۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

زندگی نامه تصویری شاهرخ زمانی

این ویدئو به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن شاهرخ زمانی به دست ماموران 

جمهوری اسلامی در زند ان گوهر دشت توسط کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 

ساخته شده و به رفقای و شاگردان انقلابی شاهرخ زمانی تقدیم شده استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر