۱۳۹۴ اسفند ۵, چهارشنبه

ابراهیم مددی به چه جرمی محاکمه شد‎

ابراهیم مددی  نایب رییس سندیکای کا گران اتوبوس رانی تهران به 5سال  زندان  محکوم میشود.و داود رضوی از همکاران ودیگر اعضا  سندیکا  نیز به دادگاه احضار  میگردد.
ما کارگران : خواهان توقف  احکام صادره و همچنین  احضاریه های  کارگران و دیگر فعالین کارگری هستیم.
دادگاهی کردن  کارگران ، احضاریه ها ،دستگیری و دیگر روشهای  سرکوب نمی تواند  صدای اعتراض  حق طلبانه ما کارگران را متوقف نماید.
سرکوب، نتوانسته و نمی تواند  بی حقوقی مطلق را به ما تحمیل کند. تا زمانی که این زندگی  سرشار از رنج، نکبت و فقر و فلاکت هست ، اعتراضات ، تجمع ها  و اعتصابات  هم ادامه خواهد داشت.
صدور  چنین احکامی هرگز نتوانسته و نمی تواند ما کارگران  را از مطالبات بهحق مان منصرف سازد. ایجاد یک جزیره امن وبا ثبات مملو از سودهای بیکران برای زندگی  سرمایه داران وکارفرمایان  ونیز حامیانشان که یک درصد جامعه هستند،امری محال و تنها یک رویا ست.زمانی که حاصل دسترنج مان ،دستمزدهای چندین برابر زیر خط  فقر  و حتا بیشتر از این ، چندین برابر زیر خط بقا  باشد. حق لیجاد تشکلها واعتصابات را از ما سلب کنند . قطعن چنین  زندگی بدون اعتراضات هرگز ، هرگز ممکن  نیست
جنبش کارگری ما ، همچون موجی ست که آسودگی ما عدم ماست. تا محو مالکیت خصوصی، سرمایداری و دستگاه عریض و طویلش ، جنبش کارگری از پای نخواهد نشست.

           کمیته پی گیری ایجاد  تشکل های کارگری ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر