۱۳۹۳ فروردین ۲۳, شنبه

اطلاعیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های صنایع فلزی اسپانیا با شاهرخ زمانی

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA - FESIM
Vía Laietana 18 9ª 08003-Barcelona  -  Tf: 93 310 33 62    Correo: fesim.cgtmetal@gmail.com  www.cgt.es/fesim/
Shahrokh Zamani ¡¡LIBERTAD!!
اطلاعیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های صنایع فلزی اسپانیا با شاهرخ زمانی
بدینوسیله پشتیبانی خود را از همکارمان شاهرخ زمانی که برای آزادی و اعتراض به رفتار تبعیض آمیزدر زندان، بیش از یکماه  در اعتصاب غذا به سر میبرد، اعلام کرده و به این شرایط اعتراض میکنیم.
" س ژ ت (اسپانیا) " نه می پذیرد و نه تحمل میکند که حتی یکنفر بخاطر اعتقادش به بند کشیده شود. چه برسد به اینکه دولت یک کشور بخواهد به پایه ای ترین حقوق کارگران از جمله به آزادی تشکل سندیکایی تجاوز کرده و از رفتار خشونت آمیز در زندان استفاده کند.
ما دولت ایران را بخاطر استفاده از زندان و شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و نامناسب در مورد همکارمان شاهرخ زمانی محکوم میکنیم .
برای جلوگیری از وضعیتی که شاهرخ زمانی و تعداد بیشماری از همکارانمان در اقصی نقاط جهان درگیر هستند، " س ژت "، کارگران را برای مبارزه علیه این بی حقوقی و اجحافات، به سازماندهی اعتراض فرا میخواند.
امروز همکارمان شاهرخ زمانی در زندان به سر میبرد، فردا هریک از ما میتوانیم  بدلیل اعتقادات و مبارزه برای حق و حقوق خود، زندانی شویم.
ما علیه زندانی شدن بخاطر عقاید، علیه شکنجه وعلیه تجاوز به حق و آزادی تشکل هستیم!
برای اتحاد طبقاتی کارگران و برای وحدت و همبستگی بکوشیم!
همبستگی با شاهرخ زمانی
همبستگی با تمام زندانیان سیاسی
آوریل 2014
ترجمه و تکثیر: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایرانخارج کشور
boltanxaberi@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر