۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

زندگی شاهرخ زمانی و مرگ جمهوری اسلامی


حبیب بكتاش
September 15, 2015
شاهرخ تمام سالهای جوانی خود را صرف مبارزه علیه جمهوری اسلامی، مبارزه علیه استثمار طبقه کارگر، مبارزه علیه ظلم و ستم و بی عدالتی، مبارزه علیه ارتجاع مذهب، مبارزه برای آزادی و برابری انسانها، و مبارزه برای سوسیالیسم کرد. این مبارزات پرشور و شجاعانه او چهره ای محبوب و جهانی از او ساخت، چهره ای مبارز و سوسیالیست که در خاطره تمام انسانهای آزادیخواه و برابری طلب خواهد ماند. دوام شاهرخ بر جریده عالم ثبت شد. شاهرخ در زندانهای جمهوری اسلامی و بدست جمهوری اسلامی به قتل رسید، اما شاهرخ جاودانه شد. شاهرخ در تلاش انسانها برای رهائی از ظلم و ستم و تبعیض و استثمار، در تلاش انسانها برای بدست آوردن دنیایی انسانی ، و در شادی و خنده کودکان جاودانه شد.
جمهوری اسلامی اما نباید این فرصت را داشته باشد که شاهرخ های دیگری را به قتل برساند و روانه گورستان کند. جانباختن شاهرخ یک بار دیگر به ما یاد آوری می کند که همین امروز و همین آن سرنگونی و به گورستان سپردن جمهوری اسلامی را در دستور خود قرار دهیم. تاریخ سی و شش ساله جمهوری اسلامی بروشنی نشان داده است که تا این نکبت هست خواهد کشت و فاجعه پش فاجعه ببار خواهد آورد. یک بار دیگر روشن شد که تنها پاسخ اوضاع سیاسی ایران سرنگونی جمهوری اسلامی هست و این پاسخ نمی تواند برای آینده متحول شود. نمی شود و نه باید این پاسخ را به حوادث و اتفاقات و احتمالات سپرد. این پاسخ را باید همین امروز و همین لحظه در دستور خود گذاشت و مردم ایران را برای عملی کردن این پاسخ فراخواند. به تاخیر انداختن این فراخوان و این پاسخ خطاست و میتواند یک خطای مهلک باشد.
میشود قتل شاهرخ را به فرصتی برای شروع مبارزه و نبردی که بالاخره باید صورت بگیرد بدل کرد. میشود همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب را، همه کارگرانی را که جانشان از استثمار و ستم و فقر و بی حقوقی به تنگ آمده است، همه معلمانی را که دستمزد و حقوقشان سه بار کمتر از زیر خط فقر است، همه بیکارانی را که حرمتشان و شخصیتشان در اثر بیکاری نابود شده است، همه زنانی را که ارتجاع مذهب و اسلام در خانه و خیابان حلقومشان را می فشارد، همه جوانان و دانشجویانی را که زیر فشار قوانین اسلامی و سرکوب و استبداد و بی آیندگی مچاله میشوند، همه معتادان و تن فروشان و بی خانمانان و کارتون خوابانی را که زندگیشان به تباهی تمام و کمال کشیده شده است، و همه ان هفتاد میلیون انسانی که از نکبت جمهوری اسلامی ناراضی هستند، از آن نفرت دارند، و در آرزوی سرنگونی آن هستند را برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراخوان داد.


شاهرخ زمانی در مرگ خود جاودانه شد، اما جمهوری اسلامی باید با سرنگونی خود به گورستان تاریخ سپرده شود.

۱ نظر: