریت عظیم مردم ستمدیده نوشت و حرف زد و پیام فرستاد. او از درون زندان توانست راهی را برای انقلاب کردن ،بعنوان بدیل طبقه کارگر در برابر بورژوازی نشان دهد. . ما با ایمان به درستی پیام کارگران، دانشجویان و جوانان انقلابی که در مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی با شعار خود اعلام کردند و وفاداری به معلم زحمتکشان ایران که جان خود را بی دریغ در راه آزادی طبقه کارگر فدا کرد،بر آن شدیم جهت پیش برد عملی انتشار آثار او یک گروه کاری (برای انتشار آثار شاهرخ زمانی) سازمان دهیم،از کلیه رفقا ودوستان شاهرخ در خواست داریم به این گروه در کلیه زمینه ها وطبق امکانات خود کمک کنند.
این روزها ابتکارات بسیار و درستی در این جهت دیده می شود و ما صمیمانه از آنها استقبال می کنیم، هر چند ما به بیشترین منابع آثار شاهرخ دست رسی داریم، اما این کار بزرگ بدون شرکت و همکاری فعال همه ای نیروها و فعالین و دوستان و رهروان شاهرخ ممکن نخواهد شد، در نتیجه دست همکاری بسوی همه رفقا ی داخل ایران و بیرون از ایران دراز می کنیم، تا مشترکا" با توانایی و امکانات بهتری به هدف فوق یعنی انتشار و توزیع گسترده آثار نوشتاری ،صوتی وتصویری شاهرخ زمانی دست یافته و در اختیار طبقه کارگر و رهروان انقلابی قرار بدهیم.
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی      freeshahrookh@gmail.com
جمع قدم اول                           pishnahad2014@gmail.com


                

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر