۱۳۹۳ دی ۱۵, دوشنبه

پیام یک فعال کارگری به شاهرخ زمانی

شاهرخ عزيزم همرزم وهمکار وهمدردم درود برتو وتمامي راست قامتان تاريخ مبارزات ايرانزمين که شجاعانه با توجه به همه وحشيگريهاي داعشيان حاکم برکشورمان همچنان با قامتي استواروسربلند وسينه اي فراخ ازحقوق مطالبات ملت وهمبندانت دفاع ميکني من بعنوان يک فعال کارگري بازمانده ازدهه چهل وپنجاه که اکنون درتبعيد بسرميبرم پيشانيت را مي بوسم ودسستانت را صميمانه مي فشارم وبرايت ارزوي سلامتي واسقامت روزافزون دارم واميداست درفرداي ازادي بتوانم تورا دراغوش بگيرم وببويم.اما شاهرخ گرامي ايا ميشود ازداعشيان وحشي حاکم برکشورمان بيش ازاين انتظارداشت مگرانکه اراده هاي تمامي زنان ومردان ازاديخواه درداخل وخارج ازکشوربهم پيوند زده شود وبراي هميشه پهنه ايرانزمين راازلوث وجود اخوندهاي مزدوراستعمارپاک کنيم وبه ياري هم ايراني اباد وازاد بسازيم تا نسلهاي اينده درگفته ونوشته ها وسروده هايشان ازمبارزاني مقاوم چون تو وجانفشانان راه ازادي بگويند وبنويسند وبسرايند وهرگزاجازه ندهند دول سرمايه داري وشرکا حاصل ان مبارزات وخونهاي پاک را به تفع خود ومزدورانشان مصادره کنند اکنون بنا به وظيفه ضمن محکوم کردن اعمال ضدبشري رژيم اخوندي خواهان ازادي بدون قيد وشرط تمامي زنان ومردان ازاديخواه دربند حکومت ولايت مطلقه فقيه ميباشم.
با مهرغلام عسگري فعال کارگري درتبعيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر