۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

کارگران و مردم مبارز:


علیه اعدام و شکنجه و ازادی زندانیان سیاسی به پا خیزید

کارگران و مردم مبارز:

 به طوری که ما عده ای از زندانیان سیاسی رجایی شهر یک ماه قبل پیش بینی کرده بودیم که به دلیل فقر و فلاکت عمومی و تنفر داخلی و جهانی و به احتمال قریب الوقوع، رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی در جهت ادامه عمرننگین خود دست به شکنجه و اعدام گسترده مانند سال 67  خواهد زد.متاسفانه اکنون این مسئله شروع شده است و دارد هر روز گسترش بیشتری می یابد.
رژیم جمهوری اسلامی به تشدید   دستگیری،  شکنجه و اعدام در ابعاد گسترده روی آورده است.تا چند صباحی دیگر به حاکمیت نا مشروع و ننگین خود ادامه دهد هدف حکومت قرون وسطایی از ادامه این حرکت های جنایت کارانه از یک طرف جلوگیری از انفجار کشنده باروت تنفر و نارضایتی عمومی در راستای حرکت های              انقلابی است وهمچنین بی هویت و بی آینده کردن جنبش آتی مبارز ستمکشان را با دقت دنبال می کند تا با نابودی رهبری و برنامه انقلابی بتواند  انقلاب پیش رو را مانند سال 57 از قدرت گیری مستقیم مردم و نابودی نظام سرمایه داری و بر قراری حاکمیت مردمی به عنوان تنها ضامن پیروزیشان جلوگیری کند که غارتگران ثروت های عمومی و نیروهای حکومتی با خیال راحت و به حساب جیب کارگران و ثروت ملی به زندگی ننگی خود ادامه دهند.
هموطن به زنگ خطر اعدام زانیار و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر،5 مبارز ملی در اهواز با حضور جهانیان از طریق تظاهرات جهانی در بیش از 50 شهر و مخالفت هزاران سازمان و هزاران شخصیت سیاسی –خبری اجتماعی از جمله کاترین اشتون در مخالفت با ادمکشان ضد بشری جواب داده شد. اما مبارزه در این راستا هنوز تمام نشده و باید با اراده قویتر مبارزه را پیش گرفت.
 زندانیان سیاسی فرزندان راستین مردم و شیرزنان میهن به خون نشسته  فرزندان خلف شما در دفاع از ازادی و سعادت شما هستند.آنها توسط  دشمنان و غارتگران ثروت های ملی به بند کشیده شده اند  و دفاع از آنان در حکم دفاع از رهایی شما از استبداد است، مبارزه با استبداد و بهره-کشی دفاع از عدالت اجتماعی و اینده ای عاری از خفقان و استثمار می باشد به هر طریق ممکن برای لغو زندان ، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی مبارزات خود را تشدید کنید. تنها با حرکت اعتراضی و انقلابی میلیونی شما مانند سالهای 57 و 88 و تنها با حاکمیت مستقیم شما ریشه فساد و تباهی و جنایت خفاشان حاکم و خون آشامان خواهد خشکید. مردم آزادیخواه و مبارزعلیه اعدام زندانیان سیاسی بپاخیزید

امضا کنندگان از زندان گوهر دشت کرج :
1/11/1391

خالد حردانی،  شاهرخ زمانی ، رضا شریفی بوکانی ، علی جباری ، افشین اسانلو،     افشین بایمانی ، صالح  کهن دل 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر