۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

ياد شاهرخ زمانی برای هميشه زنده است

حافظان و پاسداران نظام سرمايه داری در ايران، روز يك شنبه ٢٢ شهريور فعال خستگی ناپذير و جسور طبقه كارگر در ايران شاهرخ زمانی را در زندان گوهر دشت به قتل رساندند. عاملان اين جنايات علت مرگ شاهرخ زمانی را سكته مغزی اعلام كردند تا رذيلانه و طبق روش سی و اندی سال جنايت كارانه شان، هم جنايت خود را لا پوشانی كنند و هم ادعا كنند كه شاهرخ زمانی به مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. اين اولين بار نيست كه زندان بانان رژیم اسلامی آدم می کشند و برای منحرف كردن افكار عمومی اوهام پراكنی ميكنند. شاهرخ را در زندان مورد شکنجه قرار دادند، بارها به مرگ تهدیدش كردند و نزدیک به پنج سال از حداقل امکانات پزشکی برای معالجه بیماری هایش محرومش كردند تا در برابر اين فشارها وادار به تسليم شود و نشد و تمام اين فشارها و تهديدهای كاربدستان جنايت كار رژيم اسلامی ناكام ماند.
و تا اينكه تصميم به قتل شاهرخ گرفتند. رژيم و زندان بانان كاربدست هر چه اعلام کنند از نظر طبقه كارگر ايران مسئولیت مستقیم مرگ شاهرخ زمانی رژیم اسلامی است. مسئولیت مرگ شاهرخ زمانی تماما بر عهده کسانی است که با تحمیل زندگی برده وار و بی حقوقی كامل بر کارگران، و مردمان شريف و آزادی خواه ايران كرده اند. برای مقابله با مبارزات و تلاش كارگران و آزادای خواهان، طبقه كارگر كه برای تحقق یابی خواسته ها و یک زندگی بهتر مبارزه ميكنند را سركوب، روانه زندانها و يا به شيوه ها و بهانه های مختلف به قتل برسانند، تا بتواند سيستم سرا پا غرق در فساد، بحران اقتصادی و سياسی خویش را نجات دهند.
شاهرخ یک چهره سوسياليست و رادیکال جنبش کارگری بود و در مقابل هر نوع بیحقوقی و نابرابری شجاعانه می ايستاد و ظالمان و استثمار گران را به نقد ميكشيد.
مرگ شاهرخ ضایعه بزرگی بود برای طبقه کارگر و مبارزات سوسياليستی و پيشرو جنبش كارگری.
ياد شاهرخ زمانی در تاريخ مبارزات طبقه كارگر برای هميشه زنده است، راه اين سوسياليست كوشا و برجسته تا رهایی از تمامی نابربريها ادامه دارد. كيفر خواست قتل شاهرخ بر پيشانی سرمايه داران و حكومت اسلاميشان در مبارزه طبقه كارگر ايران ثبت شده است.

انجمن كارگری جمال چراغ ويسی
هفده سپتامبر ٢٠١٥
برابر با ٢٦ شهريور ١٣٩٤

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر