۱۳۹۳ اسفند ۴, دوشنبه

مسئولین نهاد های مربوطه زندانها اذیت و آزار زندانیان سیاسی را برنامه ریزی و رهبری می کنند

سوء استفاده ماموران از زندانیان عادی جهت اذیت و آزار محمد جراحی

طی گزارش اخیر محمد جراحی کارگر زندانی توسط دو نفر زندانی  عادی مورد آزار و اذیت واقع شده است ، اما باید اضافه کرد که طی مدتی که محمد جراحی در زندان تبریز است حداقل ده بار از طرف زندانیان عادی مورد اذیت واقع شده است ، واقعیت امر اینکه هیچ کدام از زندانیان عادی هیچ گونه دشمنی با محمد جراحی و یا دیگر زندانیان سیاسی ندارند و در همین حال هیچ زندانی سیاسی و بخصوص محمد جراحی نه تنها هیچ گونه دشمنی و مشکل با زندانیان عادی ندارند بلکه هر زندانی سیاسی آنقدر توانایی دارد و احترام  بر انگیز است که می توانند تاثیر بسیار مثبتی روی زندانیان عادی بگذارند که البته محمد جراحی نیز با توجه به تجربیات زیادی که دارد دور از این موضوع نیست ، یکی از موارد بسیار مهمی که در گذشته دولت و قوه قضاییه ، اداراه اطلاعات و مسئولین  سازمان زندانها تلاش می کردند اجازه ندهند زندانیان سیاسی با زندانیان عادی یک جا باشند از این قرار بود که تاثیر مثبت زندانیان سیاسی باعث می شد زندانیان با جرایم غیر سیاسی وارد زندان شوند ولی موقع آزاد شدن با آگاهی سیاسی از زندان خارج شوند براین مبنا بود که مثل معروف انتشار یافت که "زندانها دانشگاه است " اما سیاست جدید رژیم جمهوری اسلامی و نهاد های سرکوبگرش برای حل این مشکل خود با نقشه و توطئه های دائمی از نا آگاهی زندانیان عادی استفاده می کند و با تحت فشار گذاشتن و تهدید آنها در رابطه با لغو ملاقات ، بردن به انفرادی و لغو دیگر حقوق قانونی از یک طرف و دادن وعده و وعید در رابطه با بخشش و عفو ، دادن مرخصی ، ملاقات حضوری و مواردی از این دست لز زندانیان عادی علیه زندانیان سیاسی استفاده ابزاری می کنند و این سو استفاده را تا انجا پیش برده است که خود زندانیان سیاسی برای نجات از توطئه های نهاد ها و ماموران جمهوری اسلامی خواهان تفکیک جرایم می شوند. 
ما ضمن محکوم کردن اذیت و آزار محمد جراحی و دیگر زندانیان سیاسی اعلام می داریم سر منشاء و مسئولیت تمامی چنین مواردی ( اذیت و آزار زندانیان سیاسی توسط زندانیان عادی) در زندانها به عهده قوه قضاییه ، اداره اطلاعات ، سازمان زند انها و مقامات ارشد جمهوری اسلامی است که نقشه ها و توطئه های این چنینی را طراحی ، رهبری و اجراء می کنند.بار ها در مورد اذیت و آزار زندانیان سیاسی و کارگری اسناد غیر قابل انکاری  بدست آمده و منتشر شده است از جمله پروندهای دروغینی که در داخل زندان با شهادت های دروغین برخی از زندانیان عادی علیه زند انیان سیاسی ساخته شده اند که بعد ها خود شهادت دهندگان اعتراف کردند که تحت فشار و تهدید ماموران وزارت اطلاعات و ... مجبور به شهادت دروغ شدند ( نمونه پرونده ساخته شده علیه شاهرخ زمانی در زندان تبریز و مهدی فراحی شاندیز در زندان اوین و ... در زندانها دیگر) با توجه به چنین واقعیت های آزار و اذیت محمد جراحی نیز بخشی از نقشه ها و سیاست های ضد انسانی  جمهوری اسلامی است که باید با دقت ، گسترده و متحدانه مورد اعتراض عملی واقع شود .
ما در حمایت و دفاع از محمد جراحی و بقیه زندانیان سیاسی از کارگران و تمامی مردم آزادیخواه همچنین تشکل ها و نهاد های داخلی و جهانی می خواهیم علیه نقشه ها و توطئه های  مسئولین جمهوری اسلامی و نهاد های مربوط به زندانها دست به  اعتراضات گسترده عملی بزنند.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
4/12/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر