۱۳۹۳ تیر ۲۰, جمعه

بیانیه قرائت شده در گل گشت حمایت از رضا شهابی

اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریِ سنندج

کارگران، زحمتکشان، همرزمان گرامی!
همان گونه که می دانید به دنبال یورش سازماندهی شده ی عوامل سرمایه به بند 350 زندان اوین و ضرب وشتم وحشیانه ی زندانیان سیاسیِ محبوسِ در آن، که در راستای اِعمال سیاست های ضدِ انسانی و سراپا گندیده ی نظام سرمایه داری صورت گرفت بسیاری از زندانیان بی دفاع و آسیب دیده به سلول های انفرادی منتقل گشته و از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق حقه ی زندانیان سیاسی محروم گشتند. در این میان کارگر مبارز و خستگی ناپذیر رضا شهابی بیش از دیگران مورد قهر و کینه ی حامیان سرمایه قرار گرفته، و در ادامه ی همان سیاست های ضد انسانی در تاریخ 11/3/93 به زندان رجائی شهر کرج تبعید گردید. در پی این تبعید غیر قانونی، کارگر زندانی رضا شهابی بلافاصله در یک حرکت اعتراضی به طرح مطالبات برحق و قانونیِ خود پرداخته و اعلام اعتصاب غذای نامحدود نمود؛ تا با این حرکت اعتراضی مخالفت خود را با تمامیِ سیاست های ضد انسانی و ضد کارگری موجود اعلام نماید.
هم اکنون ما در شرایطی اعتراضِ خود را نسبت به اِعمال سیاست های کارگر ستیزانه ی سرمایه سالاران ابراز و اعلام می داریم که رضا شهابی وارد چهل و دومین روز اعتصاب غذای خود شده و بیش از 15 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. وی در طول این مدت چندین بار بیهوش و به بهداری زندان انتقال یافته است؛ اما باز هم کارگزاران و مسئولان زندان نه تنها کوچک ترین توجهی به وضعیت بسیار وخیم وی نکرده اند، بلکه وی را مورد تهدید نیز قرار داده اند و اقدامات خود را منوط به پایان بخشیدن اعتصاب غذای وی نموده اند؛ که این رویه ی غیر مسئولانه خطر را بیش از پیش متوجه جانِ عزیزِ رضا شهابی نموده است.
اکنون سؤال اصلی ما رو به افکار عمومی و وجدان های بیدار جهان این است که: آیا جای انسان های شرافتمند و خوش نامی همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداغی، محمد مولانائی، واحد سیده، یوسف آبخرابات، افشین ندیمی و ده ها فعال کارگری دیگر که در انتظار اجرای احکام خود می باشند و تنها به جرم دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران و هم طبقه ای هایشان جهت ایجاد زندگی ئی در خور شأن انسان امروزی می باشد زندان است؟ به راستی چرا باید اینان سال های عمر گرانمایه ی خود را در پشت میله های زندان سپری نمایند؟
به باور ما کارگران، اگر قرار است کسی به زندان افکنده شود، این باعث و بانیان وضع موجود هستند که باید زندانی شوند؛ آنانی که هستی و بقای کارگران و زحمتکشان را قربانی سودپرستی نظم سرمایه می نمایند، نه کسانی همچون رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری که تنها تلاششان کمک به ارتقای سطح آسایش و رفاه کارگران و از میان بردن استثمار و نابرابریِ در جامعه است.
***
همزنجیریان!
بی تردید، این خصلتِ نظام سرمایه داری در سرکوبِ طبقه ی کارگر و پیشروانش را تنها در یک مبارزه ی پیگیر و متحدانه می توان به شکست انجامید، همچنان که بارها حامیان سرمایه را وادار به عقب نشینی کرده ایم. برای نمونه در همین اواخر با مقاومت و رزمنده گی شاهرخ زمانی جهت دستیابی به خواسته هایش، و پشتیبانی گسترده ی کارگران و تشکل های مستقل کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگر ثابت نمودیم که نمی توان با سرکوب و فشار صدای حق طلبانه و برابری طلبانه ی کارگران را خاموش نمود.
لذا ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به همراه جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج، تحمیل این همه فشار و سرکوب بر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم نموده، و خواهان رسیدگی به خواسته های رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی می باشیم، و اعلام می داریم هر گونه آسیب جسمانی ئی که در نتیجه ی این اعتصاب غذا سلامتی رضا شهابی را به خطر بیاندازد، مسئولیتش را مستقیماً متوجه مقامات قضائی و امنیتی می دانیم، و در پایان خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران پیشرو و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی از جمله رضا شهابی از زندان می باشیم.
اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریِ سنندج 93/4/20
رضا شهابی آزاد باید گردد! (بیانیه قرائت شده در گل گشت حمایت از رضا شهابی)
postdateiconجمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

کارگران، زحمتکشان، همرزمان گرامی!
همان گونه که می دانید به دنبال یورش سازماندهی شده ی عوامل سرمایه به بند 350 زندان اوین و ضرب وشتم وحشیانه ی زندانیان سیاسیِ محبوسِ در آن، که در راستای اِعمال سیاست های ضدِ انسانی و سراپا گندیده ی نظام سرمایه داری صورت گرفت بسیاری از زندانیان بی دفاع و آسیب دیده به سلول های انفرادی منتقل گشته و از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق حقه ی زندانیان سیاسی محروم گشتند. در این میان کارگر مبارز و خستگی ناپذیر رضا شهابی بیش از دیگران مورد قهر و کینه ی حامیان سرمایه قرار گرفته، و در ادامه ی همان سیاست های ضد انسانی در تاریخ 11/3/93 به زندان رجائی شهر کرج تبعید گردید. در پی این تبعید غیر قانونی، کارگر زندانی رضا شهابی بلافاصله در یک حرکت اعتراضی به طرح مطالبات برحق و قانونیِ خود پرداخته و اعلام اعتصاب غذای نامحدود نمود؛ تا با این حرکت اعتراضی مخالفت خود را با تمامیِ سیاست های ضد انسانی و ضد کارگری موجود اعلام نماید.
هم اکنون ما در شرایطی اعتراضِ خود را نسبت به اِعمال سیاست های کارگر ستیزانه ی سرمایه سالاران ابراز و اعلام می داریم که رضا شهابی وارد چهل و دومین روز اعتصاب غذای خود شده و بیش از 15 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. وی در طول این مدت چندین بار بیهوش و به بهداری زندان انتقال یافته است؛ اما باز هم کارگزاران و مسئولان زندان نه تنها کوچک ترین توجهی به وضعیت بسیار وخیم وی نکرده اند، بلکه وی را مورد تهدید نیز قرار داده اند و اقدامات خود را منوط به پایان بخشیدن اعتصاب غذای وی نموده اند؛ که این رویه ی غیر مسئولانه خطر را بیش از پیش متوجه جانِ عزیزِ رضا شهابی نموده است.
اکنون سؤال اصلی ما رو به افکار عمومی و وجدان های بیدار جهان این است که: آیا جای انسان های شرافتمند و خوش نامی همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداغی، محمد مولانائی، واحد سیده، یوسف آبخرابات، افشین ندیمی و ده ها فعال کارگری دیگر که در انتظار اجرای احکام خود می باشند و تنها به جرم دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران و هم طبقه ای هایشان جهت ایجاد زندگی ئی در خور شأن انسان امروزی می باشد زندان است؟ به راستی چرا باید اینان سال های عمر گرانمایه ی خود را در پشت میله های زندان سپری نمایند؟
به باور ما کارگران، اگر قرار است کسی به زندان افکنده شود، این باعث و بانیان وضع موجود هستند که باید زندانی شوند؛ آنانی که هستی و بقای کارگران و زحمتکشان را قربانی سودپرستی نظم سرمایه می نمایند، نه کسانی همچون رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری که تنها تلاششان کمک به ارتقای سطح آسایش و رفاه کارگران و از میان بردن استثمار و نابرابریِ در جامعه است.
***
همزنجیریان!
بی تردید، این خصلتِ نظام سرمایه داری در سرکوبِ طبقه ی کارگر و پیشروانش را تنها در یک مبارزه ی پیگیر و متحدانه می توان به شکست انجامید، همچنان که بارها حامیان سرمایه را وادار به عقب نشینی کرده ایم. برای نمونه در همین اواخر با مقاومت و رزمنده گی شاهرخ زمانی جهت دستیابی به خواسته هایش، و پشتیبانی گسترده ی کارگران و تشکل های مستقل کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگر ثابت نمودیم که نمی توان با سرکوب و فشار صدای حق طلبانه و برابری طلبانه ی کارگران را خاموش نمود.
لذا ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به همراه جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج، تحمیل این همه فشار و سرکوب بر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم نموده، و خواهان رسیدگی به خواسته های رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی می باشیم، و اعلام می داریم هر گونه آسیب جسمانی ئی که در نتیجه ی این اعتصاب غذا سلامتی رضا شهابی را به خطر بیاندازد، مسئولیتش را مستقیماً متوجه مقامات قضائی و امنیتی می دانیم، و در پایان خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران پیشرو و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی از جمله رضا شهابی از زندان می باشیم.

اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریِ سنندج 93/4/20

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر