۱۳۹۴ شهریور ۲۷, جمعه

یاد و خاطر رفیق مبارزمان شاهرخ زمانی را گرامی می داریم‎

شاهرخ زمانی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران ویکی از موسسین  سندیکای کارگران نقاش تهران بود.او همیشه وهمواره فعال کارگری بود .او به کار حرفه ای اعتقاد داشت وخودش نیز  تلاش میکرد تا فعالیت حرفه ای داشته باشد.
وی از سال 1382 در هییت موسسان سندیکای کارگران حضور داشت.  از همان سالها اعتقاد راسخ به فعالیت حرفه ی در میان کارگران و جنبش کارگری داشت.
شاهرخ زمانی بک کمونیست فعال و کارگر نقاش بود. او در سالهای  زندانش نیز سربلند و با افتخار از فعالیت های خودکوتاه نیامدوبرحقانیت اعتقاداتش پای فشرد.
مرگ ناگهانی ومشکوک او در زندان گواه دیگری بر فعالیت خستگی ناپذیرش بود.او زنده بود تا فعالیت  کند.فعالیت می کرد تا این جهان وارونه ، جهان  دیگری که شایسته زندگی انسان شود..صدای اعتراض او، صدای اعتراضات کارگران و زحمتکشان بود. شاهرخ زمانی برای احقاق حقوق کارگران لحضه ای درنگ نکرد.قلبش برای ایجاد یک دنیای بهتر می تپید،جان باختنش نیز برای یک دنیای بهتر بود.
ما برزحمات او درود می فرستیم.جنبش کارگری ایران و جهان هرگز  او را فراموش نخواهد کرد.این افتخاری است که ما رفقای او و همکارانش ،خانواده و بخصوص فرزندانش به ان ارج می نهیم و به ان عشق می ورزیم.
 در ضمن به کلیه عزیزانی که در مراسم خاکسپاری و دیگر مراسم شاهرخ  حاضر شدند ، درود می فرستیم.
 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. یاد دیگر عزیزان جان باخته راه سوسیالسیم  را گرامی می داریم .
   ایت نیافر عضو کمیته پی گیری  ایجاد تشکلهای کارگران ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر