۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

در محکومیت یورش وحشیانه اوباش رژیم به کارگران معترض و خانواده هایشانهموطنان وهمرزمان گرامی رژیم حامی تروریست وسراسرفساد وجنایت وغارتگرحاصل دسترنج کارگران زحمتکش وشرافتمند ایران طی سی وهشت سال عمرننگین خود بصورت پنهان وآشکارضمن غارت سرمایه های ملی که مولد کل آنها کارگران زن ومرد شریف ایران میباشند با بیشرمی خاص ملایان ازپرداخت حقوق ومزایای ناچیزکارگران سرباززده واکنون که خزانه مالی تهی وبرادران قاچاقچی برتمامی امورکشورتسلط یافته اند وازسویی صدها هزارمیلیارد یا به حساب سران رژیم درکشورهای گوناگون خارجی واریزمیشود ویا درجنگ های نیابتی صرف حمایت ازسران دیکتاتورمنطقه همچون بشاراسد وحماس ویمن وگروه های تروریستی می گردد وانگاه که کارگران بجان آمده ونیازمند بصورت مسالمت امیزدست به اعتراض واعتصاب می زنند پاسداران ولباس شخصی ها وبسیجی ها واتش به اختیاران مغول واربرآنها می تازند وبشکل بیرحمانه ای آنها وخانواده های معترضشان را مورد ضرب وشتم قرارمی دهند واین بیشرمی های ولی فقیه وباندهای جنایتکارتحت امرش تمامی ندارد.
هموطنان گرامی ازروز28 شهریورکارگران اذراب وهپکواراک بعلت عدم حقوق ومطالبات معوقه دست به اعتراض واعتصاب زنده اند اما آتش به اختیاران تحت فرمان سردسته جنایتکاران علی خامنه ای با چوب وباتوم وگازاشک آوربه تجمع انها یورش برده اند وبه شدت تعداد زیادی را مجروح وتعدادی رادستگیرکرده اند البته این سریال سرکوب هرروزه دراقصا نقاط کشوردرحال انجام است زیرا تمامی  کارفرماهای صنایع بزرگ وکوچک یا ازسران سپاه ویا ازوابستگان آخوندهای ریزودرشت جیرخوارولی فقیه میباشند به همین لحاظ هیچکس خودرا درمقابل خواسته های بحق انها پاسخگونمی داند وازپیش منابع مالی غارت شده است وازطرفی با واردات کالاهای بنجل توسط برادران قاچاقچی عملا بخش بزرگی ازکارخانه های تولیدی یا تعطیل ویا نیمه تعطیل شده وهزاران کارگرازکاراخراج ویا بلاتکلیف میباشند.
هموطنان گرامی رژیم وحشیان داعشی طی نزدیک به چهاردهه نشان داده که اصلاح پذیرنیست وبا توجه به یاوه گویی های سران حکومت وایجاد دشمنان واقعی وفرضی قصد نابودی ایران وایرانی را دارند ازاین رو من بعنوان یک کارگردرد کشیده درتبعید ازتمامی وجدانهای بیداردرداخل وخارج ازکشورعاجزانه تقاضا دارم دراین برهه اززمان که ظلم وستم وتبعیض وسرکوب وناروایی سران رژیم آخوندی به اوج خود رسیده است به اشکال گوناگون حمایت خودراازجامعه کارگری وحقوق بگیران سرکوب شده سراسرکشورتحت اشغال آخوندها اعلام کنید وصدای زنان ومردان زحمتکش وبیدفاع رابه گوش جهانیان برسانید واعمال وحشیانه وبیشرمانه ولی فقیه وباندهای تحت امرش را محکوم کنید.
سرنگون باد رژیم جهل وجوروفساد وجنایت آخوندی.
زنده باد کارگران شرافتمند ایران.
پاینده ایرانزمین.
به امید فردای آزادی متحد وپیروزباشید.

                     با مهروسپاس واحترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر