۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

دشمن مشترک ، مبارزه مشترک

دست در دست یکدیگر از خانواده کارگران کشته شده  ترکیه حمایت کنیم.

دشمن مشترک ، مبارزه مشترک

با توجه به اینکه مبارزه میان کار و سرمایه بی وقفه در سطح ملی و جهانی در جریان است و سرمایه داری برای خارج شدن از زیر ضربات مبارزه طبقاتی با استفاده از ابزارهای گوناگون برای بر قراری اتحاد های ملی و جهانی خود و برای افزایش یکدستی در مقابله با مبارزات کارگران از قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی در سطح ملی و جهانی استفاده می کند. در نتیجه چنین توانایی های است که سرمایه داری بدون ترس هر روز کارگران بیشتری را  به قتل می رساند.
پیش روی طبقه کارگر برای مقابله با چنین دشمنی هیچ راهی جز همبستگی طبقاتی در سطح ملی و جهانی وجود ندارد، صد البته بدون حمایت ها و دفاع عملی در شرایط ویژه و مناسب تاریخی از مبارزات قابل لمس که در زندگی روزمره کارگران رخ می دهد امکان دست یابی به همبستگی طبقاتی بسیار نا چیز خواهد شد.
اکنون چنین شرایط ویژه ای برای  طبقه کارگر ترکیه که صد ها نفر توسط سرمایه داران و دولتشان آگاهانه کشته  شده اند، وجود دارد.این شرایط ویژگی تاریخی و دارای پتاسیل راهبردی است که می تواند جهت رشد همبستگی بیشتر میان کارگران دو کشور ایران و ترکیه در اینده پارامترمهمی به حساب آید.امروز مسیر همبستگی بیشتر  از درون عمل کرد ما در اعلام همدردی و دفاع عملی از خانواده کارگران کشته شده و طبقه کارگر معترض ترکیه می گذرد . اگر امروز ما بتوانیم و اقعا" آن تاثر و صمیمیت قلبی خود را به عنوان شریک درد و رنج طبقه کارگر ترکیه نشان بدهیم در تاریخ دو کشور ثبت خواهد شد و عاملی خواهد بود برای امکان همبستگی های بسیار زیاد در اینده، در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها ، احزاب و سازمانها در ایران و دیگر کشور ها می خواهیم بیاید در دفاع و حمایت از حق و مطالبات دوستان کارگرمان در ترکیه بطور عملی اقدام نماییم.
 دوستان و رفقا ما برای این کار می توانیم ضمن برگزاری تجمع ها و نشست های پراکنده ولی پر تعداد و بر قراری ارتباط های عمیق تر میان کارگران و تشکل های کشور های که  در آنها حضور داریم و جلب حمایت های انها برای اعتراض در تمامی کشور های دنیا هم زمان تظاهرات ایستاده در مقابل سفارت خانه های ترکیه ترتیب بدهیم، و خواسته کارگران ترکیه را که عبارت است از : " محاکمه آمرین و عاملین جنایت معدن سوما و هم چنین جبران خسارات و حمایت کامل از خانواده کارگران کشته شده و بر قراری کنترل های ایمنی و بر قراری  استانداردهای لازم در تمامی کارگاه ها" را در سطح جهانی بیان کنیم .
در این جهت برنامه ریزی دقیق می تواند تاثیر بسیار عمده ای برای ابراز هم دردی و بر قراری ارتباط بیشتر میان کارگران دو کشور بگذارد و رشد همبستگی را ممکن کند. در نتیجه ما از تمامی شما رفقا تقاضا داریم جهت یک کمپین برای حمایت از خانواده کارگران کشته شده ترکیه را از  تاریخ 21/05/2014 الی 01/06/2014  (معادل 31/2/1393 لغایت 11/3/1393) برنامه ریزی نماید،  فراموش نکنیم مسیر همبستگی جهانی کارگران از نقطه ثقل چنین حمایت های می گذرد و هرچه بیشتر بتوانیم با کارگران و تشکل و احزاب انقلابی کشور های که حضور داریم دراین مورد ارتباطات بیشتری بر قرار کنیم یعنی مسیرهای زیادی را برای حرکت به سمت همبستگی جهانی در آینده ساخته ام.

ما از مطالبات خانواده کارگران کشته شده معدن سوما در ترکیه حمایت و دفاع می کنیم :

1- محاکمه آمرین و عاملین کشته شدن کارگران معدن سوما
2- جبران خسارات و حمایت کامل از خانواده کارگران کشته شده 
3- بر قراری کنترل های ایمنی و بر قراری  استانداردهای لازم در تمامی کارگاه ها

پیش بسوی همبستگی عملی جهانی کارگران

دشمن مشترک ، مبارزه مشترک


امضا کنندگان :
     1 -  هیات موسس سندیکای نقاشان استان البرز
2-    شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت
3-    محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز
4-    غلامرضا غلامحسینی
5-    محمد اشرفی


26/2/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر