۱۳۹۳ تیر ۲۹, یکشنبه

همصدا با یکدیگر به دفاع از رضا شهابی برخیزیم

اکنون نزدیک به  50 روز است که رضا شهابی دراعتصاب غذا به سر می برد! زندگی و سلامت این کارگر مبارز زندانی در خطراست! رضا شهابی جان خود را وثیقۀ افشای بی عدالتی و ستمگری قوۀ قضائیه و مسئولان زندان ها و هیئت حاکمۀ ایران قرارداده است!
رضا شهابی چه می گوید و چرا به زندان محکوم شده و اینگونه مورد ستم و تعدی قرار می گیرد؟ او
کارگرمبارزی است که مقتضیات کار و زندگی اش او را به واکنش علیه قوانین ضد کارگری واداشته است. او به عنوان یک کارگر، نابرابری اقتصادی و اجتماعی را در محیط کار و زندگی اجتماعی خود تجربه کرده است. حساسیت و هوشیاری اش نسبت به نابرابری و تضاد طبقاتی موجود در جامعه او را در جایگاه یک کارگر آگاه و مبارز قرارداده است که برای تأمین خواست هایش که همانا خواست طبقۀ کارگر نیز می باشد از فدا نمودن جان خویش نیز دریغ نمی ورزد.
رضا شهابی می گوید: کارگران حق دارند که برای دفاع از منافع طبقاتی خود مبارزه کنند و از تشکل مستقل طبقاتی خویش برخوردارباشند. به همین دلیل او به همراه رفقای کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای ایجاد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه وارد عرصۀ مبارزه گردید. با پافشاری و مبارزه اش در امر احقاق حقوق کارگران بود که با رأی عمومی همکارانش به عضویت هیئت مدیرۀ سندیکای شرکت واحد برگزیده شد. او در پاسخ به اعتماد دوستانش عزم و ارادۀ خود را برای دفاع از آزادی تشکل مستقل کارگری و آزادی اعتصاب به عنوان یکی از ابزارهای مبارزۀ طبقۀ کارگر در جهت تأمین مطالبات اقتصادی و سیاسی جزم نموده است. او تصویب مزد زیر خط فقر از جانب شورای عالی کار و وزیر و نمایندگان ضدکارگری را متناسب با هزینۀ خانوار کارگری نمی داند و برای افزایش مزد و همچنین پرداخت حقوق معوقه کارگران مبارزه می کند. خواست دیگر او آزادی زندانیان سیاسی و آزادی کارگران زندانی و بازگشت به کار و پرداخت مزد زمان محکومیت آنان می باشد.
رضا شهابی به دلیل بیان این گونه مطالبات و برافراشتن پرچم مبارزه علیه قوانین سرمایه داری مورد خشم مسئولان ضدکارگری قرارگرفته است. او را در زندان نیز آسوده نمی گذارند و دائم مورد ستم و اذیت و آزار و بی حرمتی قرارمی دهند. مسئولان قضائی و امنیتی رژیم برای پایین آوردن شأن و منزلت او مدام او را زیر فشار قرار می دهند و حتی از درمان وی نیز ممانعت به عمل می آورند. سلامت و جان رضا شهابی برای آنها بی ارزش است و مرگ این کارگر مبارز را آرزو می کنند.
بدون شک دشمنان رضا شهابی نباید به این آرزوی پلیدشان دست یابند. طبقۀ کارگر ایران و همۀ مدافعان آزادی طبقۀ کارگر و همچنین کارگران و سازمان های بین المللی کارگری رشادت و آشتی ناپذیری رضا شهابی را می ستایند و حفظ جان این رفیق کارگر را برای استمرار مبارزه در راه آزادی طبقۀ کارگر امری جدی و مهم تلقی می کنند. از این رو بی آنکه ذره ای در شایستگی و خستگی ناپذیری رضای عزیز در مبارزه به ضد ستم طبقاتی تردیدی داشته باشیم، در اقدامی مشترک دستان توانمند ایشان را می فشاریم و به عنوان بخشی از جنبش کارگری ایران پایان پیروزمندانۀ اعتصاب غذای رفیق شهابی را در پیشگاه طبقۀ کارگر طلب می نماییم. سلامت و پیشگامی او در مبارزه لازمۀ نبرد متحد همۀ کارگران از جمله برای تحقق خواست های او است. اتحاد و همبستگی طبقۀ کارگر توصیۀ خود اوست. ما نیز در این پیام به خواست او که وحدت و یکپارچگی در صف طبقۀ کارگر است پاسخ گفته ایم .
برای آزادی همۀ زندانیان سیاسی و همۀ کارگران زندانی مبارزه ای سراسری را سازماندهی کنیم
ننگ و نفرت بر استبداد و دیکتاتوری
زنده باد آزادی
کارگران پروژه های پارس جنوبی
فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران پتروشیمی های ماهشهر و بندرامام
جمعی از کارگران محور کرج – تهران                      
تیرماه 1393        

kargaran.parsjonobi@gmail.com       

۲ نظر: