۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

«بیاد رفیقم»

«بیاد رفیقم»
مرگ شاهرخ
مرگ تاریخ وزمانه
مرگ مه،شید
مرگ سوسن
باد وامواج گلاله
مرگ طغیان
رود   رهرو
غرش امواج ودریا
غرّه البرز،دماوند
آی جلاد
قاتلان هرزمانه
قاتل عشق وزمانی
مرگ هیچیک
در توان نیست
گلبن عشق بهاران
گل دهد درهر زمانه
گل دهد صدها زمانی
در بهارو هرزمانه
آسمان و هرکرانه
گرمی انوار رویِش
قلب گلهای بهاری
قلب انسان های عاشق
مرگ دژخیمان ظالم
مرگ قاتل های گلزار
نو بروید صد به گلزار
نو بروید  هرزمانه
لاله زاران چون رفیقم
لاله زاران هر کرانه
گل دهد صدها زمانی

گل دهد صدها زمانی


شعر از : " نادر"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر