۱۳۹۳ دی ۱۵, دوشنبه

مردم آزاديخواه و برابري طلبسه تن از كارگران زنداني از اعضاي كميته پي گيري ، شاهرخ زماني ،محمد جراحي ، بهنام ابراهيم زاده و ديگر كارگران زنداني  كه اتهام آنها يكي
است.اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي  و.......اين اتهامها سالهاست كه مانند سايه همراه ما كارگران است. كارگراني كه نمي توانند
حقوق عقب افتاده  خود را از كارفرمايشان طلب كنند. كارگراني كه به جاي دريافت دستمزدهاو ديگر مطالبات ضروري زندگي انساني  خود، با نيروهاي ضد شورش  روبرو مي شوند ، سپس  تعغيب و زندان عايدشان  مي گردد.چرا ؟؟؟؟؟ مردم جان به لب رسيده و ازاديخواه مطالبه اين زندانيان   خواست 90 درصد  مردمي است كه  از ان محرومنداين  مطالبات خق مسلم ما مردم است . اينك  بايد از اين كارگران زنداني كه فرياد خفه شده و جان به لب رسيده مردم است بايد دفاع و حمايت كرد.
بياييد با هم فرياد بزنيم( كارگر  زنداني، زنداني سياسي ازاد بايد گردد

  كميته پيگيري ايجاد تشكلها ي  كارگري ايران.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر