۱۳۹۳ آبان ۱۶, جمعه

کارگر زنذانی محمد جراحی ازاد باید گردد

در روزهای اخیر زندانبانان بنذ 8  با حضور  ناگهانی در بند زندانیان را از بند خارج میکنند .زندانیان نیز وقتی که علت را مپرسند باهجوم وتوهین و ضرب شتم  نگهبانان روبرو میشوند.زندانیان نیز مقاومت میکنند.
تا اینکه  نگهبانان زندان موفق میشوند  زندانیان را از بند خارج  کرده وبه جستجوی بند میپردازند.در عاقبت کلیه وسایل شخصی وضروری محمد جراحی را با خودشان میبرند.
ما ضمن اینکه اذیت و ازار زندانیان را محکوم میکنیم. ازمسئولین زندان میخواهیم که به این گونه رفتارهای غیر انسانی پایان دهند وکلیه وسایل محمد جراحی و دیگر زندانیان را به انها بازگرداند.
همچنین از سازمانهای مدافع  حقوق بشر میخواهیم که به وحشیگریهای نگهبانان ومسئولین  زندان واکنش نشان دهند.


              کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران
14/8/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر