۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

کارگر زنداني شاهرخ زماني به اتهام "توهين به رهبري" مجددا محاکمه ميشود
شاهرخ زماني فردا يکشنبه در تبريز مجددا دادگاهي ميشود!

طبق اخباري که از طرف کميته دفاع از شاهرخ زماني به دست ما رسيده است٬ امروز شنبه ۱۶ شهريور ماه قرار است شاهرخ زماني را به تبريز ببرند و فردا يکشنبه ۱۷ شهريور ماه او را در دادگاهي در شهر تبريز مجددا محاکمه کنند. به شاهرخ زماني کارگر زنداني و فعال مدافع حقوق کارگران اتهام زده اند که در حضور دو زنداني عادي به خامنه اي ناسزا گفته است.
ناسزا به ديکتاتور زمان٬ باعث پرونده سازي مجدد عليه يک فعال کارگري شده و رژيم سعي دارد عليه او پرونده جديد ساخته و شاهرخ را بيش از پيش تحت فشار بگذارد.
اين رفتار قرون وسطايي و ضد کارگري حکومت اسلامي را بايد با اعتراض گسترده پاسخ داد.
کميته بين المللي عليه اعدام از همه سازمانها و نهادهاي مدافع حقوق کارگران و مدافعين زندانيان سياسي دعوت ميکند که به اين پرونده سازي جديد حکومت اسلامي اعتراض کرده و خواهان آزادي فوري شاهرخ زماني و فعالين دربند کارگري شوند. ما از مردم تبريزو بويژه جوانان معترض اين شهردعوت ميکنيم که  به اين سناريوي جديد رژيم عليه شاهرخ زماني اعتراض کرده و در مقابل دادگاهي که در تبريز ساعت نه و نيم صبح قرار است شاهرخ را مجددا محاکمه  کند٬ تجمع کرده و به اين دادگاه اعتراض کنند.
حکومت اسلامي ايران بايد ببيند که ما٬  در مقابل اين تشبثات کثيف حکومت عليه رهبران کارگري ساکت ننشسته و به اين اعمال و رفتار سرکوبگرانه حکومت اعتراض ميکنيم.

کميته بين المللي عليه اعدام
۷ سپتامبر ۲۰۱٣

Mina Ahadi
0049 (0) 1775692413


۳ نظر: