۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبه

فراخوان به نیروهای انقلابی :

فراخوان جمعی از فعالین سوسیالیست زندانی به کلیه نیروهای چپ کارگری سوسیالیست و دمکرات های انقلابی در دعوت به ضرورت حیاتی سازماندهی انقلاب قریب الوقوع و حاکمیت دمکراتیک شوراهای کارگران و ستمدیدگان (معلمان ، پرستاران ، نظامیان و ...)
پیش نویس اولیه :
پیش به سوی ایجاد جبهه متحد سوسیالیستی کارگری :
نظر به اینکه :
الف - مجموع عوامل درونی و بیرونی کشور در فروپاشی مناسبات اقتصادی ، اجتماعی تشدید بی سابقه تضاد های درونی جناح های قدرت و انزوای جهانی و بحرانهای مختلف شرایط انقلابی را در دستور روز قرار داده است.
ب - نبود آلترناتیو انقلابی کارگری باعث بروز خطر اتی می گردد از جمله :
1- مداخله نظامی امپریالیستی از طریق ایجاد جنگ داخلی توسط نیروهای بنیاد گرا و فاشیست حاکم در برادر کشی ، آوارگی ، کشتار میلیونی و نابودی زیر ساخت های کشور مانند سوریه ، عراق ، لیبی ، یمن و ... در فروش اسلحه انحراف آگاهانه و جهت جلو گیری از مسیر انقلاب قریب الوقوع عادلانه از طریق تظاهرات ، اعتصابات عمومی در قدرت گیری واقعی زحمت کشان از سرنوشت شورای شان   محتمل تر می نماید و یا ،
2- انحراف جریان انقلاب از طریق نیرنگ و فریب مردم با شعار های انحرافی به بهانه انقلاب بدون خشونت ، و شعار لیبرال ها جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه و یا انتخابات ازاد و رساندن اصلاح طلبان داخلی و بیرون به حکومت و غیره یعنی دست نخورده گذاشتن تمام پایه های مادی استبداد و بهره کشی (مانند شکست انقلاب 57 که پایه های مادی و اصلی استبداد و بهره کشی حفظ و تقویت شد) و اکنون حفظ کردن نهاد های مانند سپاه پاسداران و اطلاعات برای سرکوب مجدد انقلاب و تغییر سیاسی در جابه جای مهره در جلو گیری از رسیدن   به حاکمیت مستقیم و بلا واسطه شورای دمکراتیک کارگران و زحمتکشان صورت جدید تکرار خواهد بود، ویا،
3- سازش سیاسی جناح تمامیت گرا فاشیست حاکمیت با جناح های جنگ طلب امپریالیسم در کودتای حکومتی در کشتار و سرکوب همه جانبه انقلاب آینده،
4 - بر انگیختن و تحمیل یک قیام نا رس ناموفق و در نتیجه کشتار و نابودی تمامی فعالین ، تشکل ها و امکانات مردمی و کارگری،
نبود آلترناتیو انقلابی کارگری با توجه به چهار خطر بر شمرده انقلاب پیش رو را به انحراف و شکست می کشاند،
برای جلوگیری از شکست موقعیت انقلابی پیش رو :
ج - همه نیروهای سوسیالیست و دمکرات انقلابی در اطراف و حول پلاتفرم پیشنهادی  در قالب جبهه انقلابی دمکراتیک و در اطراف نشریه به ویژه نشریه و یا ابزار های که به نام جبهه در جهت سازماندهی اعتراضات و مبارزات مردم برای انقلاب و حاکمیت شورایی دمکراتیک کارگران و ستمدیدگان متحد و یکپارچه می شوند، بلوک مستعد فوق بر اساس مطالبات مشترک به توافق رسیده تمام توان تبلیغی ، ترویجی و سازمانگرانه خود را در جهت سازماندهی مبارزات ضد دیکتاتوری ، ضد بهره کشی در تظاهران ، اعتصابات ، از طریق تشکل های صنفی ، سیاسی ، فرهنگی و مدنی با ایجاد پیوند پویا ، زنده و ارگانیک از طریق فعالین ، هسته ها و کمیته های سازمانده داخلی انجام داده و تمام امکانات خود را در این جهت هدایت و مصرف خواهد کرد.
5- چگونگی ساختار این جبهه بر اساس ماهیت و  رضایت آن در اجماع و تفاهم  رو مواد مشترک در عین قبول استقلال فکری و برنامه اعضا در سازماندهی دمکراتیک امور بر اساس تعریف و تحکیم مواد مصوب ، مسئولیت و وظایف ، قبول مسئولیت و عملی کردن گروهی و جمعی آن می باشد که با رای مخفی و مستقیم صورت گرفته که اعضای مسئول باید در قبال کارهای اجرایی مورد توافق و محوله مسئولیت داشته و جواب گو باشد، برای جلو گیری از هر گونه فرقه گرای ، فرد گرایی کاریزماتیک و تفرقه و دوری از سازمانگری عملی مبارزات توده ها، موارد زیر باید رعایت گردد :
1- نیروهای که بطور کامل و یا موردی در حد برنامه حداقل خود برنامه جبهه را قبول می کنند باید پس از قبول شروط و مسئولیت تمامی توان خود را بصورت واقعی و عملی در خدمت جبهه قرار بدهند و در این راستا فرد یا افراد شرکت کننده باید خود را کاملا" و بعنوان بخشی از آن  (جبهه) در خدمت اهداف و برنامه آن قرار دهد، که هدفش سازماندهی انقلاب و حاکمیت توده هاست. هر گونه فکر و دیدی(نگاهی) جبهه و کار در ان را به چشم شرکت سهامی فرقه های جدا از توده حساب کرده و تلاش کنند آن را تحت سیطره خود قرار دهند آن را در مسیر شکست خواهد انداخت . جبهه متحد سوسیالیستی کارگری بالنده بر اساس برنامه مشترک مورد توافق اعضای تشکل دهنده و سازماندهندگان واقعی اعتراضات و مبارزات توده ها مانند نمونه کنگره ملی افریقای جنوبی و هند باید یک سازمان با ساختار محکم سازمانده و مبارز باشد و نه ساز ناکوک وسیله فرقه های جدا از مبارزه و توده ها برای بردن سهم بیشتر و یا خود نمایی برای قدرت بالاتر در فضای متوهم مجازی اینترنتی و ...
2- مبارزات فکری باید به دور از بحث های روشنفکرانه بی سر و ته در راستایی حل مشکلات و چه باید کرد، حل مشکلات جنبش داخلی و حل سازماندهی عملی جبهه از لحاظ برنامه و ساختار و برای ارتقاع و پیشبرد بهتر انقلاب و مبارزات توده ای و چگونگی پیوند زنده ، عمیق با مبارزات پیشروان و تشکل های توده ای برای سازماندهی انقلاب و در خدمت کارگران و زحمتکشان باشد.
بدون تعارف و رو در بایستی باید  کمیت نیروهای عمل کننده دارای جسارت و رزمندگی در میدان مبارزه در داخل کشور ایمان به توده ها و سازماندهی مستقیم آنها و قدرت سازماندهی در عرصه های موجود مبارزه برای تبلیغی ، ترویجی و عملی بر کمیت درازگویهای روشنفکرانه در چسبیدن به سکت های بی هویت برتر شمرده شود از این لحاظ جمع و جذب مبارزان تشکل های کارگری ، مردمی داخلی ، پیش روان ، روشنفکران و فعالین عمل کننده سازمانگر ، مبلغ و مروج داخلی باید در اولویت جبهه قرار بگیرند.
ر - اصول اولیه و لازم برای بلوغ فکری جبهه متحد سوسیالیستی کارگری :
1- اعتقاد و ایمان فکری و تعهد عملی به حاکمیت شورایی دمکراتیک کارگران و زحمتکشان،
2 - اعتقاد عملی و کاربردی به امر سازماندهی آگاهانه انقلاب قهر آمیز با مشارکت توده ها در اشکال اعتصابات ، تظاهرات سیاسی،  صنفی و قیام به عنوان تنها روند طبیعی، نابودی بهره کشی و استبداد از طریق دسته متشکل آنها در احزاب ، سازمانها و تشکل های توده ای ، صنفی -  سیاسی (اتحادیه ، شورا ، کمیته های انقلابی و غیره )
3 - تعیین و باور صادقانه به اصلی که انقلاب کارتوده هاست و ازادی کارگران به دست خودشان ممکن است،
ل _ مطالبات محوری جهت سازماندهی انقلاب برای خود مدیریتی و حاکمیت شورای دمکراتیک کارگران و زحمتکشان :
1 - جدایی دین از سیاست، حکومت ، آموزش و اعلام ان به عنوان امر خصوصی مردم و اصل آزادی توده ها در رد  یا قبول دین و قطع هر گونه کمک های دولتی به نهاد ها و امور دینی،
2 - حق کامل ملل کرد ، بلوچ ، عرب ، ترک و ... در تعیین سر نوشت خود در :
الف - اتحاد آزادانه و داوطلبانه ملل تحت ستم در چهار چوب ایران شوروی دمکراتیک در جمهوری های مستقل شوروی یا جدایی کامل،
3 - منع تفتیش ، سانسور ، کنترل ، شکنجه و اعدام  و زندان آزادیخواهان ، تشکل ها و دیگر اندیشان، آزادی زندانیان سیاسی ، عقیدتی و محاکمه عاملین ، آمرین سرکوب و شکنجه ، اعدام و کشتار در دادگاه خلق و آزادی تجمع ، تشکل ، احزاب ، مطبوعات ، بیان ، قلم و اندیشه،
4 - انحلال کلیه نهاد های نظارتی و سرکوب مانند شورای نگهبان ، رهبری ، خبرگان ، مصلحت و غیره و آزادی مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن، که دارای آزادی کامل با رای مخفی و مستفیم،
5 - در جهت تغییر بنیادی سیستم اقتصادی و خلع ید از خلع ید کنندگان و غارت گران و استثمارگران در حوزه های تولید و برنامه ریزی اساسی در مسائل اجتماعی و دمکراتیک ، خدماتی و ارتباطی،
الف - در جهت بر آورد کردن نیاز های مردمی توسط هدایت و راهنمای و مصوبات دولت شورای دمکراتیک،

ب - اداره و سازماندهی توزیع و مصرف توسط شوراها و اتحادیه ها و کلیه اتحادیه های مصرف کنندگان از طریق فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های مصرف و غیره،
ج - باز سازی ، نوسازی و سرمایه گذاری در بخش های لازم ویران شده تولید ، خدمات و جذب ارتش میلیونی بیکاران در جهت تقویت اساسی در تولید ناخالص ملی،
د - خلع ید از رانت خواران ، دلالان و وارد کنندگان مافیایی کالاهای بنجل و ملی کردن بازرگانی خارجی و انحصار دولت دمکراتیک بر بازرگانی خارجی،
ر - مالیات بر در امد به صورت تصاعدی،
6 -  دولت شورای دمکراتیک کارگران ، معلمان ، پرستاران ، نظامیان ، کشاورزان و دیگر ستم کشان در شکل موسسان همگانی که مسئول سرنگونی انقلابی دیکتاتوری حاکم می باشد سازماندهی و اداره امور اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی  و فرهنگی و نظامی کشور را که راسا" از طریق شورا ها ، کمیته ها ، سندیکاها و اتحا دیه ها در محیط کار و زندگی بر عهده داشته و در آن قوه مقننه و مجریه در یک جا جمع بوده و یک تن واحد می باشد، باید برای جلو گیری از بورکراتیسم و دیکتاتوری فردی و یا حزبی و همچنین تقویت خود مدیریتی و اداره دمکراتیک فوق و از طرفی تدوین امور پایه ای مردم باید متضمن موارد زیر باشد :
الف - لغو تمامی قوانین بهره کشانه از جمله قرارداد های سفید امضا و موقت اشتغال دائم و همگانی برای شهروندان واجد شرایط همراه با دستمزد یا حقوق شایسته برای آحاد ملت در جهت یک زندگی شرافتمندانه و انسانی.
ب - بهداشت ، مراقبت ، درمان ، آموزش ، تحصیلات ، خدمات عمومی از جمله آب، برق ، گاز ، تلفن ، انرژی و مسکن و ایاب و ذهاب رایگان و همگانی.
ج - انتخابی بودن همه امور بویژه حق دخالت و نظارت و کنترل و حسابرسی کردن متشکل در تشکل های صنفی ، سیاسی ، فرهنگی و تعاونی بر اعمال و رفتار دولت ، نمایندگان و مصوبات مجلس موسسان.
د - حق مردم در انتقاد و قانونی شدن بر کناری مسئولین خاطی و خائن به منافع مردم از طریق محاکمه در دادگاههای مردمی طی 24 ساعت.
ر - دستمزد و حقوق نمابندگان مردم، بدون کوچکترین امتیاز خاص باید برابر با دستمزد یک کارگر متخصص یا کارمند متوسط باشد.
م - بطور قانونی تمام قوانین مصوب توسط نمایندگان مردمی قبل از لازم الاجرا شدن باید به نظر همگانی گذاشته شده و در صورت خواست مردم به رفراندوم عمومی گذاشته شود.
7 - مکانیزه و مدرنیزاسیون و ارتقاع سطح شیلات ، دامداری، طیور و کشاورزی، در مورد کشاورزی :
اولا" -  ایجاد و تقویت مجتمع های کشت و صنعت های مدرن و مکانیزه و دسته جمعی مانند نمونه های کشت و صنعت مغان  و دامغان و ...
ثانیا" -  گسترش تعاونیها و مزارع اشتراکی روستای در جهت تشویق کشاورزان به کشت دسته جمعی پیش رفته و مکانیزه از طریق کمک های مادی ، فنی و معنوی دولت شورایی دمکراتیک در دوری از شیوه های خورده مالکی عقب مانده و تضمین خرید محصولات کشاورزی از طرف دولت.
ب - کمک به ارتقاع کیفی زندگی عشایر، دامداران و تقویت دامهای دامداران در بالا بردن و تکامل و پیشرفت پرورش و تولید دام و خرید آن به هزینه دولت.
ج - تلاش دولت برای ارتقاع سطح سالم و مکانیزه  و علمی شیلات  و طیور و خرید تضمینی محصولات.
د - الویت دولت شورای دمکراتیک در جلو گیری از فرسایش حاک ، نابودی جنگل ها ، مراتع و آب.
8 - لغو تمامی قوانین ظالمانه مرد سالارانه و مذهبی ، تبعیض آمیز و زن ستیز از حوزه زندگی زنان، آزادی کامل زنان در انتخاب پوشش ، شغل ، همسر ، حضانت بچه ، حق مسافرت خارجی ، حق طلاق  و برابری کامل با مردان در برابر کار و موقعیت های برابر .
9 - انحلال تمامی نهاد های سرکوب از جمله سپاه ، بسیج، اطلاعات و تشکیل ارتش خلقی و مردمی تحت هدایت و اداره شورای های سربازان، درجه داران و نظامیان .
10 - انحلال کلیه نهاد قضایی از جمله دادگاه های انقلاب ، دادستانی ، دیوان عدالت ، دیوان عالی و غیره و تشکیل دادرسان و دادگاه های خلقی با انتخاب مستقیم مردم .
11 - تدوین و برنامه ریزی عملی و علمی آموزشی و پرورش کشور مطابق با سطح رشد و نیاز های مادی ، فنی، تولیدی و علمی و انسانی و فرهنگی جامعه توسط شوراهای سراسری معلمین ، دانش آموزان، استادان و دانشجویان و متخصصین امر با عالی ترین و پیشرفته ترین متد رایج دنیا تحت نظارت  دولت شورایی دمکراتیک.
امضا و نوشته شده توسط :
جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر ، تبریز ، ارومیه ، سنندج و اوین


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر