۱۳۹۴ فروردین ۱۷, دوشنبه

جام زهر هسته ای و انتقام گیری از زندانیان سیاسی با پارازیت

هشدار !!!

جام زهر هسته ای و انتقام گیری از زندانیان سیاسی با پارازیت

جمهوری اسلامی با مشغول کردن مردم بوسیله تبلیغات مذاکرات هسته در حال انتقام گیری از زندانیان در مقابل جبران شکست در برنامه های هسته ای خود است.
بدنبال نصب دستگاه جدید پارازیت انداز در تاریخ 15/1/1394 (که همزمان با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته است)که دهها بار قویتر از دستگاه های قبلی است در اطراف سالن 12 زندان گوهر دشت در تاریخ 15/1/1394 که در ساعات اولیه نصب دستگاه فوق باعث شد دو نفر در سالن زندان معروف به حسینه دچار بی هوشی شوند که در گزارش قبلی http://chzamani.blogspot.ca/2015/04/blog-post.html توضیح داده شده است ، اثرات شدید و هر دم افزاینده پارازیت های تولید شده دستگاه فوق تا کنون باعث گردیده زندانیانی که دارای بیماریهای هستند به شدت دچا ر مشکل شوند از جمله ماشااله حایری ، علی صلانپور و خالد حردانی از زندانیان سیاسی در سالن 12 امروز دچار بی هوشی شدند و حدود بیش از 20 نفر از  بقیه زندانیان بیمار نیز به درجاتی متفاوت دچار گیجی و به صورت نوسان و قطع و وصل دچار بی هوشی و اغما می شوند، و همچنین بقیه زندانیان حتی آنهای که بیمار هم نیستند اعلام کرده اند خواب آلوده، گیج و منگ هستند و احساس می کنند وزنه ای در درون مغزشان قرار داده شده است و بعضا" در درون سرشان صوت دائمی صدا می کند این وضعیت به طور لحظه ای در حال افزایش است و هر ساعتی به تعداد بیماران که به وضعیت بغرنج می رسند افزوده می گردد ، وضعیت فوق به سالن 10 و دیگر بند ها نیز در حال سرایت است ، جان همه ای زندانیان به طور جد در خطر بوده و با سرعت  به وضعیت بحرانی نزدیک می شود.
ما از فعالین ، تشکل ها، سازمانها و احزاب و نهاد های مردمی داخلی و جهانی می خواهیم به وضعیت هشدار دهنده و عاجل توجه کرده و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا دیر نشده بتوانیم جان زندانیان را نجات دهیم گذشت هر ساعت باعث افزایش بیشتر خطر می شود.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

17 1/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر