۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

درسالگرد جان باختن شاهرخ زمانی ، با تاکید بر تداوم راهش یاد او را گرامی میداریم.
شاهرخ زمانی ‌عضو شورای نمایندگان ‌( کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ) چهره خستگی ناپذیر ، جسور و بی باک، فعال در امر مبارزه برعلیه ستم وبی حقوقی کارگران روز  22 شهریور  1394 شمسی در زندان رجایی شهر کرج بطور مشکوکی جان باخت....
شاهرخ زمانی در سال 43 شمسی در قره باغ تبریز در خانواده ای روشنفکر دیده به جهان گشود. وی از همان اوان نوجوانی با مسائل ومعضلات کارگران وزحمتکشان آشنا شد . رنج بدست آوردن نان برای بهتر شدن معیشت ، بی حقوقی وفاصله طبقاتی فاحش در جامعه او را برآن داشت که در راستای متحقق شدن خواسته های مزد بگیران وکارگران ، از تلا ش باز نایستد..
شاهرخ در سال 90 به اتهام فعالیتهای کارگری دستگیر وزندانی شد ودر کمال حیرت او را به 11 سال زندان تعزیری محکوم کردند.شاهرخ در مدت پنج سال زندانی شدنش بارها به زندانها ی تبریز، قزل حصار ،یزد، وسرانجام به رجایی شهر انتقال دادند.در این پنج سال نادرترین اجحافات را نسبت به او روا داشتند.
شاهرخ در داخل زندان پیگیرانه برای اتحاد ویکپارچگی کارگران ومزد بگیران حول یک محور مشترک مبارزه میکرد.
یکی از اهداف مهم تشکلها وفعالین در  عرصه جنبش کارگری پیوند عملی با کارگران وحمایت همه جانبه از اعتراضات هر روزه آنان است که شاهرخ یکی از فعالین بنام وشاخص دراین عرصه بود. همیشه باور داشت که(چاره مزد بگیران وحدت وتشکیلات است) اعتقاد داشت برای متحد کردن کارگران در نقاط مختلف خصوصا در محیط کار باید دست به کار ایجاد کمیته هایی شد که از آن طریق مزد بگیران بتوانند باحقوق خود آشنا بشوند
وبا اعتراضات جمعی مبارزه خود را به پیش ببرند ..
تشکیل فدراسیونهای سراسری همواره یک نقطه هدف در جنبش کارگری ایران بوده که عملا جای خالی آن بوضوح به چشم می خورد و بیهوده نیست دولتهای حامی سرمایه داری به شدت تلاش میکنند نگذارند وحدت تشکیلاتی بین کارگران بوجود بیاید..
از دست نوشته های شاهرخ چنین بر می آید که اوبرای تشکیل فدراسیون سراسری کارگران کوشش بسیار زیادی کرده است وعملا در زندان با نمایندگان اقشار مختلف مزدبگیران جامعه از جمله (بداقی وقنبری ) دست اتحاد و دوستی داده بود ..برگزاری بزرگداشتها ومراسم های گوناگون از جمله بزرگداشت روز جهانی کارگر ومعلم در زندان زیر تیغ مسائل امنیتی گویای اعتقاد عمیق او به حقانیت مبارزات کارگری بوده است.
شاهرخ ، تاکید خاصی بر هسته های کارگری داشت ومعتقد بود کارگران از طریق نشریه ای حتی تک برگی ، میتواند آنان را دور همدیگر جمع کند وبروی مسائل وخواسته های خود بحث وتبادل نظر نمایند. او تاکید داشت این نشریات میتواند پایه وهسته واسطی برای اتحاد آن واحد کارگری باسایر واحدهای مشابه در همان رسته کاری ،باالخص پیوند محکمتر باسایر اقشار در جامعه میتواند باشد مانند حرکات کارگران معادن در جاهای مختلف واتحاد و همبستگی آنان با یکدیگرو پیشبرد مبارزاتشان به اتفاق خانواده ها.....
دولتهای حامی کار فرمایان و سرمایه داران در ایران در ائتلافی نانوشته به فعالین کارگری اعلام کرده اند که هزینه های اینگونه فعالیتها برایتان گرا ن تمام میشود ودادن جان، یکی از آنهاست وهم ازینروست که به کوچکترین مطالبه وخواست صنفی،حقوقی ، انگ اقدام علیه امنیت ملی" زده اند تا شاید بتوانند از حرکت اعتراضی آنان قدری بکاهند وبا حاکم کردن آرامش گورستانی به جامعه به چپاولهای میلیاردی خود بپردازند. به فعالین سندیکایی .ابراهیم مددی، داوود رضوی  حکمهای زندان طویل المدت میدهند مرخصی بهنام ابراهیم زاده را تمدید نکرده واو را دوباره به زندان اوین برده اند و جعفر عظیم زاده را برای کشیدن بقیه حبسش به زندان فرا میخوانند و ده ها وصدها فعال اجتماعی دیگر زیر حکمهای سنگین هستند.
طبقه کارگر ایران لحظه ای ازپیگیری مطالباتش عقب نشینی نکرده واگر در جایی به نتیجه مطلوب نرسیده باتغییر تاکتیک وبا عزم واراده ای بیشتر در جهت تحقق یک زندگی شرافتمندانه مطابق با استانداردهای جهانی مصرانه به مبارزه ادامه داده است .
در اولین سالگرد شاهرخ زمانی پیمان می بندیم که این پرچم مبارزه را برافراشته نگه داریم :
ما خواهان روشن شدن علت مرگ شاهرخ زمانی هستیم ، ما باور داریم که باید راه مبارزاتی شاهرخ زمانی را از طریق پی افکندن نهادهای کارگری ونهادهای اجتماعی پیگیری کنیم..
زندان جای فعالین اجتماعی وکارگری نیست ... زندان جایی برای متجاوزین به حقوق مردم وغارتگران و اختلاس گران ثروتهای اجتماعی است. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم ، همه مردم باید دارای حق آزادی بیان وحق آزادی بعد از بیان باشند .خانواده داغدار این عزیزان بدون هیچ گونه تهدید وممانعتی باید بتوانند به بهترین نحو از عزیزان خود تجلیل نمایند .
دولت، مسئول مستقیم پاسخگویی به خانواده جان باخته گان است.
هر گونه تشکلی که برای پیشبرد خواسته های اجتماعی مزد بگیران کمک کند باید بدونه هیچ گونه ممانعتی ایجاد شده وهمه آحاد جامعه بتوانند اجحافات وتبعض هاو نارسائیها را به گوش مسئولین برسانند.و از آنان پاسخ بخواهند.
ضمنا" ما  خواهان لغو فوری احکام صادره تا کنونی برای فعالین کارگری اجتماعی در زمینه احضار ، باز جویی، زندان وتبعید می باشیم ...
درود بر شاهرخ زمانی
راه شاهرخ راه ماست
شاهرخ معلم ماست
درود بر همه فعالین کارگری و اجتماعی که در راه تحقق آرمانهای طبقاتی واجتماعی جامعه خود با مبارزه ای خستگی ناپذیر ،پرچم به اهتزاز در آمده توسط " شاهرخ ها "  را همواره بر افراشته نگه می دارند.

کمیتە پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

18 شهریور 1395

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر