۱۳۹۰ مهر ۵, سه‌شنبه

اعلام کمپین


 در اعتراض به تشديد فشار بر فعالين كارگري و صدور احكام سنگين براي آنان شاهرخ زماني ١١ سال حكم زندان گرفته استدر هفته هاي اخير فشار بر روي فعالين كارگري در ايران شدت بيشتري يافته است. جمهوري اسلامي با صدور احكام سنگين زندان براي فعالين كارگري و فعالين عرصه هاي مختلف اجتماعي در ايران تلاش دارد، جنبش اعتراضي كارگري و مبارزات مردم را عقب بزند. از جمله رژيم اسلامي در ١٨ اوت در شهر تبريز سه نفر از فعالين كارگري و دو نفر از فعالين دانشجويي را دادگاهي كرده و تحت عنوان تشكيل گروههاي مخالف حكومت و تبليغ عليه نظام براي آنها احكام سنگيني صادر كرده است. يكي از اين كارگران شاهرخ زماني كارگر ساختماني عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكل هاي كارگري است كه به يازده سال حبس تعزيزي محكوم شده است. محمد جراحي كارگر زنداني ديگري است كه در همين دادگاه ٥ سال حكم زندان گرفته است و براي دو دانشجوي ديگر نيما پوريعقوب و ساسان واهبي وش به ترتيب ٥ سال و شش ماه حكم داده شده است. ١١ سال حكم زندان به يك فعال كارگري به خاطر مبارزاتش براي متشكل شدن و براي خواستهاي برحقش هشدار دهنده است و اقدامي اضطراري را مي طلبد.

همچنين رژيم اسلامي در همين روزها در جريان اعتراضات كارگران آهنگري تراكتورسازي تبريز در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده شان، در اقدامي جنايتكارانه تعدادي از كارگران اعتصابي را دستگير كرد. آنها را در سلولهاي انفرادي نگاهداشت. براي تحقيرشان موي سرشان را كوتاه كرد و بعد هم حكم اخراجشان را صادر كرد و سرانجام زير فشار اعتراضات كارگران با قرار وثيقه از زندان آزادشان كرد.

فعالين معلم نيز در آستانه بازگشايي مدارس زير فشار قرار گرفته و به دادگاه احضار شده و بعضا حكم تبعيد و يا اخراج از كار گرفته اند. و رسول بداغي از اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمان با ٦ سال حكم در زندان است و اخيرا حكم اخراجش از كار را نيز صادر كرده اند

كمپين براي آزادي كارگران زنداني با اعلام كارزاري جهاني از همه سازمانهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سراسر جهان ميخواهد كه با همبستگي خود با كارگران ايران به جمهوري اسلامي فشار بياورند كه اين فشار ها فورا متوقف شود. ما از سازمانهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سراسر جهان انتظار داريم كه به هر شكلي كه ميتوانند ما را در پيشبرد كارزاري جهاني عليه اين تهاجمات ياري رسانند.

احكام سنگين زنداني براي فعالين كارگري و دور جديد تهديد و فشار بر روي فعالين كارگري و ديگر عرصه هاي اجتماعي در حالي صورت ميگيرد كه از قبل تعدادي از كارگران از جمله رضا شهابي، ابراهيم مددي از كارگران سنديكاي شركت واحد و بهنام ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري در زندانند و در همين هفته اخير كورش بخشنده از فعالين كارگري شهر سنندج به بازداشتگاه اطلاعات سنندج انتقال داده شده است و علي نجاتي عضو هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه نيز با يكسال حكم زندان براي اجراي حكم خود احضار گرديده است. همچنين داود رضوي از اعضاي هيات مديره سنديكاي واحد به دادگاه احضار شده است و منصور اسانلو را نيز پس از ٤ سال زندان ، در حاليكه در وضعيت جسمي وخيمي قرار دارد تحت عنوان مرخصي از زندان آزاد كردند تا چماق زندان و دستگير همچنان بر روي سرش باشد.

جمهوري اسلامي با اين يورش در واقع تشكلهايي كه با تلاش خود كارگران شكل گرفته است را زير حمله گرفته است تا مانع سازمانيابي مبارزات كارگران شود. صدور چنين احكام سنگين و جنايتكارانه اي براي كارگران و چنين يورش گسترده اي به فعالين كارگري و فعالين معترض در عرصه مختلف اجتماعي در ايران را مي بايست با اعتراضي جهاني پاسخ داد.

ما از همه سازمانهاي كارگري در سراسر جهان ميخواهيم كه با حمايت و پشتيباني وسيع خود از اين كارزار ما را در پيشبرد اين خواستهاي اضطراري و آزادي فوري كارگران زنداني و زندانيان سياسي در ايران ياري رسانند. با نوشتن نامه هاي اعتراضي به جمهوري اسلامي و محكوم كردن صدور احكام سنگين براي فعالين كارگري و خواست آزادي فوري كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان ما را در اين كارزار همراهي كنيد.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني
Shahla Daneshfar 0044 (0) 7779 898968
Bahram Soroush 0044 (0) 7852 338334
info.free.them.now@gmail.com
free-them-now.blogspot.com
٢٠ سپتامبر ٢٠١١

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر