۱۳۹۳ دی ۱۸, پنجشنبه

صدور حکم زندان نه و نیم ساله علیه فعال کارگری ، بهنام ابراهیم زاده را محکوم می کنیم!!!

نهاد های حکومت سرمایه داری ، در جهت حفظ حاکمیت طبقاتی و حفظ قدرت در دستتان عوامل سرمایه داری حاضر در قدرت، مانند دزدان میلیادری اموال مردم و یا توسط مافیای قدرت و ثروت، در جهت چپاول و انباشت ثروت های نجومی، به بهای گرسنگی ، بی خانمانی ، افسردگی ، در یک کلام ایران را به بهشت میلیادرهای حاکم و جهنمی برای ما خانواده های 50 میلیونی کارگری تبدیل کرده اند.
ضمن تحمیل مرگ تدریجی به ما کارگران از طریق گرانی نان، آب ، برق ، گاز، گرانی کرایه ها و مسکن ، ایجاد بیکاری های میلیونی ، معوقه کردن دستمزدهای ناچیز، سرکوب ، دستگیری و محاکمه کارگران معترض و اعتصابی ، پولی کردن بیمارستانها ، بهداشت و درمان ، پولی کردن مدارس و دانشگاه ها ، فروش اموال عمومی و خدماتی به بحش خصوصی ، محروم کردن فرزندان ما کارگران از تحصیل، ... باعث رشد و شدت یابی هر چه بیشتر معضلات ضد اجتماعی و ضد انسانی نظام سرمایه داری از جمله فساد، اعتیاد ، فحشا، کودکان کار، کودکان خیابان ، طلاق ، دزدی ، اختلاس ، بیکاری و ... در جامعه ایران شده و می شوند.
هر گاه کارگران آگاه و فعال بخواهند با اعتراض و با ایجاد تشکل، طبق وظیفه طبقاتی خود از حق و حقوق خود و هم طبقه ای هایشان دفاع کنند،  نهاد های مختلف اقدام به سر کوب و تنبیه آنان می کنند، در شرایطی که برادران و خواهران ما در سراسر کشور در مقابله با این نا برابری و نا عدالتی و تبعیض، هر روز دامنه اعتصابات و اعتراضات خود را مانند واگن پارس ، پارس خودرو تهران ، اعتصاب سراسری کارگران برق ، ایران تایر ، البرز و ... گسترده تر ، عمیقتر ، و آگاهانه تر پیش میگیرند و در زمانی که ضرورت ایجاد تشکل های مستقل صنفی و سراسری در قالب فدراسیون سراسری برای ادامه سازمان یافته، با برنامه و  سراسری اعتصابات حیاتی و در حکم مرگ و زندگی برای جنبش کارگری است، دادن حکم دو باره نه و نیم سال  به بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در حقیقت جلو گیری با ترس و وحشت از ایجاد شدن اتحادیه های سراسری بعنوان یکی از مهمترین ابزار مقاومت و مقابله و مبارزه سازمان یافته مشترک ما 14 میلیونی طبقه کارگردر برابر سیاست های ضد کارگری دولت سرمایه داری می باشد، سرمایه داران میخواهند در سایه برنامه های سرکوب گرانه و ایجاد رعب و وحشت از طریق دادگاه ها و زندانها به عمر ننگین حکومت خود و استثمار کارگران و غارت و چپاول مالی ادامه دهند.
تنها گناه نابخشودنی این کارگر آگاه کارخانه( بهنام ابراهیم زاده) در مقابل طبقه استثمار گر حاکم تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل سراسری کارگری می باشد.
کارگران :
با ایجاد تشکل مستقل سندیکایی و با ایجاد فدراسیون سراسری به مثابه تنها وسیله تحقق مطالبات صنفی مان مانند امنیت شغلی ، دستمزد شایسته ، حق تشکل، حق اعتصاب،  بیمه های درمانی، بیمه های بیکاری ،  ... از کار افتادگی  و غیره  به مقابله با سیاست های ضد کارگری حکومت سرمایه داری بر خیزیم. مبارزه برای آزادی بهنام و همه ای فعالین کارگری مبارزه برای حق حیات انسانی می باشد.

از هر طریق ممکن مانند طومار ، تحصن در مقابل قوه قضائیه ، اعتصاب و ... به مقابله با سیاست های دولت سرمایه داری بر خیزیم .

سندیکای کارگران نقاشان استان البرز
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات تهران و حومه
انجمن سلامت اجتماعی آذربایجان
کارگران پیشرو بندر عباس
18/10/1393

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر