۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

بیانیه کارگر زندانی، شاهرخ زمانیخطاب به تمام تشکّل های کارگری، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری مصر، تونس، روسیه، ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی
هم طبقه ای ها!
سلام و درودهای صمیمانه من و دیگر زندانیان طبقه کارگر را از زندان های جهنّمی حکومت اسلامی پذیرا باشید. من شاهرخ زمانی از سندیکای کارگران نقاش و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، به همراه ده ها فعال کارگری دیگر، صرفاً به جرم دفاع از حقوق قانونی خود مانند حق تشکل و حقّ اعتراض به بی حقوقی طبقه کارگر ایران، توسط حکومت ضدکارگری جمهوری اسلامی به حبس های سنگین محکوم شده و در بدترین شرایط ممکن و زیر شکنجه های جسمی و روحی در زندان های مخوف جمهوری اسلامی به سر می بریم. این حکومت در جهت پاسداری از منافع تعداد اندکی میلیاردر روحانی و نظامی به عنوان انگل های سرمایه داری ایران؛ و در راستای بهره کشی برده وار از خانواده کارگری 50 میلیونی ایران، کوچک ترین حقوق قانونی آن ها را به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب می کند. از جمله سرکوب کامل تمام کمیته ها، هیئت های موسسان و تشکل های مستقل کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد تهران، نقاشان، نیشکر هفت تپه، خبازان سقّز، کمیته های پیگیری و هماهنگی و هرگونه انجمن و تشکل کارگری.
بی حقوقی رو به تزاید کارگران و زحمتکشان، شامل دستمزدهای در حدود یک چهارم خط فقر، خصوصی سازی تمام عرصه های تولید، خدمات، تحصیلات و آموزش،  بهداشت و درمان و تبدیل تمام عرصه ها به کیسه ی پول باندهای قدرت و ثروت حکومت، نابودی کامل امنیت شغلی از طریق رواج قرار دادهای موقّت و سفید امضاء به زیان طبقه کارگر و به سود سرمایه داران، نابودی کلیه ی تامینات اجتماعی و قوانین حمایتی در قانون کار به نفع سرمایه داران و تبدیل قانون کار به اخراج نامه کارگران، برداشتن تعرفه های گمرکی برای واردات کالاهای بنجل به وسیله دلارهای نفتی توسط وابستگان حکومتی که نتیجه ای جز نابودی تمامی عرصه های تولید و بیکار سازی گسترده کارگران ندارد، اخراج های گسترده کارگران و تشدید خفقان و سرکوب در محیط کار توسط مزدوران و جاسوسان مستقر در بسیج کارخانه ها و ادارات و خانه کارگر در داخل کارخانجات و محیط کار و تولید، نابودی تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و غارت توسط باندهای مافیایی، سرکوب وحشیانه هرگونه اعتراض و اعتصاب مخصوصاً در صنایع نفت و ماشین سازی و ایران خودرو که نشان از وحشت ضدکارگری حکومت می باشد.
هم زنجیریان!
حکومت اسلامی ایران، مباشر و شریک شرکت های چند ملّیتی امپریالیستی در پیاده کردن سیاست ها و طرح های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای تشدید فشارها بر کارگران و زحمتکشان است. در مقابل تشدید هر چه بیش تر این سرکوب سازمان یافته طبقه سرمایه داری جهانی، طبقه کارگر ایران به عنوان گُردانی از ارتش کارگران جهان، باید بداند که با سایر اجزای جنبش طبقه کارگر آرمان و درد مشترک دارد  و بایستی با ایجاد جبهه ای جهانی بر اساس خواسته های پایه ای سیاسی _ اقتصادی طبقه کارگر در جبهه واحد کارگری برای مقاومت در مقابل تهاجم دشمن طبقاتی، خود را تجهیز نماید.
برادران و خواهران کارگر!
حکومت اسلامی، در جهت خوش خدمتی برای طبقه سرمایه دار جهانی، به عنوان عضو سازمان جهانی کار کوچک ترین اهمیتی برای قوانین مصوب این سازمان و حتی برای قوانین مصوب خود مانند قانون کار و اصل 26 قانونی اساسی قائل نیست و هرگونه تشکل و خواسته کارگری را در نطفه خفه می کند؛ فعالین کارگری دستگیر شده را در غیاب کم ترین امکانات و رعایت حقوق ابتدایی شان نظیر داشتن وکیل مدافع و حق دفاع از خود، در بیدادگاه های فرمایشی، بدون کمترین درجه استقلال قاضی و به سفارش سازمان جهنمی و ضدبشری اطلاعات به حبس های سنگین محکوم می کنند. من شاهرخ زمانی به یازده سال، رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان به شش سال ، بهنام ابراهیم زاده به 5 سال، رضا شهابی به 6 سال و  محمد جراحی به 5 سال ،پدرام نصرالهی به 3 سال و... حبس محکوم شده ایم. فعالین کارگری تحت پیگرد، با اخراج از کار و حبس های بلند مدت در سرکوب  و خفقان شدید پلیسی نگه داری می شوند تا طبقه ی کارگر ایران بدون رهبری و تشکل در چنگال گرسنگی و بیکاری هر چه بیش تر برای طبقه سرمایه داران ایران و جهان تولید ثروت کنند. ما کارگران زندانی در ایران از تمام تشکّل های جهانی و داخلی در کشورهای مختلف به ویژه در خاورمیانه و دیگر کشورهای آسیایی می خواهیم آگاهی و صفوف مبارزاتی خود را علیه حکومت های ضدکارگری مخصوصاً جمهوری اسلامی محکم تر کنند و به هر طریق ممکن، با اعلام همبستگی و حمایت گسترده و به طرق گوناگون، فشار بین المللی را بر حکومت ضد کارگر جمهوری اسلامی افزایش داده و به تقویت صفوف متّحد کارگران ایران، یاری برسانند.

چاره ی کارگران وحدت و تشکیلات است!
کارگران جهان متحد شوید!

شاهرخ زمانی – زندان گوهر دشت
18/10/1391
A statement by imprisoned worker, Shahrokh Zamani, to all workers' unions and syndicates in Egypt, Tunisia, Russia, Japan and other Asian countries


Comrades!

It is with great pleasure that I and other jailed labor activists in hellish prisons of Islamic Republic of Iran extend our warm greetings to you. I, Shahrokh Zamani, a member of the Follow-Up Committee to Set Up Free Labor Organizations in Iran and one of the founders of Painters’ Union of Tehran, accompanied tens of other jailed Labor activists have been subjected to severe torture and cruelty in redoubtable Islamic Republic prisons, and we have sentenced to heavy prison terms only for defending the legal rights of working class, such as the right of making workers' unions, and the right to protest and strike. 
This government brutally represses the most obvious rights of workers in Iran to safeguard interests of a few number of military and cleric billionaires and to facilitate exploitation of the 50 millions family of working class as slaves. We can mention the full-scale repression of all committees, constituencies, associations and independent workers' organizations such as Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, Haft Tapeh Sugar Cane Workers' Syndicate, Saghez Bakers Syndicate, Coordinating Committee to Help Form Workers' Organisation, Follow-Up Committee to Set Up Free Labour Organizations in Iran, etc.
Increasing rightlessness of workers including the one quarter of the poverty line wages; privatization of public sectors, education and healthcare; the lack of job security through expanding the open and temporary contracts in favor of capitalists and against the interests of workers; high unemployment rates and a general lack of social security; the labor law which reflects clearly and overtly the class interests of the employers with no protection against dismissal, assurances against unemployment, the safety insurance and benefits to the workers; paving the way for importing the various shoddy foreign goods by the government's relatives through non-application of the customs tariff law to destroy Iran's industries and productions; wide-spread dismissals and suffocating the workers' struggle in work places by governmental spies and finks, factories and offices' Basij and Workers' House appointees; destroying all production, contribution and consumption cooperatives by governmental Mafia's gangs, suppression of any kind of protest especially in oil industry and the car-making industry as Iran Khodro and Saipa.

Co-workers!

Islamic government of Iran is decisively the copartner of imperialist multinational enterprises and transnational corporations to apply the World Bank and IMF's policies and economic plans. On the contrary of this growing, organized and suppressive approach of global capitalist class, the working class in Iran as a militant battalion of workers' army in all around the world, shall be aware of its common purposes with other part of the global working class, and so as to reach its aims, must set up the Workers' United Front based on political and economic demands of working class to equip themselves against Capitalism attacks.

Sisters and brothers!

Islamic regime as a member of ILO does not care about the labor standards approved by this organization, agreements nor adapted resolutions to show its complaisance to the global capitalist system. Islamic government even violates its own Labor Law and Article 26 of the Constitution which says " The formation of parties, societies, political or professional associations, as well as religious societies, whether Islamic or pertaining to one of the recognized religious minorities, is permitted provided they do not violate the principles of independence, freedom, national unity, the criteria of Islam, or the basis of the Islamic Republic". This capitalist government represses all demands, protests and workers' organizations and sentences the detainee labor activists without any attorney and self-defense right, by non-independent judges under the control of hellish Ministry of Intelligence and National Security.
I and my fellows have sentenced to long-standing imprisonments: I, Shahrokh Zamani to 11 years, Rasould Bodaghi a member of the Iran Teachers’ Trade Association (ITTA) to 6 years, Behnam(As'ad) Ebrahimzadeh a children's rights and labor rights activist to 5 years, Reza Shahabi a bus driver, Executive Board member and Treasurer of the Syndicate of Workers of Tehran Vahed Bus Company to 6 years and Mohammad Jarrahi a member of the Follow-Up Committee to Set Up Free Labor Organizations in Iran to 5 years imprisonment. The Islamic government attempts to prevent the working class in Iran to be organized through holding the labor activists in prisons and under the persecution, and also puts them under the pressures in out of prisons through prosecutions and dismissals. In such disorganized and isolated situation, workers live in hunger, unemployment and high rate of exploitation and they would be more dominated and subjugated to produce more and more wealth for capitalists.
We the imprisoned workers in Iran, ask all the domestic and international workers' organizations especially in Middle Eastern and Asian countries to be more allied in their struggles against all anti-workers government and particularly Islamic Republic of Iran. We demand your support and solidarity with workers in Iran for increasing the pressures on Islamic Republic and reinforcing the united battle of workers in IranUnity and Organizing are the only solutions!
Workers of the world Unite!


Shahrokh Zamani 
Rajaei Shahr Prison
  2013-01-10تکثیر از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هییت باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری را بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر کرده، بر علیه او پرونده سازی کردند. علی رغم اینکه در پرونده ساخته شده نیز هیچ مدرک و دلیلی برای محاکمه او وجود ندارد.طبق اعترافات قاضی پرونده حملبر که در دادنامه به صورت واضح نوشته است که شاهرخ زمانی تمامی اتهامات را رد کرده است . پس او کاملا" بیگناه است. اما کاملا" غیر قانونی، شاهرخ را بنا به اعترافات شخص دیگری(متهم ردیف چهارم) محاکمه کرده و با اتهامات دروغین به 11 سال زندان محکوم نمودند. در زندان تبریز با ایجاد جو و فضای نامناسب و خطر ناکی برای او و دیگر زندانیان سیاسی و کارگری زندان را به جهنم واقعی تبدیل کرده اند. شاهرخ را برای اذیت کرد در زندان تبریز بار ها به بند های مختلف و سلول های انفرادی انتقال دادند ،سپس او را به زندان یزد تبعید کردند . بعد از دو ماه مجددا" او را به زندان مرکزی تبریز بر گرداندند و بازهم  به بند های قرنطینه ، سلول های انفرادی و دیگر بند ها انتقال می دادند، هر دو روز یک بار از بندی به بند دیگر می فرستادند و در تاریخ 22/7/1391 شاهرخ زمانی به زندان گوهر دشت کرج تبعید شد، اکنون او در زندان گوهر دشت با محدودیت و بی حقوقی بسیار زیاد مبحوس است.  ما بدون هیچ قید و شرطی خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی هستیم . در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها ، نهادها و آزادیخواهان و جوانان می خواهیم از هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی جهت آزادی زندانیان فشار بیاورند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر