۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

خطاب به سندیکاها و کمیته های کارگریدوستان و رفقا!
همانطور که حتما در جریان هستید، شاهرخ زمانی عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران تزئینات ساختمان و نقاشان و کمیتهی پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری از روز ۱۷ اسفند ماه سال گذشته در اعتصاب غذا به سر میبرد. وی که ۳ روز نخست را در همبستگی با دراویش زندانی اعتصاب کرده بود در روز ۲۰ اسفند ماه به زندان قزلحصار تبعید شده و اعتصاب خود را برای  اعتراض به مطالبهی خود یعنی بازگشت به زندان رجاییشهر کرج ادامه داده است.
در این میان مهمترین اقدام در راستای تضمین احقاق حقوق وی و سایر کارگران زندانی حمایت همه جانبه از آنها به خصوص در موارد خاص همچون اعتصاب غذاست. متاسفانه در بیش از ۳۰ روز گذشته از سوی سندیکاهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نیشکر هفت تپه، کمیته پیگیری هیچ واکنشی به این مساله منتشر نشده و سکوتی سهمگین در ارتباط با شاهرخ و مبارزهاش در خط مقدم نبرد حکمفرماست.
ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، با این اندیشه که احتمالا دوستان به دلیل تعطیلات نوروزی مشغلههای زیادی دارند و یا در مسافرت به سر میبرند و در واقع در انتظار بودیم تا پس از پایان تعطیلات و زمانی که مبارزهی طبقاتی مجددا آغاز شد صدایی در همنوایی با جسم تکیدهی شاهرخ از سوی همطبقهایهایش منتشر شود. متاسفانه با گذشت ۱ هفته هنوز هم این سکوت ادامه دارد و هیچ واکنشی در مقابل بیعدالتی روا داشته شده بر شاهرخ زمانی از جانب تشکلهای مذکور دیده نشده است.
به جاست که دوستان اگر که در حمایت از شاهرخ زمانی و یا مطالبهاش ایراد و اشکالی میبینند علنا تشریح کنند تا کسانی که از وی حمایت میکنند نیز آگاه شده و شاید در رفتار خود تجدیدنظر کنند، در غیر این صورت سریعا با اقدامات مقتضی به حمایت از وی برخیزند. فراموش نکنیم که اکنون دیگر صحبت از ساعتهاست و نه روزها و جان شاهرخ زمانی در خطر است !

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۱۹ /۱/۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر