۱۳۹۳ مهر ۱۵, سه‌شنبه

توحش مدرن

توحش مدرن

من  با تو واندوه و غم و فقر
خويشاونديتاريخي و ديرينه داريم
شجره نامه زجرينمان ريشه در غم نان دارد
اين است ارثيه گرانبار ِ اجدادمان
تاوان ِ كدامين گناه( ناكرده) ماست ؟
كه انسان بودن ، در توحشي مدرن
در بين چرخ دنده هاي ِ خونين
شكسته و له شود
قلب ها و اذهان ِ  زنگار بسته
در ميان ديوارهاي ِ سنگي و سيماني
مدفون گردد
،
در اين بن بست بي روزن
در اين سرماي ِ جانكاه ِ شب ِ منحوس
چه كس آتش برافروزد؟
قفل سنگين سكوت ِ ننگ را چه كس خواهد شكست ؟
چه كس خواهد گرفت از دست (خشونت بار) دجالان دين
دشنه نامردمي ها را ؟
-
تلنگر كدامين  آفتاب بيدارمان خواهد كرد
از اين خواب ِ ديرينه ؟

دخيل به آسمان مبند
دست بردار از دعا
از ديده گان ِ فلزيت زنگار برگير
نگاه كن به آينه
خود را ببين
انديشه كند
براي شكستن اين بت هزار نقش و رنگ فكر تيشه كن
گر من نسوزم
تو نسوزي
ما نسازيم
چه كس خواهد ساخت؟
پل به فرداهاي ِ روشن را

دست در دست بيا ما بدهيم
تا بسازيم
فردايي پر مهر
كه در آن نيست قفس‚ بهر يك لقمه نان نبريدست نفس
،
اي هم زنجير و همدردم
خويشاوند ديرينه
دست در دست بيا ما بدهيم
                                                   اسماعيل فتاحي  - مهر ماه نود سه -  تبريز

۲ نظر:

  1. چاقو بکشید - پاره کنید شکمها را - بُکشید مردم را تا اندوخته ها و زحماتشان را صاحب شوید - و شاید همسرانشان را از آن خود کنید - تهدید کنید - افترا بزنید - دیوانه بازی کنید - نظم جامعه را بر هم بزنید - از زیر کار در بروید و شعار دهید و پشت سرهم شعر بگویید و اطلاعیه بدهید ... ای فعالان حقوق بشر ...ای فعالا ن کارگری ... مبادا بروید دنبال زحمت و کار واقعی ... این همه امکان اخاذی و فریفتن مردم هست .. توهین می کنید تهدید می کنید اگر نشد چاقو می کشید ... تا بالاخره نانی به کف آری و ...این است روش راحت زندگی کردن ، بالاخره دیگران کار می کنند و می اندوزند و ما به یک روشی از دسترنج آنان استفاده می کنیم -------- روش پیشنهادی فعال کارگر ی و فعال حقوق بشری برای زندگی راحت ..
    اگر فکر می کنید که فعالان کارگری و حقوق بشری و ادبا و شعرا و اطلاعیه دهندگان آنان چنین افرادی نیستند ... کافی است یک بررسی منصفانه در مورد زندگی و فورمول و شگردهای همین فعال کارگری که قصد اعتصاب غذا دارد تا اعلام انزجار کند ، انجام بدهید ...خودتان بررسی کنید و بعد خودتان نیز قضاوت کنید .

    پاسخحذف