۱۳۹۶ مهر ۱۰, دوشنبه

از نشست بزرگداشت شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده پشتبانی می کنیم


چه با شکوه است جنبش تاریخی بزرگ کارگری ایران که همچنان در مسیر مبارزه برای آزادی و برابری پیش می رود
فرزندانش، آنهائی که آگاه می شوند و پرچم مبارزه ی طبقاتی را در سخت ترین  شرایط دیکتاتوری سرمایه
تا پای جان استوار در اهتزا ز نگه میدارند ، نامشان برای همیشه زنده خواهد ماند.
ما امسال بار دیگر در بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده همراه دیگران ، مبارزان انقلابی و کمونیست ،کارگران و آزادیخواهان شرکت خواهیم کرد .
از کشته شدن شاهرخ و جان باختن کوروش تغییرات بازهم بیشتری بسود حقانیت طبقه کارگر و عظمت نقش تاریخی آن در عمل
بوجود آمده است. آنها به درستی نقش معلمان خوب طبقه کارگر را بازی کردند و هر روز که می گذرد اثرات ماندگار آنها برای زحمتکشان آشکار تر می شود. سنندج همچنان دژ مستحکم کارگری ،در برابر موج ارتجاعی سرمایه و ناسیونالیستی مقاومت می کند و راه پر افتخار کوروش بخشنده را که در اول ماه مه پرچم سرخ کارگران جهان متحد شوید را بر دوش می کشید، راه ادامه مبارزه برای  سوسیالیسم  میداند.
سازمان دهی، بازهم سازماندهی ، متشکل شدن بازهم متشکل شدن صدای همیشگی شاهرخ زمانی از سیاه چال های زندان همچنان در سرا سر جنبش کارگری ایران طنیین انداز است.
چه باوری و ایمانی این دو پیشروان طبقه کارگر به نیروی لایزال زحمتکشان دارند. امسال ما دور هم جمع می شویم تا بار دیگر
مشترکن آموزش های خود را در پرتو پراتیک این رفقا نوسازی کنیم. آموزش های آنها چیستند؟
یکم – جرات به مبارزه داشتن این سبک کاریست که از ماهیت مبارزات طبقات ستمدیده جهان بر می خیزد و طبقه کارگر امروز برای تغییر جهان و رهائی بشریت آنرا به ارث برده است. زندگی و مبارزه ی شاهرخ و کورش  بکار برد این شیوه را نشان میدهد.
دوم- آرمان خواه بودن خوبست. آنها استوار در سمت طبقه کارگر ایستادند ، نجات زحمتکشان را در لغو مالکیت خصوصی بر
وسائل تولید دانستند، پرولتاریا گور کن نظام سرمایه و سوسیالیسم را بدیل آن می شمردند. آری آنها تا آخرین نفس سرود انتر
ناسیونال  را زمزمه می کردند.
سوم – پرولتاریا به حزب سیاسی خود احتیاج دارد. حزبی مسلح به کمونیسم علمی ، با کادرهای پیشرو آگاه و از خود گذشته در
مراکز کارخانه ها ،با انضباطی آهنین بر ا ساس مرکزیتی که نیرویش را از قدرت لایزال توده و اعضای حزب می گیرد، ماهر در تلفیق تئوری عام به  شرایط  مشخص و نوسازی دائمی از طریق نقد پراتیک  خود و بروز کردن کل تشکیلات از با بالا تا پائین.
چهارم – مبارزه با فرقه گرائی و نفی گرائی . آنها نمونه ی عالی در دفاع از جنبش کارگری ،دستاوردهای آن و جنبش تاریخی
کمونیسم  بودند. نقد آنها از گذشته برای نجات بیمار بود نه کشتن آن. آگاه براین امر بودند که پیروزی طبقه کارگر در یک دوران طولانی با گذشتن از راه سخت و پراز خار مغیلان  حاصل آید و بخاطر و جود دشمن پر تجربه و مسلط از بغرنجی خاصی بر خو دار است. ساده گری ،یک جانبه گری و دنبال راه حل های میان بر رفتن از نظر این رفقا مردود است.
این ها نکات عمده ای هستند که حزب ما بر آنها در این بزرگداشت مرگ شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده تاکید دارد.

حزب رنجبران ایران – تشکیالت شمال آمریکا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر