۱۳۹۲ شهریور ۱۷, یکشنبه

به حمایت از شاهرخ زمانی برخیزیم !

   از کمپین سه هفته ای برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حمایت می کنیم. 


آگاهی یافتیم شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند،  قرار است در تاریخ  8  سپـتامبر مطابـق با 16 شــهریــــور

به زندان تبریز منتقل و دادگاهی در این شهر،حکم جدیدی بر اساس پرونده سازی بی پایه مزدوران رژیم تحــت

عنوان « توهین به مقام رهبری » و شهادت 2 زندانی  عادی تدارک دیده است . این پرونده سازی ها برای فشار

هرچه بیشترو در هم شکستن این فعال مبارز  کارگری ست .


 با توجه به شرایط حاضر در ایران و منطقه، و با روی کار آمدن روحانی و کابینه امنیتی اش  موقعیتی فراهم شده

تا رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی فضایی مناسب برای سرکوب و فشار و خفقان بیشتر و حذف مبارزیـــــن،

فعالین سیاسی ، کارگری و کارگران و مبارزین در بند، برنامــــــه ریزی  و اجرا نماید .

جان شاهرخ زمانی در خطر است!،  برای دفاع از شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند بپا خیزیم!

از تمامی مردم آزادیخواه و مبارز ؛ فعالــین کارگری و سیاسی درخواست داریم در حمایت از شاهرخ زمانــی

اقدامات عملی و آگاهی رسانی وسیع و سریع در رابطه با وضعیت شاهرخ زمانی را به نهادها و مجامع کارگری و

 سندیکاها ی کشور محل اقامت خود برساننــــــد.


کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
پیش به سوی تشکل سراسری کارگران در ایران
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
برقرار باد سوسیالیسم
شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران – گوتنبرگ- سوئد

07-09-2013هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر