۱۳۹۳ آذر ۱۴, جمعه

کارگران و مردم آزادی خواه ایران :

جان بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی در خط است با اعتراضات و اعتصابات به کمکش بشتابید!!!

 مافیای ثروت و قدرت، این دشمنان قسم خورده طبقه 50 میلیونی کارگران پس از کشاندن نزدیک به 5 سال زندان در بد ترین شرایط برای بهنام ابراهیم زاده  در زندان نیز دست از شکنجه روحی و جسمی او بر نمی دارند، هدف آنها از تبعید وی به بد ترین بند زندان گوهر دشت یعنی بند یک که محل نگهداری قانلین و جانی های که تعادل روحی ندارند در واقع قتل عمد علیه وی می باشد .بدون شک یکی از مطالبات اولیه خانواده 50 میلیونی کارگران ایران آزادی کارگران زندانی است که در خط مقدم مبارزه برای دفاع قانونی و مشروع از حق تشکل ، اعتصاب و حق حیات انسانی برای طبقه کارگر در مقابل بهره کشی ، تعدی ، ظلم و جور طبقه سرمایه داری طفیلی و انگل ایران ایستاده اند، می باشد، طبقه کارگر برای کسب مطالبات مختلف خود نیاز مبرم به سازمانیابی و آگاهی طبقاتی دارد، آگاهی و تشکل طبقاتی در هیبت تشکل های سراسری طبقه کارگر یعنی اتحادیه و حزب سیاسی تنها وسیله هستند که سازماندهی ، و بثمر رساند دفاع ، مقاومت و مبارزه آنها در مقابل بهره کشی ، بیکاری ، گرسنگی تحمیلی از طرف طبقه سرمایه دار حاکم و سرکوب گر می تواند باعث کسب مطالباتش شود.
مولتی میلیاردر های حاکم با تحمیل دست مزد های یک چهارم خط فقر ، قراداد های سفید امضا و موقت و واردات کالاهای بنجل وآلوده و  بیماری زا( سرطانزا)،  نابودی سازمانیافته تولید و اشتغال ، بیکار سازی میلیونی ، حذف یارانه ها از روی مایحتاج عمومی و حیاتی کارگران مانند آب، برق و گاز ، نان و نابودی و حذف قوانین حمایتی مانند قانون کار، پولی کردن تمامی حوزه های تحصیل ، در مان و بهداشت و خدمات عمومی، نابود کردن محیط زیست ، سوق دادن بیشترین کودکان و نوجوانان و جوانان به سمت ترک تحصیل و بی سوادی و کم سوادی و تبدیل کردن انها به کودکان کار و خیابان ، در همین حال که مردم و بخصوص طبقه کارگر را به سوی گرسنگی مطلق و نابودی می کشانند در هیم حین تلاش می کنند با تبلیغ و فریب کاری های گوناگون مردم را به سمت افزایش زاد و ولد بکشانند تا وجود کارگران و نیروی کار ارزان در آینده برای سرمایه داری را تضمین نمایند، و ... یکی از ثروت مندترین کشور های جهان را به بهشتی برای سرمایه داری و جهنمی برای کارگران از طریق بیکاری ، گرسنگی ، طلاق و اعتیاد ، انواع بیماری های روحی و جسمی، محرومین تبدیل کرده اند و برای ادامه بهره کشی و غارت ثروت های میلیونی کشور را به زندان محرومین تبدیل کرده اند ، که در واقع زندانها ، خود به زندانی در زندان تبدیل شده اند.
در جهت حفظ این بهشت برای خود و مقابله با اعتراضات و اعتصابات کارگری کارخانجات ، همچنین دانشگاه ها را با بسیج و حراست مسلح به پادگان تبدیل کرده اند، و با ددمنشی هر گونه تشکل مستقل سندیکای ، و هر گونه فعالیت آگاه گرانه کارگری و روشنفکری را سرکوب می کنند.
کارگران ایران هیچ نجات بخشی به غیر از ارتقاء اگاهی و مبارزه منضبط خودمان در مقابل استثمار ، فقر و گرسنگی تحملی سرمایه داری وجود ندارد ، نیروی دهها  میلیونی ما فقط و فقط با ایجاد تشکل های سراسری ( اتحادیه و حزب ) می تواند از بی برنامه گی ، خود به خودیسم ، پراکندگی ، و انفرادی بودن در امده و به قدرت تاثیر گذار در عقب راندن دشمن طبقاتی تبدیل شود ، با ایجاد هیات های موسس سندیکا ها در محل کار زندگی تان در جهت ایجاد یه های سراسری جرکت کنید ،
چاره ما در مقابل قدرت طبقات دارا وحدت و تشکیلات است!
هم زنجیران ، همقطاران :
دفاع از آزادی کارگر مبارز بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و عضو انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان که مدافع جان بر کف طبقه کارگر است، دفاع از حق حیات ، دفاع از حق تشکل و حق اعتصاب ، دفاع از آزادی و دمکراسی  است، از هر طریق ممکن از او حمایت کنید.

زندان رجایی شهر
شاهرخ زمانی
13/9/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر