۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

بیانیه شماره 19


نیما پور یعقوب آزاد شد.

محمد جراحی بدلیل نبود وثیقه هنوز در زندان مانده است.

مبارزات توده ای مردم آذربایجان باعث گردیده جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شود . هر چند هنوز در خیابانها ، کارخانه ها و موسسات اقتصادی مشغول به کارگیری انواع سرکوبها است و هر روز تعدادی از جوانان ، کارگران و مردم را دستگیر کرده به بازداشگاه می برند، اما دیگر دستگیری ها و زندانها و محاکمات مشکل جمهوری اسلامی را حل نمی کند. در حال حاضر طنین بلند اعتراضات از تمامی نقاط کشور باعث گردیده برنامه های زیادی در حال بررسی جهت آزادی زندانیان در دست مسئولین جمهوری اسلامی باشد. امروز که انها مجبور به آزاد کردن زندانیان هستند سعی دارند فریبکارانه این آزاد کردنها را لطف و بخشش قلمداد کنند، اما نزد خود به این نتیجه رسیده اند که بگیر و ببند دیگر بیماری را که در تمامی زوایای این نظام ریشه دوانده است علاج نمی کند و تحت یک بحران ساختاری آرام آرام تن به سرنوشت محتوم خود می دهند. تحت چنین شرایطی است که نیما پوریعقوب با گذاشتن وثیقه آزاد شد و محمد جراحی چون خانواده اش هنوز وثیقه مهیا نکردند در نوبت آزادی مانده است

ما ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی تشکل های کارگری ، کارگران ، مردم و سازمانها و احزاب که طی نزدیک به سه ماه برای آزادی زندانیان بخصوص 5 نفر زندانی در تبریز تلاش و کوشش کردند و همچنین با آرزوی پیروزی برای مردم آذربایجان و کل مردم ایران در جهت جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه و بدست اوردن آزادی تمامی زندانیان، آزادی موقت نیما پوریعقوب و به زودی آزادی محمد جراحی را مدیون این مبارزات می دانیم . امیدواریم به زودی جمهوری اسلامی آنقدر مجبور به عقب نشینی شود که همه ای زندانیان را علی رغم میل باطینیش آزاد کند و دست از پرونده سازی و تعقیب آنها بردارد. البته صد درصد با اتحاد بیشتر و افزایش مبارزه و فشار به این خواسته خواهیم رسید.

اکنون زمان و نقطه عطف تاریخی است که با کمی افزایش فشار حاصل بسیاری بدست خواهیم آورد در چنین راستایی از:

 کارگران ، تشکل های کارگری ، دانشجویان ، سازمانها و احزاب و بخصوص از جوانان می خواهیم از فرصت سوزی جلو گیری کرده دست به کار شوند تا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهیم، تا در نتیجه آن خبر آزادی بی قید و شرط شاهرخ و همه زندانیان را بشنویم . شک نکنیم که در چنین شرایطی اگر کمی فشار را زیاد کنیم جمهوری اسلامی نا چارا" تن به آزادی زندانیان و... خواهد داد.

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!


پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

17/6/1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر