۱۳۹۳ فروردین ۸, جمعه

حمایت انجمن همبستگی بین المللی کارگران از شاهرخ زمانی (UID-DER) http://en.uidder.org

UDIR
رژیم ایران همچنان به سرکوب کارگران، فعالین تشکل های کارگری و سوسیالیست های مبارز ادامه می دهد. اکنون یکی از سازماندهان کارگریسوسیالیست، یعنی شاهرخ زمانی، که رژیم در تلاش است با حبس چند سالۀ وی او را از مبارزه دور نگاه دارد، به شش ماه دیگر حبس در زندان رجایی شهر محکوم شده است. وی به مدّت چندین ماه است که در بازداشتگاه رجایی شهر کرج نگاهداری می شود و اکنون رژیم آخوندی وی را تهدید کرده است که چنان چه دست از فعالیت های سیاسی خود برندارد، با مرگ رو به رو خواهد شد.
ما به عنوان فعالین «انجمن همبستگی بین المللی کارگری» (UID-DER) خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط شاهرخ زمانی هستیم. نه رژیم آخوندی- به عنوان رژیمی که در جستجوی ارعاب کارگران و سوسیالیست های مبارز از طریق تمامی اشکال سرکوب از جمله شکنجه و زندان است- و نه سایر رژیم های بورژوایی در ترکیه و دیگر نقاط جهان، قادر نبوده و نخواهند بود که به اهدافشان دست یابند.
تمامی زندانیان سیاسی و فعالین کارگری را آزاد کنید!
زنده باید مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر!
زنده باد همبستگی طبقاتی بین المللی!
انجمن همبستگی بین المللی کارگران (UID-DER)
  http://en.uidder.org
ترجمۀ فارسی: شبکۀ همبستگی کارگری (IWSN)
  http://www.iwsn.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر