۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

رفیق شاهرخ زمانی!

رفیق شاهرخ زمانی!

از معدود مبارزان راستین که بر سر آرمان و هدف خود در این برهه زمانی ثابت قدم ماند و در پی مطالبات کارگری اش ایستاد و پای فشرد، مرگ  او  بهت و بغضی  نا باورانه برای  همراهان و هم رزمانش بود.  مرگ یک پیشرو کارگری کمونیست که معتقد به آرمان هایش بود و از رهبران عملی مبارزات کارگری، پنج سال زندان  بدون مرخصی  با توجه به  مشکلات جسمی وی نتوانست خللی در روحیه و توان مبارزاتی اش ایجاد کند . شاهرخ زمانی با اراده و عزمی راسخ  از درون زندان در حمایت از مبارزان، کارگران و معلمان بیانیه می نوشت و ازمبارزاتشان اعلام پشتیبانی نموده و آنها را سازماندهی میکرد. وی خواستار تشکل های مستقل کارگری و خواستار تشکل سیاسی طبقه کارگر بود ، او مبارزه علیه دیکتاتوری را از مبارزه علیه سرمایه داری  جدا نمی دانست و برای آزادی و عدالت مبارزه میکرد. شاهرخ زمانی همواره براتحاد عمل و تشکل های مستقل کارگری پای میفشرد و در تمامی بیانیه هایش  تاکید  میکرد که اصل  مبارزه کارگری ، اتحاد عمل و تشکل است.  اخلاق کمونیستی و بحث های وی در زندان با هم بندی هایش باعث شده بود در میان دیگر  گرایش ها از احترام و جایگاه خاصی برخوردار شود.

از دست دادن رفیق شاهرخ زمانی  فعال و پیشرو کارگری ضایعه ای بس عمیق و جبران نا پذیر بر پیکره جنبش کارگری درایران است.

شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران - گوتنبرگ، از رفیق شاهرخ زمانی در بیانیه ها و نشست ها همواره حمایت کرده و خواهان آزادیش از زندان بود، ما ضمن تسلیت به جنبش کارگری ، مبارزان و آزادیخواهان انقلابی  و خانواده شاهرخ زمانی ، خواهان پیگیری نحوه مرگ وی در زندان جمهوری اسلامی ایران هستیم .
برای شاهرخ !

به احترامش برخیزید
کلاهتان را از سر بردارید
او تصویر برابری است

به احترامش بر خیزید
مشتهایتان را گره کنید
او چکیده ی آزادی ست

به احترامش برخیزید
نامش را سرود کنید
او پرچم سرخ است.

پیش به سوی تشکل های مستقل کارگری
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم

شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران / گوتنبرگ / سوئد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر